دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

افزایش دانش و مهارت در برابر مخاطرات توسط سازمان‌های مدیریت بحران و ارتقای توانایی در راستای توسعه راهبردهای کاهش آن، ویژگی مهم یک شهر تاب آور است که لازمه آن آمادگی و آموزش همه جانبه است. بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل جایگاه سازمانهای مدیریت بحران شهر زابل در افزایش تابآوری میباشد. این پژوهش بر اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بر حسب هدف کاربردی است و همچنین روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. در این پژوهش ابتدا با توجه به جایگاه سازمان‌های مدیریت بحران همچنین بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین، 5 بعد (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- ساختاری، مدیریتی، زیست محیطی) به عنوان ابعاد تاب‌آوری شهری در مقابل مخاطرات تعریف شد و سپس متناظر با هر یک از ابعاد، شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است و سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Expert Choice و مدل تصمیم-گیری چند معیاره ELECTRE به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی گویههای تاب‌آوری و سازمانهای مدیریت بحران شهر زابل رابطه مثبت و معنیداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد وجود دارد. یافتههای حاصل از تعیین وزن ابعاد با استفاده نرمافزار (Expert Choice) نشان داد، بعد اجتماعی- فرهنگی با وزن به دست آمده ۳۴۵/۰، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در نهایت نتایج مدل ELECTRE نشان داد، شهرداری بیشترین تأثیر را در افزایش تاب‌آوری شهر زابل در بین سازمان‌های مدیریت بحران به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the position of crisis management organizations in increasing urban resilience (Case study: Zabol city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad pudineh
  • Gholamreza Miri
  • Mahmoud Reza Anvari

Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Increasing knowledge and skills against risks by crisis management organizations and improving the ability to develop mitigation strategies is an important feature of a resilient city that requires comprehensive preparation and training. Thus, the main purpose of this study is to analyze the position of crisis management organizations in Zabol in increasing resilience. This research is based on descriptive-analytical research method and applied purpose and also the method of collecting data and information using library and field studies. In this study, according to the position of crisis management organizations as well as previous studies and researches, (5) dimensions (economic, socio-cultural, physical-structural, managerial, environmental) were defined as dimensions of urban resilience against risks and then corresponding to each dimension, indicators have been considered, Then they are analyzed using SPSS software, Expert Choice and ELECTRE Multi-Criteria Decision Making Model. The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between all resilience items and crisis management organizations in Zabol city at 99% confidence level. Findings from determining the weight of dimensions using software (Expert Choice) showed that the socio-cultural dimension with a weight of 0.345, has the highest rank. Finally, the results of the ELECTRE model showed that the municipality has the greatest impact on increasing the resilience of Zabol city among crisis management organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management Organizations
  • Urban Resilience
  • Multi-Criteria Decision Making Model
  • Zabol City