طراحی مدل فراترکیب بحران در خط‌مشی‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران

چکیده

پیش‌بینی بحران‌ها در هر جامعه‌ای در سیاست‌گذاری‌های عمومی ازنظر خط‌مشی‌گذاران اهمیت خاصی دارد. مقایسه و بررسی تحقیقات گذشته در مباحث اقتصادی نیز می‌تواند راهنمای عمل خط‌مشی‌گذاران محسوب شود. لذا این تحقیق با هدف طراحی مدل فراترکیب بحران در خط‌مشی‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی تدوین‌شده است. روش تحقیق، فراترکیب، از حیث هدف، کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، اسنادی و کتابخانه‌ای است. یافته‌ها نشان داد بیشترین دلیل بحران ارزی در مقوله‌ی سیاست‌های ارزی، فقدان سامانه‌های هشدار زودهنگام بحران مالی، در عوامل بازرگانی، صادرات و پایین بودن تولید ناخالص داخلی، در بین عوامل سیاسی، عدم عضویت در اتحادیه پولی و نرخ تورم در عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را در بروز بحران در خط‌مشی‌گذاری بانک مرکزی دارند. در رفتار سرمایه‌گذاران، حملات سفته‌بازانه و سوداگرایانه بیشترین دلیل بروز بحران ارزی شناخته‌شده‌اند. پیامدهای تحقیق شامل فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست‌های بانکی، علل مدیریتی باعث می‌شود که خط‌مشی‌های اجتناب از بحران‌های ارزی شکل گیرد که پیامدهای آن، توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the Meta-Combination Model of Crisis in the Central Bank's Foreign Exchange Policies

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rostami Yazdi 1
 • Seyyed Vahid Shalbaf Yazdi 2
 • Alireza Matoufi 3
 • Hamid Erfanian Khanzadeh 2
1 PhD. Student, Dept. of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Public Administration, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Public Administration, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Forecasting crises in any society in public policies is of special importance from the point of view of policymakers. Comparison and review of past research on economic topics can also be considered as a guide for policymakers. Therefore, this research has been compiled with the aim of designing a meta-composite model of the crisis in the foreign exchange policies of the Central Bank. The research method is meta-composite, practical in terms of purpose, and documentary and library in terms of data collection. The findings showed that the main reason for the currency crisis in the category of foreign exchange policies is the lack of early warning systems of the financial crisis, in the commercial factors, exports and low GDP, among the political factors, non-membership in the monetary union and the inflation rate in the factors. Economic have the greatest impact on the emergence of the crisis in the policy of the central bank. In the behavior of investors, speculative and speculative attacks are the most known cause of currency crises. The consequences of the research include economic and social collapse. According to the findings of the research, it can be concluded that the policies of the central bank, banking policies, and management reasons cause policies to avoid currency crises to be formed, the consequences of which are economic and social development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Currency Crisis
 • Central Bank
 • Policy Making
 1. 1- سلمانی، بهزاد، اصغرپور، حسین، کلامی، محمد. (1398). طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری. اقتصاد و تجارت نوین، 14(44)، 97-124.

  2- رستمی پور، علی و چوبداری، مهرداد .(1398).بررسی بحران ارزی در ایران و جهان. هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

  3- مهین اصلانی نیا، نسیم، سلمانی، بهزاد، فلاحی، فیروز، اصغرپور،حسین. (1399). بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی‌های تولید ناخالص داخلی: رهیافت مربعات تعمیم‌یافته پانلی. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، 7(1)، 185-210

  4- امینی راد، مهدی، مهرگان،نادر، شاه آبادی، ابوالفضل،جعفری سرشت، داود. (1401). ترجیحات ریسکی و بحران ارزی در اقتصاد ایران-رویکرد سویچینگ مارکف. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد, 9(2), 59-88.‎

  5- نصرالهی، محمد، یاوری، کاظم، نجارزاده، رضا، و مهرگان، نادر. (1396). طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک. تحقیقات اقتصادی، 52(1)، 187-214.

  6- وکیلی علی، رضائی ابراهیم، غفاری فرهاد. (1401).کنکاشی بر اثر بحران های ارزی بر بخش واقعی اقتصاد ایران: واکنش بهره وری، اشتغال و رشد اقتصادی. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۱۱ (۴۱) :۱۱۶-۸۱

  7- طیبی، سیدکمیل و نصیری، نرگس. (1400). ارزیابی ارتباط بین بحران ارزی و شاخص کنترل سرمایه به‌منظور طراحی الگویی هشدار دهنده زودهنگام بحران ارزی. پژوهشهای اقتصادی ایران

  8- جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید و صمیمی، سپیده. (1394). بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقۀ یورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه. مجله تحقیقات اقتصادی . 50(4)، 807-834.

