دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

تراکم زیاد انسانی در ساختمان مدارس، سبب شده که در این مقاله و چارجوب ارائه شده در آن، به شبیه‌سازی تخلیه انسانی در یک‌ نمونه مدرسه ( نقشه‌های تیپ سازمان‌نوسازی مدارس، با 2‌طبقه- 345 نفر) به هنگام حادثه اقدام شد، بدین منظور از نرم افزار Pathfinder استفاده شد. مدت زمان تخلیه برای مدرسه فوق الذکر 131 ثانیه حاصل شد. با توجه به آن‌که ویژگی های کالبدی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر مدت زمان تخلیه مطرح است لذا در این پژوهش دو عامل مهم کالبدی، شامل: ارتفاع و طول ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع ساختمان (3 طبقه نمودن و 516 نفر کاربر) مدت زمان با افزایش 66 درصدی به 217 ثانیه رسیده که ناایمن است و با افزایش ارتفاع به 4 طبقه (687 نفر کاربر) این مقدار با افزایش 135 درصدی به 307.8 ثانیه می‌رسد که وضعیت خطرناکی را رقم می زند. نصب دستگاه پله فرار جداگانه نیز این مدت زمان را تنها تا 249.5 ثانیه پایین آورده که این مقدار نیز در حاشیه‌ی امن قرار ندارد. اما افزایش طول ساختمان (با 515 نفر کاربر) با توجه به آن که، بر خلاف افزایش ارتفاع ساختمان، کمتر بر تراکم دانش‌آموزان به ویژه در راه پله تاثیر گذاشته، تاثیر به نسبت بیشتری (نسبت به گسترش عمودی ساختمان) در کاهش مدت زمان تخلیه اضطراری دارد(مدت زمان 178 ثانیه جهت تخلیه کامل). لذا پیشنهاد می‌گردد برای ایجاد ساختمان‌های ایمن در برابر حادثه، در صورت امکانِ گسترش ساختمان از طول (افقی) ملاک عمل قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Physical Properties of Typical Educational Buildings during Emergency Evacuation During Accidents

نویسنده [English]

  • ali khaki

چکیده [English]

The overcrowding in the school building make the importance of examining evacuation of students in the accident. To this end, this paper provide a simulation of human evacuation in a school sample (from school organization type maps, with 2 stories - and with 345 ) at the time of the accident. Pathfinder software was used for this purpose and the evacuation time for the above-mentioned school was 131 seconds. Since physical characteristics are considered as one of the most important factors affecting the duration of evacuation, therefore in this study two important physical factors including height and building length were evaluated.

The results showed that with increaseing of height of the building (3 floors and 516 users) the time increased by 66% to 217 seconds, which is unsafe and by increasing the height to 4 floors (687 users) this would increase by 135% to 307.8 seconds, which would create a dangerous situation. Installation of a separate emergency stair also reduced this time to just 249.5 seconds, which is not on the safe time. But increasing the length of the building (with 515 users) given that, unlike the height of the building, it has less impact on the density of the students (especially on the staircase) and it has a greater effect on reducing the duration of emergency evacuation (Compared to vertical expansion of the building).

Therefore it is recommended that If possible extend the building from the (horizontal) length was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical
  • educational spaces
  • safe evacuation