شناسایی و تعین مؤلفه‌ها و ابعاد بحران مالی صنعت هتلداری در شرایط بحرانی کووید-19

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشیار،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

تداوم بحران کووید-19 سبب بروز خسارات جبران‌ناپذیری در بسیاری صنایع شده است. با توجه به اینکه در صنعت هتلداری نیز شاهد این خسارات هستیم، لذا این پژوهش به دنبال شناسایی و تعین مؤلفه‌ها و ابعاد بحران در حوزه مالی در شرایط بحرانی کووید-19 در صنعت هتلداری استان البرز است؛ که تعداد آنها 15 هتل است. روش پژوهش، کاربردی و طرح پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد به‌صورت آنلاین بوده که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برآورد شده است. مبنای اصلی جمع‌آوری اطلاعات، انجام مصاحبه عمیق با مدیران هتل و خبرگان دانشگاهی تا رسیدن به اشباع نظری است؛ که درمجموع 22 مصاحبه انجام‌شده است. جامعه آماری شامل تمامی هتل‌های استان البرز و قلمرو زمانی آن نیمه اول سال 1400 است. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی پژوهش به‌دست‌آمده است؛ که در این مدل به 6 مقوله کلی، 15 مقوله فرعی و 53 مفهوم اصلی اشاره‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که در این شرایط، مقوله‌های دستورالعمل‌های اجرایی، استراتژی‌های سطح سازمانی هتل‌ها در مدیریت بحران مالی و ناکارآمدی سازمان‌دهی بحران دارای بیشترین فراوانی بوده و دستورالعمل‌های اجرایی در اولویت نخست قرار دارد؛ و پیامدهای این مقولات، تأثیر بسزایی در افزایش هزینه‌های این صنعت داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Determining the Components and Dimensions of the Financial Crisis of the Hotel Industry in the Critical Situation of Covid-19 (Case Study of Hotels in Alborz Province)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Dekamini 1
 • Habibollah Javanmard 2
 • Mohammad Ehsanifar 3
1 PhD Student, Dept. of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Assoc. Prof., Dept. of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The continuing Covid-19 crisis has caused irreparable damage in many industries. Considering that we are witnessing these losses in the hotel industry, so this study seeks to identify and determine the components and dimensions of the crisis in the financial field in the critical situation of Covid-19 in the hotel industry of Alborz province. There are 15 hotels. The research method is applied and the research design is descriptive-correlational research. Field and library methods have been used to collect data. The data collection tool was a standard online questionnaire whose validity was estimated by experts and its reliability was estimated using Cronbach's alpha. The main basis for gathering information is to conduct in-depth interviews with hotel managers and academic experts until the theoretical saturation is reached; a total of 22 interviews were conducted. The statistical population includes all hotels in Alborz province and its time zone in the first half of 1400. After performing the three steps of open, axial and selective coding, the final research model has been obtained; in this model, 6 general categories, 15 sub-categories and 53 main concepts are mentioned. The results show that in this situation, the categories of executive instructions, organizational level strategies of hotels in managing financial crisis and inefficiency of crisis organization have the highest frequency and executive instructions are in the first priority; and the consequences of these categories have had a significant impact on increasing the costs of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis
 • Financial Crisis
 • Hospitality Industry
 • Covid-19
 • Foundation Data Theory
 1. 1- بهمنی، مریم، نظام طاهری، سعیده سادات. (1398) "بررسی اثرات هموارسازی سود بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای حداکثر سازی و حداقل سازی "، نسخه الکترونیک: http: //: karafan.tvu.ac.ir4430 - 2538.

  2- اکبری، حامد. (1396). بررسی اکتشافی مدل مدیریت بحران با مدیریت سیل در شهرداری منطقه 3(مطالعه موردی: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان.

  1. Hetu, S., Gupta, S., Tan, G, Vu, V.A., (2018). A simulation framework for crisis management: Design and Use, Journal of Simulation Modelling Practice and Theory, Vol 85, pp 15-32.

  4- دارابی، رؤیا (1396)، ارتباط بین بحران مالی و ساختار سرمایه، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 17، صص 72-51.

  1. Wu F ZS, Bin Y, Chen YM, Wang W, Song ZG, Hu Y, et al. (2020). A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature.
  2. Zhou P YX, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. (2020). A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature
  3. Lock, S. (2020); Global change in travel and tourism revenue due to COVID-19 2019-2020.
  4. Jennings, M. (2019). The oil and gas industry, the Offshore Installation Manager (OIM) and the management of emergencies - Changes necessary to achieve effective competence assessment of OIMs in controlling emergencies. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 59, 1–13.
  5. Li, F., Wen, J., & Ying, T. (2018).The influence of crisis on tourists’ perceived destination image and revisit intention: An exploratory study of Chinese tourists to North Korea. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 104-111.
  6. Zhang, J., Wu, B., Morrison, A. M., Tseng, C., & Chen, Y. C. (2018). How country image affects tourists’ destination evaluations: A moderated mediation approach. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(6), 904-930.
  7. Li, K. X., Jin, M., & Shi, W. (2018). Tourism as an important impetus to promoting economic growth: A critical review. Tourism management perspectives, 26, 135-142.
  8. Bundy, J. P., M. D. Short, C. E. and W. T. Coombs. (2017). Crises and crisis management: Integration, interpretation, and research evelopment. Journal of Management 43(6): 1661-1692.
  9. Pearson, C. M., & Sommer, S. Amy., (2011), “Infusing creativity into crisis management: An essential approach today”, Journal of Organizational Dynamics, 40,27-33.
  10. Carfagno, K. A., & Parnell, J. A. (2016). Crowdsourcing: Organizations using social media for meaningful crisis management. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2016, No. 1, p. 15076). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

  15- یاوری گهر، فاطمه و منصوری مؤید، فرشته، (1395)، " مدیریت بحران در صنعت گردشگری "، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شماره 40، صفحات 40-21.

  1. Zhou, X., Shi, Y., Deng, X. & Deng, Y. (2017). D-DEMATEL: A new method to identify critical success factors in emergency management. Safety Science, 91, 93–104.
  2. Tokakisa, Vassileios, Polychronioua, Panagiotis, Boustras, George. (2019). Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents, Safety Science, No 28, Vol 113, Pp 37-43.

  18- نادی، ا. و ادریسی، ا. (1395). ارزیابی امداد چندعاملی تطبیقی و پاسخ اضطراری. مجله بین‌المللی کاهش خطر بلایا، 24، 12-23.

  1. Weaver, S. B., Wingate, L., Dunkelly-Allen, N., Major, J. & Nguyen, K. (2018). An assessment of the relationship between pharmacy students’ perceptions of their preparedness to contribute to emergency responses and their current work status. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 10, 1579–1586.
  2. Ha, K. (2018). Changing the emergency response culture: case of Korea. International Journal of Emergency Services, 7(1), 60-70.
  3. Gálvez-Rodríguez, M., Haro-de-Rosario, A., García- Tabuyo, M. and Caba-Pérez, C. (2019). Building online citizen engagement for enhancing emergency management in local European government: The case of the November (2015) Paris attacks. Online Information Review, 43(2), 219-238.
  4. MOHME. Ministry of Health and Medical Education of Islamic Republic of Iran. (2020) [http://behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=& siteid=1&pageid=57886.
  5. Dynes, R.R. and Quarantelli, E.L. (1968). Group behaviour under stress: a required convergence of organizational and collective behaviour perspectives. Sociology and Social Research 52, 416–429.
  6. Scarpino, M. (2012) The role of interorganizational learning in cross-sector relationships: implications for disaster and crisis management. Proceedings of the 18th Annual Asia. Pacific Tourism Association (APTA) Conference, 26–29 June 2012, Taipei, Taiwan.
  7. Van Rooij, M., A. Lusardi, and R. Alessie. (2018). Financial literacy and stock market participation. Journal of Financial Economics 101 (2), 449– 472.
  8. Boratyńska, K. (2016). FsQCA in corporate bankruptcy research. An innovative approach in food industry. Journal of Business Research, 69(11), 5529-5533.
  9. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York, NY: McGraw- Hill Education.
  10. Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. (2009). What happens during recessions, crunches and busts?. Economic Policy, 60: 653-700.

  29- علی نژاد، مهدی، تارفی، ستاره (1396). تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی. فصلنامه دانش حسابداری، 8(2)، 180-159.

  1. Paidar, A., Shafiee, M., Avazzadeh, F., Valipour, H. (2021). Predicting Banks' Financial Distress by Data Envelopment Analysis Model and CAMELS Indicators. Journal of System Management, 7(3), 213-240. doi: 10.30495/jsm.2021.1935059.1499.
  2. Neely AH, Lopez PJ. Care in the time of covid-19. Antipode online blog. 2020 [retrieved at 19 May 2020]. Available from: https://antipodeonline.org/2020/03/10/care-in-thetime- of-covid-19/ (last accessed 9 April 2020).
  3. Kickbusch I, Leung GM, Bhutta ZA, Matsoso MP, Ihekweazu C, Abbasi K. Covid-19: how a virus is turning the world upside down. BMJ. 2020. 3;369: m1336. doi: 10.1136/bmj.m1336.
  4. World Economic Forum (2020); Strategic Intelligence: COVID-19; https:// intelligence.weforum.org.
  5. Keller, P. (2020). Corona pandemic as exogenous shock for international tourism: a context analysis. Languages, Literatures and Cultures of the University of Bergamo where she is member of the CST-DiathesisLab. Her primary research interests are participatory processes and collaborative mapping to promote territorial regeneration in a sustainable perspective., 15.
  6. Alilou, P., Saeednia, H., Badi Zadeh, A. (2021). Studying the Effective Factors in Brand Value Creation from the Perspective of Customers, Organizations and Stakeholders (Case study: Iranian Textile Industry). Journal of System Management, 7(4), 23-47. doi: 10.30495/jsm.2021.1943070.1548.
  7. Glaser, B. G. (2011). Getting out of the data. Grounded theory conceptualization. Mill Valley, CA: Sociology Press.
  8. Hoque, A., Shikha,F. A., Hasanat, M. W.,Arif, I., & Hamid, A. B. A. (2020). The effect of Coronavirus (COVID-19) in the tourism industry in China. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1), 52-58.
  9. Walid Mensi. (2019) 'Global financial crisis and co-movements between oil prices and sector stock markets in Saudi Arabia: A VaR based wavelet' Borsa Istanbul, Review 19-1, pp. 24 _ e38.
  10. Cenciarelli, V.G. (2018). Research seminar: Bankruptcy Prediction and Earnings Management. Research seminar.
  11. Nain, Akshay, (2018), “A Study on Major Challenges Faced by Hotel Industry Globally”, International Journal of Creative Research Thoughts, Volume 6, Issue,ISSN: 2320-2882.
  12. Chiaramontea L, Casu B, (2017), Capital and liquidity ratios and financial distress. Evidence from the European banking industry, The British Accounting Review.
  13. Kumar. Alok, (2017), “Issues and challenges in hospitality industry: a case of Uttarakhand (India) ”, Tourism and Travelling, 1(1), 51-57.
  14. Sayari, N., & Mugan, C. S. (2016). "Industry specific financial distress modeling". BRQ Business Research Quarterly, Vol. 20, No. 1, pp. 45-62.