  9- علوی رضوی، سید یحیی، شهبازی، نجفعلی، احدی، محمدحسین. (1399). واکاوی مهم ترین عوامل مؤثر بر بحران ارزی سال 1397. فصلنامه آفاق امنیت، 13(48)، 51-76.

  1. Gangopadhyay, P. (2020). A new & simple model of currency crisis: Bifurcations and the emergence of a bad equilibrium. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 538, 122860.Sciences, 207, 850-857.
  2. Ha, D., Nguyen, P., Nguyen, D. K., & Sensoy, A. (2022). Early warning systems for currency and systemic banking crises in Vietnam. Post-Communist Economies, 34(3), 350-375.
  3. Ozili, P. K. (2021). Central bank digital currency in Nigeria: opportunities and risks. Available at SSRN.

  13- قزلباش، محمد(1399). آسیب شناسی سازوکارهای مدیریت بازار ارز در بحران ارزی سال 1397 با تاکید بر جایگاه قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.

  14- نجفی استمال،سمیرا، حسینی، سید شمس الدین، معمارنژاد، عباس، غفاری،فرهاد. (1401). اثر سیاست‌های ارزی در جهت کاهش کسری حساب جاری (با تاکید بر بحران مالی سال 2008) خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 13(48)، 131-146

  1. Elhoseny, M., Metawa, N., Sztano, G., & El-Hasnony, I. M. (2022). Deep learning-based model for financial distress prediction. Annals of Operations Research, 1-23.

  16- کمالی، یحیی. (1396). روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی. سیاست، 43(47), 721-736.‎

  1. Sandelowski, M. & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research: Springer publishing company. 1-79.

  18- منتظر عطائی، محبوبه، منتظر عطائی, ربابه و گریوانی، آتنا. (1400). بررسی عقلانیت در سیاست‌گذاری عمومی با روش فرا ترکیب. حکمرانی و توسعه، 1(4)، 143-180.‎

  19- سبحانی، ثابت، سید علی، صادقی، مهدی. (1400). تحلیل تماتیک موضع‌گیری های مقامات پولی در بحران‌های ارزی: دلالت‌های شناختی در شکل گیری انتظارات. مطالعات راهبردی بسیج، 24(90)، 78-39.

  1. Fernández-Herraiz, C., Prado-Domínguez, A. J., Pateiro-Rodríguez, C., & García-Iglesias, J. M. (2019). The role of the enhanced carry to risk on currency policy: the Mexican Peso. Applied Economics, 51(17), 1808-1816.
  2. Lis, P., & Zwierzchlewski, S. (2015). Currency Crisis as the Next Possible Effect of the Imbalance of Part of the World’s Economy in the 21st Century. Conclusions for Poland. Journal of Business & Economic Policy, 2(2).

  22- شاکری، عباس (1392). تحلیل وضعیت اقتصادی کشور (بررسی بحران ارزی اخیر و راهکارهای مهار آن)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره‌ی مسلسل 13009.

  1. Muharremi, T. I. (2015). Currency crisis revisited: a literature review. Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 11(6), 108-116.

  24- ابراهیمی، ایلناز. (1397). نوسانات ارزی در سالهای 91 - 90 و 97 - 96 ، شباهت ها و تفاوت ها، دوماهنامه تازه‌های اقتصاد، 15

  1. Bird, G., & Mandilaras, A. (2013). Fiscal imbalances and output crises in Europe: will the fiscal compact help or hinder? Journal of Economic Policy Reform, 16(1), 1-16.

  26- سلیمانی، محمد. (1395). تبیین نقش بانک مرکزی در دفاع اقتصادی (با تأکید بر کنترل بحرانزایی سیستم مالی). فصلنامه آفاق امنیت، 9(31)، 93-114.

