دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
امکان سنجی و بهینه سازی ترکیب و زمان بندی طرح های مدیریت بحران
امکان سنجی و بهینه سازی ترکیب و زمان بندی طرح های مدیریت بحران

هادی مختاری؛ زهرا قربانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 73-87

چکیده
  موفقیت در مدیریت بحران زمانی محقق می شود که سازمانها، آمادگی هرچه بیشتر به همراه پیشگیری لازم را مورد نظر قرار دهند. اینامر نیاز به آشنایی و استفاده ی هرچه بیشتر سازمانها از اصول مدیریت و به طور خاص مدیریت ...  بیشتر