بررسی و آسیب‌شناسی احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان و ارائه راهبردهای احیا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

وجود بنگاه‌های راکد در استان اصفهان نیز به‌مانند سایر استان‌های کشور به‌عنوان یک معضل مطرح بوده و لذا برای تحقق شعارهای اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) طی چند سال اخیر، بایستی احیای واحدهای اقتصادی راکد موردبررسی و واکاوی قرار گیرد. این تحقیق به دنبال بررسی و آسیب‌شناسی احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه فعال استان اصفهان بوده و به‌طور مشخص آسیب‌شناسی فرایند احیا واحدهای صنعتی و معدنی این استان را هدف قرار داده است. برای این منظور از طریق پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و همچنین مطالعه مستندات مرتبط، مدل مفهومی برای واحدهای راکد صنعتی از گروه‌های صنایع معدنی، شیمیایی، نساجی (پوشاک و سلولزی)، غذایی و فلزی تعریف و تدوین شد. بنا بر نتایج تحقیق دربرگیرنده عوامل بیرونی و خارج از کنترل و هم عوامل درونی و قابل‌کنترل بر عدم احیا واحدهای صنعتی است. همچنین برای هر گروه از صنایع راهبردهایی برای احیا مانند سازمان‌دهی مجدد دیون، واگذاری مدیریت، تأمین مالی، شناسایی بازارهای جدید، فروش دارایی‌های مازاد پیشنهاد و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی این راهبردها اولویت‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and Pathology of Revitalization of Stagnant and Semi-Active Industrial and Mining Units in Isfahan Province and Presentation of Revitalization Strategies

نویسندگان [English]

 • Siamak Zaheri 1
 • Hamid Asayesh 2
 • Mahdi Kamali 3
 • Mahdi Zahid Gharavi 4
1 PhD student, Department of Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economics, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

The existence of stagnant enterprises in Isfahan province, like other provinces of the country, has been raised as a problem, and therefore, in order to realize the economic slogans announced by the Supreme Leader (Madazleh Al-Aali) during the last few years, the revival of stagnant economic units should be investigated and analyzed be placed. This research seeks to examine and analyze the pathology of the revival of stagnant and semi-active economic units in Isfahan province and specifically targets the pathology of the process of revitalization of industrial and mining units of this province. For this purpose, through questionnaires and interviews with experts, as well as studying related documents, a conceptual model for stagnant industrial units from mineral, chemical, textile (clothing and cellulose), food and metal industry groups was defined and compiled. According to the results of the research, it includes external and uncontrollable factors as well as internal and controllable factors on the non-revival of industrial units. Also, for each group of industries, strategies for revival such as debt reorganization, transfer of management, financing, identification of new markets, sale of excess assets have been suggested and prioritized using hierarchical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial and Mining Unit
 • Stagnation
 • Revitalization
 • Prioritization
 • Isfahan
 1. 1- نظری، محسن، حسنقلی پور، طهمورث، سلیمانی، غلامرضا، موسوی نقابی، سید مجتبی، (1396)، توسعه شبکه‌های بین ‌بنگاهی راهکار به‌کارگیری ظرفیت بلااستفاده بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی: ارائه نظریه داده بنیاد، دوره 11، 1(40) بهار - شماره پیاپی 40

  2- (1400) عارضه‌یابی سریع و پایش واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد استان، پروژه، شرکت شهرک‌های صنعتی

  3- کاظمی، ابوطالب، فیض پور، محمدعلی، مکیان، سید نظام‌الدین، حاج امینی نجف‌آبادی، مهدی (1393) رویکرد خرد و کلان به خروج بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد/ سال ششم/ شماره 4 /زمستان 1398 /صفحه 77

  4-  امیری، صبا، نادری، نادر، محمدی فر، یوسف، رضایی، بیژن، (1398)، طراحی و تدوین مدل باز احیای بنگاه‌های صنعتی راکد (موردمطالعه: استان کرمانشاه)، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 36

  5- نوری‌زاد، قاسم و رزمی، بهروز،1397، تحلیل آسیب‌های واحدهای صنعتی به روش درخت خطا، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، یزد

  6- فدایی واحد، میثم، مایلی، محمدرضا، (1393)، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 6، 141- 160

  1. Hofer, Charles, Turnaround Strategies, Journal of Business strategy, 1980,1(1): 19-31.
  2. Robbins, Keith, and John A. Pearce II, turnaround retrenchment and recovery, Strategic Management Journal, 1992, 13(4): 287-309.

  9- بهشتی سرشت، مصطفی، دهقان دهنوی، محمدعلی، مشایخی، علینقی، امیری، میثم (1400) واکاوی استراتژی کاهش هزینه و دارایی در احیای مالی بنگاه‌ها با استفاده از نظریه رانت اقتصادی و مدل‌سازی دینامیک سیستم‌ها، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره چهل و هفتم، صفحه 139

  10- رحمان سرشت، حسین، حساس یگانه، یحیی، میرفیض، فلاح شمس، ایران‌دوست، منصور (1393) طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‌زده، مدیریت بازرگانی دوره 6 شماره ۳ صفحه 499

  11- صامتی مجید، سامتی مرتضی، اصغری مریم، (1382)، اولویت‌های توسعه بخش صنعت استان اصفهان بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 27

  12- اسلامی میلانی، پریسا، اسمعیلی، شاپور، (1394)، مروری بر شیوه‌ها و روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌ها، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، 504-528.