  1. Kim, J. H. (2017). Monetary policy spillovers and currency crisis in comparative perspective: East Asia before the 1997 crisis and Eastern Europe after tapering. The World Economy, 40(12), 2752-2770.
  2. Zelmanovitz, L., Newland, C., & Rosiello, J. C. (2022). The great depression as a global currency crisis: An Argentine perspective. The Review of Austrian Economics, 35(1), 99-114.
  3. Begovic, S., PUGH, G., & ADNETT, N. (2019). The Effect of Currency Board Arrangements on Inflation Performance in Transition Countries before and During the Global Financial Crisis. Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance.
  4. Dapontas, D. (2011), "Comparing 1994, 2001 and 2008 currency crises in Turkey", Technological Institute of Ionian Islands.
  5. Kalash, I. (2021). How do firms manage liquidity during currency crisis? The case of Turkey. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 1-17.
  6. Hilowle, E. I. F. (2023). THE INFLUENCE OF E-MONEY ON CURRENCY CRISIS AND DEPRECIATION IN SOMALIA. Multidisciplinary Journal of Horseed International University (MJHIU), 1(1), 1-14.
  7. Pizzinelli, C., Ishi, K., & Khan, T. (2021). Assessing Banking and Currency Crisis Risk in Small States.
  8. Hasanzadeh, M., & Mousavi, S. (2023). Real effective exchange rate misalignment and currency crisis in Iran. Future Business Journal, 9(1), 3.
  9. Helísek, M. (2019). Exchange rate mechanism II and the risk of currency crisis–Empiricism and theory. Journal of international studies, 12(1), 297-312
  10. Gonzales, R. H. (2017). A panel data econometric approach to Real Exchange Rate (RER) as a signaling early warning indicator of currency crisis in ASEAN Region. Pizzinelli, C., Ishi, K., & Khan, T. (2021). Assessing Banking and Currency Crisis Risk in Small States

  37- نظری،زینب،شایان زینی وند، عبداله. (1400). بررسی تأثیر نرخ موثر ارز (از کانال سیاست های ارزی و تجاری) بر صادرات صنعت پتروشیمی ایران(98-1350). فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی، 5(18)، 72-59.

  38- الباجی، یوسف، آذربایجانی، کریم و دائی کریم‌زاده، سعید. (1399). واکنش اقتصاد ایران نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی با تکیه بربخش خارجی و رویکرد تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری.

  39- حسینی، ‌سید‌صفدر. (1391). بررسی اثر انحراف سیاست‌های ارزی بر شاخص‌های حمایت از بخش کشاورزی ایران. راهبرد اقتصادی, 1(1), 47-46.

  1. Nakatani, R. (2018). Real and financial shocks, exchange rate regimes and the probability of a currency crisis. Journal of Policy Modeling, 40(1), 60-73.

  41- خسروسرشکی، محمدجود، نجارزاده،رضا و حیدری، حسن. (1401). سیاست پولی بهینۀ رمزی و نظام ارزی متناسب با اقتصاد نفتی (مورد ایران). فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 11(42)، 49-46.

  42- بیگدلی، علی، یزدانی، فروغ، آبادیان، حسین. (1401). پیامدهای اقتصادی سیاست ارزی ایران در سالهای1310-1318ش. پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

  1. Cesaratto, S. (2017). Alternative interpretations of a stateless currency crisis. Cambridge Journal of Economics, 41(4), 977-998.
  2. Pinto, L. (2017). Gulf State currency crisis. The International Economy, 31(2), 44-51.

  45- زمانی، زهرا، جنتی، ابوالفضل، قربانی، مریم (1397). تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4(8)، 104 – 81.

  1. Gleeson, Simon. "International regulation of banking: Basel II: capital and risk requirements." OUP Catalogue (2010).
  2. Lien, D., Lee, G., Yang, L., & Zhang, Y. (2018). Volatility spillovers among the US and Asian stock markets: A comparison between the periods of Asian currency crisis and subprime credit crisis. The North American Journal of Economics and Finance, 46, 187-201.
  3. Ioannidou, V. N. (2021). The potential impact of a currency crisis for Turkey and its impact on its sovereign bond yield and (Turkey’s–US) sovereign bond yield spread.

  49- نصیری، نرگس، طیبی، کمیل، شجری، هوشنگ، واعظ برزانی، محمد .(1399). الگوسازی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی تحت نظام‌های ارزی متفاوت. فصلنامه پژوهش ها وسیاست‌های اقتصادی. ۲۸ (۹۶) :۱۲۰-۹۱.

