دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر- بازرسی

چکیده

این مقاله به ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارت ها و تخصص ها
می پردازد. برای این کار مباحثی مانند تعاریف نقشه دانش و انواع آن، علت ترسیم نقشه دانش و اصول کلیدی ترسیم آن، طبقه بندی نقشه های دانش،
مزایا و معایب این گونه نقشه ها و موردکاوی های انجام شده بررسی شدند. سپس با تحلیل نقاط قوت و ضعف موردکاوی های یادشده، یک الگوی شش
مرحله ای برای بازنمایی نقشه دانش در یک واحد تحقیقاتی ارائه شد که شامل شش گام 1. تعیین حوزه دانشی 2. شناسایی سرپرستان و مدیران عملیاتی
3. استخراج روابط بین کارکنان و همچنین فرادانش مربوط به افراد 4. استخراج اطلاعات و دانش افراد 5. ترسیم نقشه دانش و 6. فراهم کردن مکانیسم
روزآمدسازی و تحلیل نقاط قوت و ضعف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for the Formation and Representation of a Knowledge Map of a Research Unit under Critical Conditions Skills and expertise recognition approach

نویسندگان [English]

  • mohammad reza zahedi 1
  • masoud darabi 2
  • mohammad farasi 1

1 Maklek Ashtar University of Technology

2 Malek ashtar university of technology

چکیده [English]

