دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع - موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن- مازندران

2 گروه صنایع- موسسه آموزش عالی روزبهان-مازندران ساری

چکیده

بحران حادثه ای است که سبب آسیب، ویرانی، مرگ و رنج بشر و تخریب سلامت انسان هنگام حادثه و بعد از آن می شود. این حوادث
به طور طبیعی یا به وسیله بشر به طور ناگهانی به وجود می آیند. از بیشتر خسارت های بشری و خرابی ها می توان با پیش بینی های بهتر و
برنامه ریزی های خاص جلوگیری کرد. تعیین بهترین مکان هنگام وقوع حادثه برای جلوگیری از تلفات بیشتر امری ضروری است. مکان های
امدادرسانی باید طوری انتخاب شوند که پس از وقوع حادثه در کمترین زمان ممکن به تقاضای آسیب دیدگان پاسخ دهند. بعد از وقوع
بحران نیروهای امدادی، کالاهای امدادی و تجهیزات مورد نیاز برای امدادرسانی حادثه دیدگان به مناطق حادثه دیده اعزام می شوند. از
این رو مکان انبارهای از قبل تعیین شده در تسهیل امدادرسانی نقش بسیار مهمی دارند. بنابراین انتخاب محل هایی مناسب برای انبارها از
اهداف اصلی ما در این مقاله است. در این مقاله یک مدل دو هدفه خطی برای مرحله آماده سازی بحران برای تعیین بهترین مکان ها برای
امدادرسانی در نظر گرفته شده است. اهداف ما به حداقل رساندن حداکثر وزن مکان ها و هزینه هاست که با توجه به محدودیت ها، در نظر
گرفتن حداکثر فواصل مجاز با مکان های آسیب دیده، جاده های اصلی و بیمارستان های مجهز مسئله مکان یابی تخصیص مدل سازی شده
است. مسائلی در ابعاد مختلف طراحی شده و با استفاده از سه روش دقیق برنامه ریزی آرمانی، LP متریک و مجموع وزنی حل شده است.
نتایج حاصل از نظر معیارهای مختلف همچون اهداف و زمان مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج آن بیان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and solving the problem of locating bi-objective allocation in humanitarian logistics with regard to urban infrastructure

نویسندگان [English]

  • Shirin Alizade 1
  • Reza Hassanzadeh 2

1 Department of Industrial Engineering, University College of Ayandegan, Tonekabon

2 Department of Industrial Engineering, University College of Rouzbahan, Sari, Iran

چکیده [English]

Crises are the inevitable realities of human life; which is an accident that occurs naturally or suddenly or
increasingly by human and to address it, there is a need for urgent and fundamental measures. When the
crisis occurs, pre-determined storage locations will play an important role in relief; therefore, the selection of
suitable places for warehouses is one of our main goals in this research. In this research, a bi-objective linear
programing model with integer variables is developed. The proposed model attempt to minimize total cost
along with maximizing the minimum weight of open shelter areas while deciding on the location of shelter areas,
the assigned population points to each open shelter area and controls the utilization of open shelter areas.
In order to solve proposed model, some of well-known multi-objective, exact methods include a weighted
sum method, LP-metric method, and goal programing approach are employed. Finally, the best open shelter
areas with considering the minimum cost is obtained, which these results can be useful for crisis organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relief Logistic
  • Location Allocation
  • Emergency Management
  • Multi-Objective Optimization
1. Chang, M. S., Tseng, Y. L., & Chen, J. W. (2007). A
scenario planning approach for the flood emergency
logistics preparation problem under uncertainty.
Transportation Research Part E: Logistics and
Transportation Review, 43(6), 737-754.
2. Bozorgi-Amiri, A., Jabalameli, M. S., & Al-e-Hashem,
S. M. (2013). A multi-objective robust stochastic
programming model for disaster relief logistics under
uncertainty. OR spectrum, 35(4), 905-933.
3. Jabbarzadeh, A., Fahimnia, B., & Seuring, S. (2014).
Dynamic supply chain network design for the supply
of blood in disasters: a robust model with real world
application. Transportation Research Part E: Logistics
and Transportation Review, 70, 225-244.
4. Afshar, A., & Haghani, A. (2012). Modeling integrated
supply chain logistics in real-time large-scale disaster
relief operations. Socio-Economic Planning Sciences,
46(4), 327-338.
5. Campbell, A. M., & Jones, P. C. (2011). Prepositioning
supplies in preparation for disasters. European Journal
of Operational Research, 209(2), 156-165.
6. Alçada‐Almeida, L., Tralhao, L., Santos, L., & Coutinho‐
Rodrigues, J. (2009). A multiobjective approach
to locate emergency shelters and identify evacuation
routes in urban areas. Geographical analysis, 41(1),
9-29.
7. Jia, H., Ordóñez, F., & Dessouky, M. M. (2007). Solution
approaches for facility location of medical supplies
for large-scale emergencies. Computers & Industrial
Engineering, 52(2), 257-276.
8. Garrido, R. A., Lamas, P., & Pino, F. J. (2015). A stochastic
programming approach for floods emergency
logistics. Transportation research part E: logistics and
transportation review, 75, 18-31.
9. Najafi, M., Eshghi, K., & Dullaert, W. (2013). A multiobjective
robust optimization model for logistics
planning in the earthquake response phase. Transportation
Research Part E: Logistics and Transportation
Review, 49(1), 217-249.
10. Kılcı, F., Kara, B. Y., & Bozkaya, B. (2015). Locating
temporary shelter areas after an earthquake: A case
for Turkey. European Journal of Operational Research,
243(1), 323-332.
11. Pasandideh, S. H. R., Niaki, S. T. A., & Asadi, K.
(2015). Optimizing a bi-objective multi-product
multi-period three echelon supply chain network
with warehouse reliability. Expert Systems with Applications,
42(5), 2615-2623.