بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت

چکیده

هر ساله بلایای طبیعی در سراسر جهان مرگ ومیر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند. در دهه های اخیر، بلایا
و آثار آنها در تمام جهان سیر تصاعدی داشته و علل زیادی باعث افزایش بروز و تلفات ناشی از آن شده است. از این رو توسعه و تقویت
امکانات ملی مخصوصاً منابع انسانی برای کاهش تأثیر بلایای طبیعی کاملاً ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق
حاضر به دنبال اثربخشی عوامل مؤثر برای بالا بردن کارایی تیم در هنگام وقوع بحران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و
از جهت ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر
استان کرمان است. جامعه مورد مطالعه شامل 210 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 135 نفر محاسبه شد.
برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که چهار مؤلفه فرهنگ سازمانی، اخلاق حرف های، رهبری، دانش کار و
همچنین متغیر اثربخشی تیم را بررسی کرد. پایایی پرسش نامه یادشده 0.799 و روایی آن مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت. برای تجزیه
و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Smart PLS2 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای دانش کار، اخلاق
حرف های و رهبری بر اثربخشی تیم تأثیر مثبت داشته، اما فرهنگ سازمانی بر اثربخشی تیم تأثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Level of Team Effectiveness at the Time of the Crisis Case study of Red Crescent Cooperative Team in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • mehdi ebrahiminejad
  • mahboobeh askari
  • sajjad sivandi
management
چکیده [English]

Every year, natural disasters around the world cause death, physical damage and many diseases. In recent
decades, disasters and their effects throughout the world have been exponential, with many causes leading
to an increase in incidence and deaths. Has been. Hence, the development and strengthening of national
facilities, especially human resources, to reduce the impact of natural disasters is absolutely necessary. Considering
the importance of the issue, the present study seeks to be effective factors in raising the team’s efficiency
during the crisis. The present research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method,
a descriptive correlation type. The statistical population of this research is all the operational teams of the Red
Crescent Society of Kerman province. The population of the study consisted of 210 people, using the Cochran
formula, the sample size was 135. A researcher-made questionnaire was used to collect information that examined
four components of organizational culture, professional ethics, leadership and work knowledge as
well as the effectiveness of the team. The reliability of the questionnaire was 0.799 and its validity was confirmed
by experts. SPSS and Smart PLS2 software were used to analyze the data. Findings of the research
showed that the variables of work knowledge, professional ethics and leadership of the team’s effectiveness
were positive, but organizational culture did not affect the team’s effectiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • professional ethics
  • leadership
  • work knowledge
  • team effectiveness
1. Barton, Allen H (1969). Communities in Disaster. A
Sociological Analysis of Collective Stress Situations. Garden
City, NY: Doubleday
2. Mullen, M.R, Budeva, D.G., and Doney, P.M. (2009).
Research methods in the leading small businessentrepreneurship
journals: A critical review with recommendations
for future research. Journal of Small
Business Management, 47, pp. 287-307.
3. Pauchant, T; Mitroff, I (1992). Transforming the Crisis
Prone Organization San fransisco, Gossey - Bass.
4. جواهری کامل، مهدی؛ کوثر نشان، محمد رضا ) 1388 (. بررسی رابطه بین
رهبری و فعالی تهای سازما نهای یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان. دو
ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 25 ، صص 32 - 19 .
5. Larson, J. H. & Holman, T. B. (1994). Predictors of
marital quality and stability. Family Relations, 43(2),
pp. 228-237
6. Huu Hai, D; Do, H.H; Nguyen Minh, H(2018). The influence
of Corporate Culture on Employee Commitment,
Studies in Computational Intelligence, V760
7. موسوی، محمد؛ عربشاهی کریزی، احمد ) 1393 (. رابطه اخلاق با تعالی
سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 2 ، صص 96 - 86 .
8.شریف زاده، فتاح؛ بازیار، امین؛ تیرجو، اختر ) 1392 (. تأثیر فرهنگ سازمانی و
اخلاق حرفه ای بر اثربخشی سازمانی، مدیریت سازمان های دولتی، سال
دوم، شماره 5، صص 15 - 9.
9. رضایی دولت آبادی، حسین؛ خزائی پول، جواد؛ کیالاشکی، جعفر؛ امانی،
مجتبی؛ وریج کاظمی، رضا ) 1392 (. طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ
سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی
با رویکرد پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، دوره دوم، شماره 1، صص 67 -
.59
10 . چهارسوقی، امین حامد؛ شیری، شهناز؛ نوری همایون؛ تردست، حسن
) 1393 (. عوامل مؤثر بر اثربخشی تیم های امداد و نجات استان ایلام،
امداد و نجات، سال ششم، شماره، صص 46 - 32 .
11 . یعقوبی، نورمحمد؛ جودزاده، همتا؛ نامور، افسانه؛ محمدزاده بهاآبادی،
قاطمه ) 1393 (. بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر عملکرد کارکنان،
سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان.
12 .درویش، منصوره ؛ محمدی، معصومه ) 1394 (. نقش اخلاق حرف های در
اثربخشی سازمان ها، کنفرانس بین المللی مدیریت چال شها و راهکارها،
شیراز.
13 .محمدی ها، فریده ) 1394 (. بررسی ارتباط رهبری تغییر و تحول و اثربخشی
کار تیمی مورد مطالعه: )تیم های ورزشی آقایان در ورزشگاههای شهر
قزوین(، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری.
14. Hmelo-Silver, C. E; Duncan, R. G; Chinn, C. A.
(2007). Scaffolding and achievement in problem56
based and inquiry learning: A response to Kirschner,
Sweller, and Clark, Educational Psychologist, 42, pp.
99-107
15. Pearson, C.M; Clair, J.A(1998). Reframing Crisis
Management, Academy of Management Review,23,
pp. 59-76.