  44- عباسی، عباس و محمدی، سحر سادات (1399)، پیش‌بینی روند کسب‌وکارهای خدمات گردشگری در دوران پساکرونا و ارائه مدل راهبردی، مرکز آموزش و پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز.

  45- گنجی، عباس و حیدری، زهرا (1397)، بررسی نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران در شهرهای ایران، فرهنگ ایمنی، س دوازدهم، ش:26101-111.

  46- طهماسبی، رسول. انواری رستمی، علی‌اصغر. حرشیدی، عباس. صادقی شریف، سید جلال. (1397). " پیش‌بینی ریسک درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک "، دانش سرمایه‌گذاری، دوره 7، شماره 27، صص 206-189.

  47- کمالی، یحیی و میرزایی، جلال (1396)، مقایسه ساختار مدیریت بحران در ایران، ژاپن، هند و ترکیه، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 7، ش 25: 245-269.

  48- محمدی، بیوک (1393). اصول روش تحقیق کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  1. Creswell,John w. (2012). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed, c2009. Translated by Alireza Kiamanesh and Maryam Danae Toos, Tehran: Allameh Tabatabaei University Jihad Publications.

  50- موسوی شیری، سید محمد؛ روحی، علی و آذری، وحید (1392). تأثیر درماندگی مالی بر کیفیت اقلام تعهدی، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 18، صص 129-103.

  51- قادری رهقی و خندان علمداری. (1398). ارائه چارچوبی برای استقرار و توسعه نظام سواد مالی مستمر با سنجش سواد مالی در دبیرستان‌های شهر تهران. مجله کارا فن،46(16)،89.

  52- لطفی جلال‌آبادی، فرهادی، روایت و غلامی. (1397). طراحی مدل مهارت‌های اصلی برای دانشجویان فنی و حرفه‌ای با استفاده از تئوری داده‌های بنیادی. مجله کارا فن،17(3)،255-271.

  1. Melero, M.B. (2020). Restaurante holandês cria mesas isoladas para respeitar distanciamento social. Available at: https://www.vix.com/pt/saude/585540/estudo-preve-data-final-dapandemia- de-coronavirus-em-cada-pais inclusivebrasil? utm_source=next_article (accessed: 11 May 2020).
  2. Ranasinghe, R., Karunarathna, C., & Pradeepamali, J. (2020). After Corona (COVID-19) Impacts on Global Poverty and Recovery of Tourism Based Service Economies: An Appraisal. Available at SSRN 3591259.
  3. Patel, P. K., Sharma, J., Kharoliwal, S., & Khemariya, P. (2020). The Effects of Nobel Corona Virus (Covid-19) in the Tourism Industry in India. Int. J. Eng. Res. Technol, 9, 780-788.
  4. Cerovic, S., Gerling, K., Hodge, A., & Medas, P. (2018). Predicting fiscal crises. IMF Working Paper, WP/18/181.
  5. Cenciarelli, V.G. (2018). Research seminar: Bankruptcy Prediction and Earnings Management. Research seminar.
  6. Andreou, P.C., Karasamani, I., Louca, C., Ehrlich, D. (2017). The impact of managerial ability on crisis-period corporate investment. Journal of Business Research, 79, 107- 122.
  7. Henderson, J. C., & Ng, A. (2004). Responding to crisis: severe acute respiratory syndrome (SARS) and hotels in Singapore. International Journal of Tourism Research, 6(6), 411-419.

  60- گنجی، عباس و حیدری، زهرا. (2018). بررسی نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران در شهرهای ایران، فرهنگ ایمنی، س 12، ش: 26101-111.