ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مهندس مشاور پدافندغیرعامل شرکت طرح نواندیشان

2 سایر/سایر

3 عضو هیئت علمی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

زیرساخت های حیاتی پایه و اساس هر جامعه ای را شکل می دهند. زندگی روزمره انسان ها تا حد بسیار زیادی به فعالیت این زیرساخت ها
وابسته است و جالب تر اینکه تمامی زیرساخت ها برای ادامه عملکرد به یکدیگر نیز وابسته اند. مثلاً زیرساخت آب چگونه می تواند بدون
وجود زیرساخت برق به ادامه فعالیت های خود بپردازد؟ در این مقاله هدف آنالیز جذابیت زیرساخت آبرسانی در منطقه ای فرضی از تهران
است که به دلیل مسائل و محدودیت های موجود نمی توان نام آنرا بیان کرد. با استفاده از روش گیم تئوری این آنالیز جذابیت انجام داده
شد. به منظور انجام آنالیز جذابیت دارایی های شبکه آبرسانی شناسایی و تهدیدات محتملی که می تواند در این شبکه به وقوع بپوندد
تعیین شد. سپس با در نظر گرفته دو بازیکن شبکه آبرسانی به عنوان مدافع )بازیگر B( و متخاصم با عنوان بازیکن مهاجم )بازیگر A( آنالیز
جذابیت صورت گرفت. در پایان نتیجه گرفته شد که روش گیم تئوری روشی مؤثر در آنالیز زیرساخت ها محسوب می شود و با استفاده از آن
می توان به نتایج مطلوبی دست یافت. در این پژوهش با استفاده از آنالیز جذابیت گیم تئوری محقق شد که در شبکه آبرسانی تحت مطالعه
تصفیه خانه آب و پس از آن مخازن و منابع آب از بیشترین جذابیت برای حمله دشمن برخودار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis attractiveness of the infrastructure by using game theory method

نویسندگان [English]

  • sareh roudbari 1
  • Mohammad Ali Nekooie 2
  • Roohollah Taherkhani 3
1 Consulting Engineer Company passive defense Tarhe_Noandishan
3 استادیار
چکیده [English]

The vital infrastructure forms the foundation of any society. And the everyday life of humans depends to a
great extent on the operation of this infrastructure, and more interestingly, the infrastructure itself is dependent
on one another for continuing to operate. Consider, for example, the infrastructure of water. How can it
continue to operate without electricity infrastructure? The purpose of this paper is to analyze the attractiveness
of water supply infrastructure, which is based on game theory. The theory of game theory is a mathematical approach
that was first introduced in the field of economics and then entered other disciplines. The water network
is always targeted at all major wars and hostilities as a fundamental basis. Considering the strategies of attack
and resilience for the two countries, modeling of scenarios was done using the theory of games. After calculations,
it was determined that among all the components of the water supply network of the refinery is of great
importance. It was also determined that the theory of game theory is an effective method in the analysis of infrastructure
and can be achieved with the desired results

