تعیین میزان تخریب ساختمان‏ها پس از زلزله با به‌کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استادیار، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشیار، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4 -کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امدادرسانی سریع پس از وقوع زلزله‏های شدید در مناطق شهری یکی از وظایف امدادرسانان است. نقشه‏ی تخریب ساختمان‏ها می‏تواند اولویت امدادرسانی را مشخص کند. یکی از منابع اصلی در تهیه‌ی نقشه‌ی تخریب، علم سنجش از دور است. تحقیقات زیادی در بحث ارزیابی خسارت با استفاده از داده‏های سنجش از دور انجام شده است. در این تحقیق اطلاعات کلاس‏ها با استفاده از طبقه‏بندی در سطح پیکسل از تصاویر ماهواره‏ای بعد از زلزله استخراج شد. با استفاده از اطلاعات کلاس‏ها و به کمک مدل ANFIS یکشبکه‌ی فازی طراحی شد که با استفاده از درصد پیکسل‏های ساختمان، سایه و آوار، میزان تخریب ساختمان‏ها را تشخیص می‏دهد. نتایج ارزیابی شبکه‌ی فازی عصبی طراحی شده نشان می‏دهد که این شبکه در دسته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بندی ساختمان‏ها به 3 کلاس تخریب از صحت کلی 92 % برخوردار است. ساختمان‏ها در این تحقیق در کلاس‏های آسیب‏ندیده، تخریب سنگین و ویران دسته‏بندی شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات