تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی

3 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امدادرسانی به آسیب دیدگان یکی از مهمترین مراحل مدیریت بحران است که باید پیش از رخداد حادثه برای آن برنامه ریزی کرد. امدادرسانی
به موقع و بهره ور خسارات جانی و مالی را به شدت کاهش خواهد داد. با توجه به این ضرورت در این مقاله مدل ریاضی عدد صحیح مختلط دو هدفه
مکانیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات جهت تشکیل زنجیره امدادرسانی در زمان بحران زلزله ارائه شده که تسهیلات شامل بیمارستان، مرکز امداد،
انبار و پناهگاه هستند. غربالگری مجروحین بر اساس سیستم تریاژ، ارائه خدمات درمانی سرپایی به مجروحین سبز در نقاط انتقال، انتقال مجروحین زرد
به مراکز امداد، انتقال دوگانه هوایی و زمینی مجروحین قرمز به بیمارستان، توجه به نوع کالای مورد نیاز در هر نقطه و در نهایت اضافه کردن محدودیت بودجه جهت راه اندازی تأسیسات، مفروضات مقاله در توسعه مدل مکان یابی نقاط انتقال و تسهیل است. جهت بررسی کارکرد مدل در شرایط واقعی، مطالعه موردی در مناطق جنوب مرکزی تهران صورت گرفت. مدل یک بار با تعداد تسهیلات مشخص و بار دیگر با در نظر گرفتن محدودیت بودجه حل شد که در حالت دوم نتایج بهتر و کاربردی تری به دست آمد. با افزایش بودجه تعداد نقاط انتقال افزایش پیدا می کند که نشان دهنده اهمیت این تسهیلات درکاهش زمان امدادرسانی است. از این رو تأسیس نقاط انتقال یک راهبرد مؤثر در بهره وری فرآیند امدادرسانی است. توجه به پراکنش بیمارستا ن ها در سطح شهر برای احداث بیمارستا نهای تازه، ایجاد زیرساخت های امداد هوایی در بیمارستان ها، شناسایی ساختمان های مقاوم جهت تغییر کاربری در بحران به عنوان تسهیلات پشتیبان و آموزش فرآیند امدادرسانی به شهروندان از راهکارهای مهم در کارکرد صحیح زنجیره امدادرسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing an emergency relief chain in a crisis with the approach of multiple transfer points and facilities location case study: south-central regions of Tehran

نویسندگان [English]

  • seyedhosein seyedi 1
  • seyedhosein seyedi 2
  • msghsod amiri 3
  • mohammad taghi taghavi fard 4
1 allameh tabataba'i
2 management faculty, allameh tabataba'i
3 .allameh tabatai university
4 .allameh tabatabai university
چکیده [English]

Relief of injuries is one of the most important stages of crisis management that should be planned for it before the
incident. Timely and productivity relief will significantly reduce the financial and human losses. Considering this
necessity, in this paper, proposed a mixed-integer mathematical model of multiple transfer points and facilities location
for the formation of a relief chain during the earthquake crisis, which facilities includes hospitals, rescue centers,
warehouses and shelters. Screening the injuries according to the triage system and providing outpatient health care at
the transfer points, transfer the yellow injuries to the relief centers, dual transfer of the red injuries to the hospital, paying
attention to the type of goods needed at any point, and finally, adding budget constraint to set up facilities are the paper’s
assumptions that developed the transfer points and facilities location model. To evaluate the model in real term a case
study was conducted in south-central regions of Tehran. Model was once solved with specified number of facilities, and
again with consideration of budget constraint, in the second condition, better and more practical results were obtained. As
the budget increases, the number of transfer points increases that indicating the importance of them in reducing the relief
time. Therefore, the establishment of transfer points is an effective strategy in the efficiency of the relief process during
a crisis. Attention to the distribution of hospitals in the city for the construction of new hospitals, the establishment of air
rescue infrastructure in hospitals, identification of resistant buildings to change their use in crisis as a backup facility, and
training the process of relief to citizens, are important solutions in the proper functioning of the relief chain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer Point
  • Location
  • Allocation
  • Disaster
جمالی، حسین؛ بشیری، مهدی؛ توکلی مقدم، رضا ) 1394 ( بررسی و حل
مسئله امدادرسانی دوسطحی نقاط آسیب دیده از بحران، مدیریت بحران،
8، 22-5
۲.۲ نوروزی، اصغر؛ فرهادی، مریم ) 1396 ( سنجش آسی بپذیری و برنامه ریزی
راهبردی مدیریت بحران )زلزله( در نواحی روستایی، مطالعه موردی:
شهرستان شهرکرد، مدیریت بحران، 11 ، 31 - 45
۳.۳ نظم فر، حسین؛ عشقی چهاربرج، علی ) 1395 ( ارزیابی آسی بپذیری شبکه
معابر شهری در برابر زلزل ههای احتمالی، مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری
تهران. مدیریت بحران، 9، 49 - 61
۴.۴ احمدآبادی، علی؛ قاسمی، کیمیا ) 1395 ( کاربرد روش های تصمیم گیری
چندمعیاره در ارزیابی آسی بپذیری مساکن شهری در برابر زلزله با تاکید بر
روش E-VIKOR ، مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران، مدیریت
بحران، 9، 103 - 111
۵.۵ فرج زاده، منوچهر؛ احدنژاد، محسن؛ امینی، جمال ) 1390 ( ارزیابی
آسی بپذیری مساکن شهری در برابر زلزله، مطالعه موردی: منطقه 9
شهرداری تهران. مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای. 9، 19 - 36
۶.۶ عشقی، کوروش؛ نجفی، مهدی ) 1391 ( ارائه یک مدل برنامه ریزی
لجستیکی جهت بهبود در فاز پاسخگویی به زلزله، مهندسی صنایع و مدیریت
تولید، ج 23 ، ش 4، 402 - 416
۷.۷ جب لعاملی، محمدسعید؛ بزرگی امیری، علی؛ حیدری، مهدی ) 1390 ( ارائه
مدل برنام هریزی امکانی چندهدفه برای مسئله لجستیک امداد، مهندسی
صنایع و مدیریت تولید، ج 22 ، ش 1، 66 - 76
8. Berman, O., Drezner, Z., & Wesolowsky, G.
O. (2005). The facility and transfer points
location problem. INTERNATIONAL
TRANSACTIONS IN OPERATIONAL
RESEARCH, 179, 387-402.
9. Berman, O., Drezner, Z., & Wesolowsky,
G. O. (2007). The transfer point location
problem. European Journal of Operational
Research, 179, 978-989.
10. Berman, O., Drezner, Z., & Wesolowsky, G.
O. (2008). Themultiple location of transfer
points. Journal of the Operational Research
Society, 59, 805-811.
11. Sasaki, M., Furuta, T., & Suzuki, A. (2008).
Exact optimal solutions of the minisum facility
and transfer. Intl. Trans. in Op. Res,
15, 295-306.
12. Hosseinijou, S., & Bashiri, M. (2009). New
stochastic models for minimax transfer
point location problem. International Conference
on Computers & Industrial Engineering,
(pp. 1231-1236). Troyes, France.
13. Hosseinijou, S. A., & Bashiri, M. (2011).
Stochastic models for transfer point location
problem. Int J Adv Manuf Technol, 58,
211-225.
14. Mahmudian, M., Keivani, A., Davoudpour,
H., & Ardestani Jaafari, A. (2010). Two Iterative
Algorithms for Transfer Point Location
Problem. Journal of American Science,
6(9), 827-830.
15. Kalantari, H., Yousefli, A., Ghazanfari, M.,
& Shahanaghi, K. (2013). Fuzzy transfer
point location problem: a possibilistic unconstrained
nonlinear programming approach.
Int J Adv Manuf Technol, 70, 1043-
1051.
16. Kalantari , H., Badiee, A., & Ghazanfari, M.
(2014). A New Heuristic Model for Fuzzy
Transfer Point Location Problem. Journal
of Uncertain Systems, 8, 31-43.
17. Mohamadi, A., Yaghoubi, S., & Derikvand,
H. (2015). A credibility-based chanceconstrained
transfer point location model
for the relief logistics design (Case Study:
earthquake disaster on region 1 of Tehran
city). International Journal of Supply and
Operations Management, 1(4), 46-488.
18. Mohamadi, A., & Yaghoubi, S. (2017). A
bi-objective stochastic model for emergency
medical services network. International
Journal of Disaster Risk Reduction, 23, 204-
217.
19. Merakl, M., & Yaman, H. (2016). Robust
intermodal hub location under polyhedral
demand uncertainty. Robust intermodal hub
location under polyhedral demand uncertainty,
86, 66-85.
20. Erdemir , E., Batta , R., Rogerson, P., Blatt , A., &
Flanigan, M. (2010). Joint ground and air emergency
medical services coverage models: A greedy. European
Journal of Operational Research, 207, 736-749.
21. Bozorgi-Amiri , A., Tavakoli, S., Mirzaeipour, H.,
& Rabbani, M. (2017). Integrated locating of helicopter
stations and helipads for wounded. American
Journal of Emergency Medicine, 35, 410-417.
22. Shahriari, M., Bozorgi-Amiri, A., Tavakoli, S., &
Abolghasem , Y.-B. (2017). Bi-objective approach
for placing ground and air ambulance base and.
American Journal of Emergency Medicine, 35, 1873-
1881.
۲۳ ۲۳ بزرگی امیری، علی؛ شهانقی، صبوحی، فاطمه؛ توکلی، زینب السادات؛
مرادحاصلی، نیلوفر ) 1395 ( ارائه مدل مکا نیابی تخصیص برای تخلیه افراد
و توزیع کمک های امدادی در فاز پاسخ به بحران. مهندسی صنایع و مدیریت
تولید، 27 ) 3(، 404 - 417
۲۴ ۲۴ بدیعی، اقدس؛ شهانقی، کامران؛ کلانتری، حامد ) 1395 ( ارائه یک
الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید برای حل مدل چندهدفه مسئله مکان یابی
نقاط انتقال با پژوه شهای مهندسی صنایع در سیست مهای تولید. 8، 159 -
172
25. Mcdougall, J., & Otero, L. (2017). optimal Transfer
Point Locations in Two-Stage Distribution Systems.
IEEE Access, 6, 1974-1984.
26. Yousefli, A., Kalantari , H., & Ghazanfari,
M. (2018). Stochastic transfer point location
problem: A probabilistic rule-based
approach. Uncertain Supply Chain Management,
6, 65-74.
۲۷ ۲۷ کریمی, سلمان، ۱۳۹۰، سامانه تخمین سریع خسارت و تلفات زلزله شهر
تهران، همایش ژئوماتیک 90 ، تهران، سازمان نقشه برداری کشور، //: https
html.013_GEO90-www.civilica.com/Paper-GEO90