  1. Emin, D., & Aytaç, A. (2016). Predicting currency crises: how do indicators differ according to crisis definition?. Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Y, 6(2), 85-102.
  2. Farzin, F., Googerdchian, A., & Saffari, B. (2021). Anticipation of Currency Crisis in Iran Economy with the Use of an Early Warning System. Iranian Economic Review, 25(1), 69-83.
  3. Candelon, B., Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2014). Currency crisis early warning systems: Why they should be dynamic. International Journal of Forecasting, 30(4), 1016-1029.
  4. Chaudhuri, A. (2014). Support vector machine model for currency crisis discrimination. ArXiv preprint arXiv: 1403.0481.
  5. Mohana Rao, B., & Padhi, P. (2019). Identifying the early warnings of currency crisis in India. Foreign Trade Review, 54(4), 269-299.
  6. Kim, S. (2018). What is learned from a currency crisis, fear of floating, or hollow middle? Identifying exchange rate policy in crisis countries. 46th issue (December 2016) of the International Journal of Central Banking.

  56- برزانی، ‌محمد‌واعظ، ابراهیمی، ‌بهنام. (1393). تحلیل نظری تأثیر خلق اعتبار بر بحران مالی. معرفت اقتصاد اسلامی، 10(5), 27-50.‎

  1. Arbaa, O., & Varon, E. (2019). Turkish currency crisis–Spillover effects on European banks. Borsa Istanbul Review, 19(4), 372-378

  58- شهرآبادی، ابوالفضل.(1396). بررسی بحران های مالی جهان.نشر مهربان

  59- صادقی، مجید، توتونچی، جلیل، ابطحی، سید یحیی، طباطبائی نسب، زهره. (1401). اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، 9(2)، 123-150.‎

  1. Farzam, V., Sattari, O., & Mirali, F. (2013). Investigating and predicting the effects of uncertainty caused by the recent currency crisis on banks and financial institutions stock index. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(3), 55-83.
  2. Prates, D. M., & Fritz, B. (2016). Beyond capital controls: regulation of foreign currency derivatives markets in the Republic of Korea and Brazil after the Global Financial Crisis. Cepal Review.
  3. Zaboli, R. Ajam, M. (2013), "Learning Strategies in Crisis in Emergency Department Staff a Qualitative Study", Journal of Military Medicine Spring, Vol. 15, Issue 1, pp. 25-36.
  4. McGrath, L. F. (2017). Insuring against past perils: the politics of post-currency crisis foreign exchange reserve accumulation. Political Science Research and Methods, 5(3), 427-446

  64- بذرائی، مریم، قویدل، صالح، امام وردی، قدرت الله. (1400). شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، 15(53)، 73-96.

  1. Zeyneloglu, I. (2018). Currency The present paper analyzes the role of imports in the occurrence of a currency crisis.(2015).Economics Bulletin, 38(4).

  66- کاظمی، ‌ابوطالب. (1391). ارتباط سیاست های بانک مرکزی با نابه سامانی های بازار ارز. بررسی های حقوقی، 4(2)، 238-217.

  67- محمدی، حمید و رسولی زاده,، منیراحمد. (1397). اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان, 6(24), 644-665.‎

  68- مرتضوی، سیدابولقاسم، نجفی‌علمدارلو، حامد، خداوردی‌زاده، محمد. (1391). بررسی اثر سیاست ارزی بر مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 4(13)، 87-103.‎

  69- خلیقی سیکارودی، لیلا ؛ شوکت فدایی، محسن. (1391). بررسی تأثیر نرخ ارز و سیاست های ارزی بر صادرات خرمای ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد، 16، 112-97.

  1. Bougheas, S., Lim, H., Mateut, S., Mizen, P., & Yalcin, C. (2018). Foreign currency borrowing, exports and firm performance: evidence from a currency crisis. The European Journal of Finance, 24(17), 1649-1671.

  71- محبوبی، هادی،مومنی وصالیان، هوشنگ، دامن کشیده، مرجان، نصابیان، شهریار (1401). تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 16(58)، 233-256.

  72- داوری، مهدی، حسن نژاد، محمد، فدایی نژاد،محمداسماعیل. (1401). ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران. چشم انداز مدیریت مالی،12(37).

  1. Buhari-Gulmez, D. (2018). Why Turkey's currency crisis is deepening the rift between Ankara and the West. LSE European Politics and Policy (EUROPP) Blog.

  74- دارابی، افشار، ملکی، محمد مهدی. (1399). طراحی الگوی مدیریت افکار عمومی در راستای مدیریت بحران های ارزی. فصلنامه اقتصاد دفاع، 5(15)، 146-122.

