دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
مدل بهینه سازی مسیریابی و برنامه ریزی چند دور های برای وسایل نقلیه بعد از وقوع بحران با هدف کاهش تقاضای تأمین نشده و مجاز بودن کمبود کالا مطالعه ی موردی: منطقه 4 تهران
مدل بهینه سازی مسیریابی و برنامه ریزی چند دور های برای وسایل نقلیه بعد از وقوع بحران با هدف کاهش تقاضای تأمین نشده و مجاز بودن کمبود کالا مطالعه ی موردی: منطقه 4 تهران

سهراب عبداله زاده؛ تینا نامداری

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 5-17

چکیده
  با توجه به رشد پنج برابری وقوع حوادث غیرمترقبه در دهه های گذشته و افزایش هزینه های جانی و مالی ناشی از آن، مدیریت زنجیره ی تأمینامداد به عنوان راه حلی مناسب به منظور کاهش هزینه های مختلف بحرا ن ها همواره ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران
تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران

سیدحسین سیدی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 19-31

چکیده
  امدادرسانی به آسیب دیدگان یکی از مهمترین مراحل مدیریت بحران است که باید پیش از رخداد حادثه برای آن برنامه ریزی کرد. امدادرسانیبه موقع و بهره ور خسارات جانی و مالی را به شدت کاهش خواهد داد. با توجه به این ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها
مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها

شیرین علیزاده؛ رضا حسن زاده

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 33-43

چکیده
  بحران حادثه ای است که سبب آسیب، ویرانی، مرگ و رنج بشر و تخریب سلامت انسان هنگام حادثه و بعد از آن می شود. این حوادثبه طور طبیعی یا به وسیله بشر به طور ناگهانی به وجود می آیند. از بیشتر خسارت های بشری و خرابی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان
بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان

مهدی ابراهیمی نژاد؛ محبوبه عسکری؛ سجاد سیوندی پور

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 45-56

چکیده
  هر ساله بلایای طبیعی در سراسر جهان مرگ ومیر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند. در دهه های اخیر، بلایاو آثار آنها در تمام جهان سیر تصاعدی داشته و علل زیادی باعث افزایش بروز و تلفات ناشی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهار تها و تخصص ها
ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهار تها و تخصص ها

محمد رضا زاهدی؛ مسعود دارابی؛ محمد فرسی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 57-67

چکیده
  این مقاله به ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارت ها و تخصص هامی پردازد. برای این کار مباحثی مانند تعاریف نقشه دانش و انواع آن، علت ترسیم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیر ه ی تأمین مهندسی طبق سفارش با استفاده از روش نمونه گیری مجددِ جک نایف و تحلیل باز ه ای
شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیر ه ی تأمین مهندسی طبق سفارش با استفاده از روش نمونه گیری مجددِ جک نایف و تحلیل باز ه ای

محمدرضا عدالت سروستانی؛ محمد رضا شهرکی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 69-82

چکیده
  باتوجه به تغییرات سریع و گسترده زنجیر هی تأمین، سازمان ها برای بقا در چرخه ی رقابت و برای اجرای مدیریت اثر بخش زنجیره تأمین می بایستفرآیند شناسایی و ارزیابی دقیق ریسک را انجام دهند. زنجیره تأمین شامل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل تعامل بین عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت بحران با رویکردهای ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی
تحلیل تعامل بین عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت بحران با رویکردهای ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی

محمود مدیری

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 83-98

چکیده
  توجه ناکافی به مدیریت بحران باعث ایجاد خسارات زیادی می شود. بنابراین نیاز به بهبود در تمام فرآیندهای مدیریت بحرانبرای مقابله با بلایا و فاجعه از طریق شناسایی و تعیین تعامل و روابط بین عوامل بحرانی موفقیت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب
ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب

ساره رودباری؛ محمد علی نکوئی؛ روح اله طاهرخانی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 99-111

چکیده
  زیرساخت های حیاتی پایه و اساس هر جامعه ای را شکل می دهند. زندگی روزمره انسان ها تا حد بسیار زیادی به فعالیت این زیرساخت هاوابسته است و جالب تر اینکه تمامی زیرساخت ها برای ادامه عملکرد به یکدیگر نیز وابسته ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تأمین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی
نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تأمین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی

ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ اکبر امامی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 113-125

چکیده
  تأمین آب شرب در مواقع بحرانی از جمله زلزله در کلانشهری همچون تهران مهمترین پارامتر جهت حفظ حیات و تداوم عملیات امدادرسانیاست. در این پژوهش کوشش شد با محوریت یکی از مناطق شش گانه آبفای شهر تهران که عمدتاً ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
سنجش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری کالبدی مطالعه ی موردی: محله زرگنده تهران
سنجش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری کالبدی مطالعه ی موردی: محله زرگنده تهران

محمد تقوی زواره؛ حمیدرضا صارمی؛ مجتبی رفیعیان

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 127-137

چکیده
  سوانح طبیعی که جزئی از فرآیند زندگی بشر به شمار می رود، به عنوان چالشی اساسی برای نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی مطرح هستند. ازاین رو دیدگاه غالب از تمرکز برروی صرفاً کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری ...  بیشتر