عوامل مؤثر بر تاب‌آوری مالی زنجیره تأمین گردشگری سلامت در شرایط بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، تولید و عملیات، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکترا، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بروز بحران‌های متعدد در زنجیره‌های تأمین، اهمیت تاب‌آوری مالی را افزایش داده است و این موضوع در زنجیره تأمین گردشگری سلامت نیز صدق می‌کند. شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری مالی زنجیره تأمین گردشگری سلامت، برای ارتقاء تاب‌آوری مالی ضروری است. تاکنون پژوهشی در این مورد انجام‌نشده است، درنتیجه هدف اصلی پژوهش شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری مالی زنجیره تأمین گردشگری سلامت ایران در شرایط بحران است. برای تحقق هدف پژوهش، در مرحله اول با رویکرد کیفی، عوامل مؤثر بر تاب‌آوری مالی از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خبرگان زنجیره تأمین گردشگری سلامت شناسایی شد. شیوه نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی و حجم آن 25 نفر تعیین شد و به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل تماتیک استفاده شد. در مرحله دوم با رویکرد کمی و بهره‌گیری از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی، مدل روابط فی‌مابین عوامل ارائه شد. شیوه نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی و حجم آن 10 نفر تعیین شد. نتایج پژوهش بیانگر 33 عامل مؤثر بر تاب‌آوری مالی است که در قالب 12 دسته کلی طبقه‌بندی شدند. درنهایت مدل عوامل مؤثر مشخص شد که با توجه به آن «عامل تفکر مالی» دارای بیشترین اثرگذاری و عوامل «مدیریت بدهی»، «مدیریت ارتباط با مشتری»، «مدیریت موجودی»، «مدیریت تأمین‌کنندگان» و «مدیریت نقدینگی» دارای بیشترین اثرپذیری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Financial Resilience of the Health Tourism Supply Chain in Crisis Condition

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 1
 • Elham Mohammadipour 2
1 Assist. Prof., Production and Operations, Dept. of Management, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
2 PhD Student, Dept. of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The emergence of numerous crises in supply chains has increased the importance of financial resilience, and this issue also applies to the supply chain of health tourism. Identifying and modeling the factors affecting the financial resilience of the health tourism supply chain is necessary to improve financial resilience. So far, no research has been done on this matter, as a result, the main goal of the research is to identify and model the factors affecting the financial resilience of Iran's health tourism supply chain in crisis conditions. In order to achieve the goal of the research, in the first stage, with a qualitative approach, factors affecting financial resilience were identified through semi-structured interviews with health tourism supply chain experts. The method of judgmental and snowball sampling and its volume was determined to be 25 people and thematic analysis was used to analyze the data. In the second stage, with a quantitative approach and the use of the comprehensive fuzzy interpretative structural modeling method, the model of relationships between factors was presented. Judgmental and snowball sampling method and its volume was determined to be 10 people. The research results show 33 factors affecting financial resilience, which were classified into 12 general categories. Finally, the model of effective factors was determined, according to which "financial thinking factor" has the most effect and the factors "debt management", "customer relationship management", "inventory management", "supplier management" and "liquidity management" have they are the most effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial resilience
 • Health Tourism
 • supply chain
 • Financial thinking
 1. 1. Zhang, T., Fang, J., (2017). Competing and Coordination Strategies for Tourism Supply Chain under Revenue Sharing Contract. Systems Engineering, Volume 1, 124-129.
 2. Jones, P., Wynn, M., (2019). The Circular Economy, Natural Capital and Resilience in Tourism and Hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 31, Issue 6, 2544-2563.
 3. Ahmadimanesh, F., Paydar, M.M., Asadi-Gangraj, E., (2019). Designing a mathematical model for dental tourism supply chain. Journal of Tourism Management, Volume 75, 404-417.
 4. 4. Connell, J., (2010). Migration and the globalization of health care, Cheltenham, Edward Elgar.
 5. Rahman, M. K., Zailani, S., (2017). The effectiveness and outcomes of the Muslim-friendly medical tourism supply chain. Journal of Islamic Marketing, Volume 13.
 6. 6. Mittal, R., Sinha, P., (2021). Framework for a resilient religious tourism supply chain for mitigating post-pandemic risk. International Hospitality Review, Volume 36, Issue 2, 322-339.
 7. Razali, A. R., Tahir, I. M., (2011). Review of the Literature on Enterprise Risk Management. Business Management Dynamics, Volume 1, Issue 5, 8-16.

8- عزیزی یوسف وند، رقیه؛ نهاوندی، نسیم؛ فرزندی غلامحسین (1396). بررسی اثر مدیریت ریسک زنجیره تأمین بر کارایی شرکت‌های توزیع دارو. نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 1، جلد 28، 120-137.

 1. Yu, W., Jacobs, M. A., Chavez, R., Yang, J., (2019). Dynamism, disruption orientation, and resilience in the supply chain and the impacts on financial performance: A dynamic capabilities perspective. International Journal of Production Economics, Volume 218, 352-362.
 2. 10. Dabhilkar, M., Birkie, S.E., Kaulio, M., (2016). Supply-side resilience as practice bundles: A critical incident study. International Journal of Operations & Production Management, Volume 36, Issue 8, 948-970.
 3. Liu, Ch-L., Shang, K-Ch., Lirn, T-Ch., Lai, K-H., Lun, Y.H. V., (2017). Supply chain resilience, firm performance, and management policies in the liner shipping industry. Transportation Research Part A, Volume 110, 202-219.
 4. 12. Golgeci, I., Ponomarov, S.Y., (2013). Does firm innovativeness enable effective responses to supply chain disruptions? An empirical study. Supply Chain Management: An International Journal, Volume 18, Issue 6, 604-617.
 5. Salignac, F., Marjolin, A., Reeve, R., Muir, K., (2019). Conceptualizing and measuring financial resilience: A multidimensional framework. Social Indicators Research, Volume 145, Issue 1, 17-38.
 6. Hussain, M., Papastathopoulos, A., (2022). Organizational readiness for digital financial innovation and financial resilience. International Journal of Production Economics, Volume 243, 108326.
 7. Bieri, D. S., (2018). Conceptualizing financial resilience: The challenges for urban theory. The Disaster Resiliency Challenge: Transforming Theory to Action, 89-111.
 8. Sahebi, I. G., Toufighi, S. P., Karakaya, G., Ghorbani, S., (2021). An intuitive fuzzy approach for evaluating financial resiliency of supply chain. OPSEARCH, 1-22.
 9. Hassan, N. M., Kassim, E. S., Ma’on, S. N., (2018). Factors influencing individual financial resilience in facing economic crisis: Does financial literacy really help. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Volume 8, Issue 11, 1613-1623.

18- حسن‌زاده، محمدرضا؛ ملکی، محمدحسن؛ جهانگیر نیا، حسین؛ غلامی جمکرانی، رضا (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر تاب‌آوری بازار سرمایه ایران. نشریه مدیریت صنعتی، دوره 12، شماره 1، 172-205.

 1. Wu, W. W., Lee, Y. T. (2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert systems with applications, Volume 32, Issue 2, 499-507.

20- رضایی‌زاده، مرتضی؛ انصاری، محسن؛ مورفی، ایمون (1392). راهنمای کاربردی روش تحقیق: مدیریت تعاملی IM. انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، دانشگاه تهران.

 1. Opricovic, S., Tzeng, G. H. (2003). Defuzzification within a multicriteria decision model. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Volume 11, Issue 5, 635-652.