  1. Rodionov, D. G., Pshenichnikov, V. V., & Zherebov, E. D. (2015). Currency crisis in Russia on the spun of 2014 and 2015: causes and consequences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 850-857.
  2. Özatay, F. (2020). Paving the way for an economic crisis with high leverage and currency mismatches: 2018-19 crisis in Turkey.
  3. Georgieva Svrtinov, V., Boskovska, D., Lozanoska, A., & Gorgieva-Trajkovska, O. (2015). Euro zone debt crisis: theory of optimal currency area. Economic Development, Journal of the Institute of Economics-Skopje, 3, 121-136.
  4. Suzuki, M. (2017). Globalism and Regionalism: The East Asian Currency Crisis and Institutional Building. Games of Conflict and Cooperation in Asia, 249-270.

  79- سرزعیم، علی(1396). گونه شناسی بحران‌های مالی با تأکید بر بحران‌های بانکی، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 18، 187-208.

  1. Gök, A., & Tak, N. (2022). Dating Currency Crisis and Assessing the Determinants Based on Meta Fuzzy Index Functions. Computational Economics, 1-26.
  2. Zhang, Q. L. (2014). Currency Crisis Prediction Using Wavelet-Based Support Vector Machine. In Advanced Materials Research (Vol. 989, pp. 2560-2564). Trans Tech Publications Ltd.
  3. Pham, T. H. A. (2017). Are global shocks leading indicators of currency crisis in Viet Nam?. Research in International Business and Finance, 42, 605-615.
  4. Kyin, t. s. (2018). exchange market pressure in identifying currency crisis and its effectiveness in monetary policy in selected asian countries
  5. Dabrowski, m. (2016); “Currency crises in post-Soviet economies - a never ending story” Russian Journal of Economics. Volume 2, Issue 3, Pages 302 - 326.

  85- کریمی، مجتبی، سبحانیان، فریده سادات، علی اکبری، محمدامین. (1401). تاثیر نااطمینانی سیاست‌های پولی و ارزی بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار, 13(24).

  86- توکلیان،رضا (1399). آسیب شناسی سیاست های دولت در زمان بروز بحران ارزی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم اقتصادی گرایش: اقتصاد نظری، دانشگاه تربیت مدرس

  1. Mehrara, M., & Tajdini, S. (2020). Comparison of profitability of speculation in the foreign exchange market and investment in Tehran Stock Exchange during Iran's currency crisis using conditional Sharpe ratio. Advances in Mathematical Finance and Applications, 5(3), 271-284.
  2. Hamidou, M. M., Mung'atu, J. K., & Orwa, G. O. (2018). Alternative Exchange Market Pressure Index Model for Currency Crisis. International Journal of Sciences, 37(2), 186-215
  3. Boshkov, T. (2018). Venezuela currency crisis: analysis of the causes. International Journal of Information, Business and Management, 10(4).

  90- پوراسدی، محمدجواد، تیمور نژاد، کاوه و ربیعی مندجین، محمدرضا. (1399). ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران‌های بانکی در ایران، خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 11(2)،81-59.

  1. Diamond, D. W. & Dybvig, P. H. (1986), "Banking Theory, Deposit Insurance, and Bank Regulation", Journal of Business, 59(1), pp. 55-68.

  92- بیانی، عذرا، محمدی، تیمور. (1398). عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی: رویکرد میانگین گیری بیزی. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری،16(2)،145-180.

  93- فولادى، معصومه .(1391). بررسى اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش‌هاى مختلف اقتصادى با استفاده از یک مدل تعادل عمومى. برنامه ریزی و بودجه، 17 (117).

  1. Gyöngyösi, G., Rariga, J., & Verner, E. (2022). The anatomy of consumption in a household foreign currency debt crisis.
  2. Tasneem, Z. (2019). The Asian currency crisis: looking back and lessons forward.
  3. Boachie, C. (2016). Currency Crisis in Developing Countries. In International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 2087-2115). IGI Global.

  97- اخلاصی مهنا، پیکان پور محمد، راسخ حمیدرضا. (1400). تبیین دستاوردها و مخاطرات احتمالی سیاستهای مختلف ارزی در حوزه دارو: یک مطالعه کیفی. بیمه سلامت ایران، ۴ (۲)،۱۲۷-۱۱۸.

  1. Nazari, M., & Hesaraki, A. (2022). Fairness Perceptions of Price Increases in the Case of Currency Crisis Affecting Domestic and Foreign Brands. Journal of Advertising, 3(4), 4-16.