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • Water Supply Network
  • attractivene Analysis
  • Game Theory
1. J. Johansson, H. Hassel. An approach for modelling
interdependent infrastructures in the context of vulnerability
analysis, Reliability Engineering and system
Safety 95(2010) 1335-1344.
2. S. Wang, L. Hong, X. Chen. Vulnerability analysis of
interdependent infrastructure systems: A methodological
framework; Physica A 391 (2012) 3323–
3335.
3. M, Ouyang, L. Hong, Z. Mao, M. Yu, F. Qi. A methodological
approach to analyze vulnerability of interdependent
infrastructures; Simulation Modelling
Practice and Theory 17 (2009) 817–828.
4. E. Bompard_, R. Napoli, F. Xue. Analysis of structural
vulnerabilities in power transmission grids; INTERNATIONAL
JOURNAL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE
PROTECTION 2 ( 2009 ) 5 ±
1 2. Received 30 October 2008, Received in revised
form 2 January 2009, Accepted 9 February 2009
5. Giuliano Andrea Pagani, Marco Aiello. The Power
Grid as a complex network: A survey; Physica A 392
(2013) 2688–2700
6. W. Kröger • E. Zio. Vulnerable Systems; Springer London
Dordrecht Heidelberg New York, A catalogue
record for this book is available from the, British Library
_Springer-Verlag London Limited 2011
۷.۷ اسکندری، محمد. امیدوار، بابک. توکلی ثانی، محمد صادق. تحلیل
خسارت شریان های حیاتی با درنظرگرفتن اثرات وابستگی در اثر حملات
هدفمند؛ دوفصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، شماره 19 ، ویژه نامه
پدافند غیرعامل، 1393 .
۸.۸ ب،
ّ
شرافت، سعیده. قنبری، فریبا. حسینی، سید احمد. ریسک و مدیریت آ
نشریه آب و توسعه پایدار، سال اول، شماره 2، شهریور 1393 ، صفحه 21 - 15 .
۹.۹ مشهدی حسن، کتاب معرفی تهدیدات و نحوه بررسی و ارزیابی آنها؛ تدوین
سازمان پدافند غیرعامل، بهار 1391 .
۱۰ ۱۰ شکیبامنش ا، و هاشمی فشارکی س ج، “ملاحظات پدافند غیر عامل در
تأسیسات زیربنایی شهری”، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی
و مدیریت زیرساخت ها، دانشکده فنی دانشگاه تهران، آبان 1388 .
۱۱ ۱۱ کارآموز، محمد. مجاهدی، سیدعلی. احمدی، آزاده. ارزیابی اقتصادی و
تعیین سیاست های بهره برداری انتقال آب بین حوز های، نشریه تحقیقات
منابع آب ایران، سال سوم، شماره 2، پاییز 1386 ، صفحه 15 - 10 .
12. Mohammad Karamouz , Sara Saadati, Azadeh Ahmadi,
Vulnerability Assessment and Risk Reduction
of Water Supply Systems. World Environmental
and Water Resources Congress 2010: Challenges of
Change. © 2010 ASCE
۱۳ ۱۳ سعیدی، علی. کفاش جمشید، محمدرضا. ملاحظات دفاعی-امنیتی در
آمایش سرزمینی استان اردبیل، فصلنامه آفاق امنیت، سال ششم، شماره 21 ،
زمستان 1392 .
۱۴ ۱۴ اسکندری، حمید. دانستنی های پدافندغیرعامل، کتاب، 1389 .
15. approach using MATLAB, A.R.-B., COST VALUE
FUNCTION OF WATER DISTRIBUTION NETWORKS.
2008, An-Najah National University.
16. Mays, L. W. (2004). “Water supply systems security”,
New York, McGraw-Hill Professional Engineering
۱۷ ۱۷ کریمی،رضا. طراحی شبکه توزیع آب شهری از منظر پدافند غیرعامل،
پایان نامه کارشناسی ارشد، 1393 .
۱۸ ۱۸ قاضی زاده، علیرضا. جلیلی قاضی زاده، محمدرضا. کاربرد تحلیل ریسک
در مطالعه پدافند غیرعامل، دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی،
اردیبهشت 1387 .
۱۹ ۱۹ عبدلی، قهرمان. نظریه بازی ها و کاربردهای آن، سازمان جهاد دانشگاهی
تهران، دانشکده اقتصاد، شابک 978 - 964 - 2729 - 24 - 1، 1395 .
20. L. Z. Wang, L. Fang and K. W. Hipel, Water Resources
Allocation: A Cooperative Game Theoretic Approach,
Journal of Environmental Informatics 2 (2)
11-22 (2003).
21. ARIEL DINAR, AHARON RATNER, AND
DAN YARON, EVALUATING COOPERATIVE
GAME THEORY IN WATER RESOURCES,
Theory and Decision 32: 1-20, 1992.
22. Ardeshir Ahmadi, Raquel Salazar Moreno, Game
Theory Applications in a Water Distribution Problem,
Journal of Water Resource and Protection, 2013,
5, 91-96.
23. Irene Parrachino, Ariel Dinar and Fioravante Patrone,
COOPERATIVE GAME THEORY AND ITS
APPLICATION TO NATURAL, ENVIRONMENTAL
AND WATER RESOURCE ISSUES:
3. Application to Water Resources, World Bank Pol
icy Research Working Paper 4074, November 2006.
24. J.A. Foster, A.T. McDonald. Assessing pollution risks
to water supply intakes using geographical information
systems (GIS), Environmental Modelling &
Software 15 (2000) 225–234
25. David Michaud , George E. Apostolakis. Methodology
for Ranking the Elements of Water-Supply
Networks, J. Infrastruct. Syst. 2006.12:230-242.
26. Jorge Pinto · Humberto Varum · Isabel Bentes ·Jitendra
Agarwal. A Theory of Vulnerability of Water
Pipe Network (TVWPN). Water Resource Manage
(2010) 24:4237–4254.
27. J.A. Gutiérrez-Pérez, M. Herrera, R. Perez-Garcia,
E. Romas-martinez. Application of graph-spectral
methods in the vulnerability, assessment of water
supply networks; Mathematical and Computer
Modelling 57 (2013) 1853–1859.