This paper presents a model for designing and representing a knowledge unit of a research unit in critical situations
with a skill recognition and expertise approach. To do this, topics such as definitions of the map of knowledge
and its types, the reason for mapping knowledge and its key principles of drawing, classification of knowledge maps,
the advantages and disadvantages of such maps and case studies were studied. Then, by analyzing the strengths and
weaknesses of the aforesaid, a six-step model was presented for representing the knowledge map in a research unit
that consists of six steps: 1. identifying the field of knowledge. 2. Identifying supervisors and operational managers.
3. Extracting relationships between employees and also, meta-knowledge about people. 4. Extracting information
and knowledge of people. 5. Drawing up knowledge map. 6. Providing mechanism for updating and analyzing
strengths and weaknesses. The validation of the model was carried out in the form of a question from the experts
familiar with the basics of knowledge management and crisis management, including 9 sample samples available.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Situation
  • Knowledge Map
  • Knowledge Mapping Pattern
  • Knowledge Map Representation
  • Knowledge Capital Map
اخوان، پیمان؛ زاهدی، محمدرضا. ) 1392 (. بررسی تأثیر سرمایه فکری و
تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی شرکت های نرم افزاری. همایش مدیریت
دانش.
۵.۵ اخوان، پیمان؛ جودی، الهام. ) 1391 (. گام های عملیاتی مدیریت دانش.
نقشه های دانش. انتشارات آتی نگر. )چاپ دوم(.
۶.۶ ایدلخانی، یاسمن؛ اخوان، پیمان؛ حسنوی، رضا. ) 1395 (. مدل ترکیبی
مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با
بحران ها در جمهوری اسلامی ایران، مطالعه ی موردی: بانک انصار. دوره 5.
شماره 2- شماره پیاپی 10 . صفحه 5- 106 .
۷.۷ حسنوی، رضا؛ زاهدی، محمدرضا؛ دهقان د هجمالی، حسن. ) 1392 (.
ارائه چارچوبی برای استخراج دانش ضمنی در سازمان های پژوهش محور
فصل نامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی. تابستان 91 . شماره 6.
۸.۸ جباری، محمد علی؛ امیرخانی، امیرحسین. ) 1388 (. مدیریت دانش در
مدیریت بحران.
۹.۹ جعفری مقدم، سعید. ) 1382 (. مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه
مدیریت دانش.
۱۰ ۱۰ نصیبی؛ مهدی و همکاران. ) 1394 (. ایجاد مدل تعاملی اطلاعات و فعالیت
ذ ینفعان مدیریت بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان. مطالعه ی
موردی: ایران خودرو. دوفصلنامه مدیریت بحران. شماره ی هشتم. 23 -
42 .26.
۱۱ ۱۱ رشید ارده؛ حبیب اله، متقی؛ افشین، حسینی امینی؛ حسن. ) 1393 (.
راهبردهای مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی. اصفهان. علم آفرین.
۱۲ ۱۲ دروی شزاده؛ مرضیه، اخوان؛ پیمان. ) 1388 (. ارائه ی چارچوبی جهت
تعیین نقش مدیریت دانش در مدیریت بحران. دومین کنفرانس ملی
مدیریت دانش. مؤسسه اطلاع رسانی نفت. گاز و پتروشیمی 44 .
۱۳ ۱۳ آقاجانی؛ حسنعلی، مجدد؛ شیوا. ) 1393 (. مثلث اقتصاد مقاومتی، گرایش
کارآفرینانه و مدیریت دانش، بسترساز موفقیت در اقتصاد دانش بنیان.
کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
14. Akhavan, Peyman, Zahedi, M. R., Dastyari, Akram,
and ali Abasaltian (2014); The effect of organizational
culture and leadership style on knowledge
management in selected research organizations; International
Journal of Scientific Management and
Development; Vol. 2, No. 9, pp. 432-440.
15. Akhavan, Peyman, Zahedi, Mohammad Reza, and
Ali Najmi (2010), Knowledge management critical
success factors in automotive supply chain, Modiriat
Farda, Vol. 26, No. 10, pp. 77-100.
16. Akhavan, Peyman; Hosseini, S. Mahdi (2016), Social
capital, knowledge sharing and innovation capability:
An empirical study of R&D teams in Iran, Technology
Analysis & Strategic Management , VOL.
28, NO. 1, pp. 96–113 .
17. Akhavan, Peyman, Mostafa Jafari and Mohammad
Fathian (2005), Exploring failure factors of implementing
knowledge management systems in organizations,
Journal of knowledge management practice
, Vol. 6 , May 2005.
18. F.E.Vail,” Mapping Organizational Knowledge”, Knowledge
Management Review, Issue 8, May/June,
Pp.10-15, 1999
19. Galloway D., “Mapping Work Processes”, ASQC Quality
Press, 1994
20. Christina R. Folkes,” Knowledge Mapping: Map types,
Contexts and uses “, Open University Working Paper
Km-SUE 4, May 2004
21. Eppler J. Martin,” Making Knowledge Visible Through
Knowledge Maps: Concepts, Elements, Cases”, Handbook
on Knowledge Management: 1 Knowledge
Matters, Edited by Clyde W. Holsapple, Springer
2003
22. Denham Gray, “ Knowledge Mapping: A practical Overview”,
www.smithweaversmith.com Accessed on
April 23, 2008
23. Martin J. Eppler,” A process-based Classification of
Knowledge Maps and Application Examples”, Knowledge
and Process Management, Vol.15, No.1 Pp.59-
71, 2008
24. Mark N. Wexler, “ The Who, What and Why of Knowledge
Mapping”, Journal of Knowledge Management,
Vol.5, No.3, Pp.249-263, 2001
25. Kim Suyeon, She Euiho, hwang Hyunseok, “Building
the knowledge Map: An Industrial Case Study”,
Journal of Knowledge Management, Vol.7, No.2,
Pp.34-45, 2003
26. Johan Bolmsten , Martin Anderson, “ Finding the
Right Knowledge , A Case Study in Knowledge mapping”,
Blekinge Institute of Technology, Department
of Software Engineering and Computer Science,
2002
27. Tomas HellStrom, Kenneth Husted, “ Mapping
Knowledge and Intellectual Capital in Academic Environments:
A focus Group Study”, Journal of Intellectual
capital, Vol.5, No.1, Pp.165-180, 2004
28. Kelvin Chan, Jay Liebowitz, “The synergy of Social Network
Analysis and Knowledge Mapping: A Case Study”,
International Journal of Management and Decision
Making, Vol.7, No.1, 2006
29. Zahedi. M.R., Cheshmberah.M, Tofighi.S.M.,
Hadizadeh.A.,(2011) A mathematical model for
optimum single-commodity distribution in the network
of chain stores: a case study of food industry,
Management Science Letters,V1, pp595-608