دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب،پردیس کیش دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

تأمین آب شرب در مواقع بحرانی از جمله زلزله در کلانشهری همچون تهران مهمترین پارامتر جهت حفظ حیات و تداوم عملیات امدادرسانی
است. در این پژوهش کوشش شد با محوریت یکی از مناطق شش گانه آبفای شهر تهران که عمدتاً دارای بافت فرسوده است، به بررسی انواع روش های
آبرسانی اضطراری در مواقع زلزله پرداخته و در ادامه به صورت ویژه نقش مخازن اضطراری)همیشه در مدار شبکه توزیع( در جهت تأمین کمی و کیفی
آب در حداقل سه روز اول وقوع بحران ها را نشان داده تا از آن به عنوان آب انبارهای نسل تازه رونمایی کند.
نتایج حاصل از تحلیل ها و مد لسازی های هیدرولیکی انجام شده درباره ابعاد، جزییات اجرایی، نحوه اتصال و استقرار مخازن اضطراری نشان
می دهد که با توجه به گردش مناسب آب در این مخازن می توان در حالت عادی از آنها به عنوان بخشی از شبکه توزیع بهره برد؛ در حالی که در مواقع
اضطراری با استفاده از یک شیر هوشمند مخصوص ارتباط مخزن با شبکه توزیع قطع می شود. در این حالت آب ذخیره شده در این مخازن که شعاعی
معادل هزار متر را پوشش خواهند داد، با استفاده از پمپ های دستی، بنزینی و ... خارج و جهت مصرف مردم حادثه دیده توزیع می شود.
با توجه به برآوردهای آژانس همکاری های بین المللی ژاپن] 1[ یا جایکا ) JICA ( در صورت وقوع زلزله ای با بزرگی حدود 7 ریشتر، دسترسی حدود چهار میلیون نفر از شهروندان تهران به مدت حدود 82 روز به آب آشامیدنی لوله کشی قطع خواهد شد؛ در صورتی که با اجرای این طرح انتظار می رود جمعیت بی آب به حدود یک میلیون نفر و زمان هم به مدت 30 روز کاهش و موجب صرفه جویی حدود 400 میلیون دلاری در هزینه و خسارات پس از زلزله احتمالی شهر تهران شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of emergency water reservoirs as new generation water reservoirs in quantitative and qualitative distribution of water distribution networks in critical situations

نویسندگان [English]

  • naser mehrdadi 1
  • gholamreza nabi bid hendi 2
  • akbar emami 3

1 .

2 .

3 PhD Student of Water and Environmental Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract Drinking water in critical times such as an earthquake in a metropolitan area such as Tehran is the most important
parameter to preserve the survival and sustainability of relief operations. Various types of emergency water supply
methods have been discussed during the earthquake, and in particular the role of emergency tanks (always in the
distribution network circuit) to provide quantitative and qualitative water supply for at least the first three days of
crises and as a new generation water storage depots. The results of hydraulic analysis and modeling on dimensions, operating details and how to connect and deploy
emergency tanks show that due to the proper flow of water in these tanks they can normally be used as part of the
distribution network. The range of water stored in these tanks that will cover a radius of one thousand meters, using
manual pumps, gasoline, in emergency situations, using a special smart valve and ... it is distributed outside and for
the benefit of the people who are affected. According to estimates by the Japan International Cooperation Agency (JICA) in the event of an earthquake measuring
about 7 on the Richter scale, access to about four million Tehran citizens will be cut off from drinking
water for about 82 days. The project, if implemented, is expected to reduce the population to about one million people
by 30 days and save about $ 400 million in costs and damages after a potential earthquake in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • emergency reservoirs
  • earthquake
  • optimization
  • water distribution network
1. JICA (2006). The study on water supply system resistant
to earthquakes in Tehran municipality.
۲.۲ پورمحمدی، محمدرضا؛ مصیب زاد ه، علی )ص 27 - 1387 (. آسیب پذیری
شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محل ها در امدادرسانی آنها.
جغرافیا و توسعه، 12 )پاییز و زمستان(، 117 - 144 . بازیابی از . http://gdij
html.218_1246_usb.ac.ir/article
3. Takada, S., Hassani, N., and Fukuda, K. (2001). A new
proposal for simplified design of buried steel pipes
crossing active faults. Journal of Earthquake Engineering
& Structural Dynamics, 30(8), 1243-1257.
http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/eqe.62/
full
4. Federal Emergency Management Agency (FEMA).
(2004). Food and water in emergency. U.S. Department
of Homeland Security. https://www.fema.gov/
pdf/library/f&web.pdf
۵.۵ ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی ) نشریه
-117-3 سال 1392 (
6. Rowland, J.G., Galvin, J.R. (2006). Emergency response
planning guide for public drinking water systems.
State of Connecticut, Department of Public Health,
Drinking Water Division. http:// www.ct.gov/dph/
LIB/dph/drinking_water/pdf/CT_ERP_ GUIDE.
pdf
۷.۷ شرکت مهندسی مشاور پارس آیندآب، ) 1392 (. مطالعات پایه آبرسانی
اضطراری منطقه چهار آبفای تهران.
۸.۸ حسنی، نعمت ) 1390 (. آسیب پذیری لرز های وراهکارهای مقابله با زلزله در
سامان ههای آبرسانی ایران. فصل نامه علمی-ترویجی دانش پیشگیری و
مدیریت بحران، شماره اول، 39 - 63 . )ص 2( بازیابی از:
: http://tdmmo.tehran.ir/Portals/0/Document/1392/
no%201.pdf
۹.۹ بهرام پور، مهدی؛ بمانیان، محمدرضا ) 1391 (. تبیین الگوی جانمایی
پایگا ههای مدیریت بحران با استفاده از GIS نمونه موردی: شهر تهران،
منطقه 3. دوفص لنامه علمی-پژوهشی مدیریت بحران، بهار و تابستان
-59-1391،51 )ص 8( بازیابی از:
http://www.joem.ir/article_1407.html95
۱۰ ۱۰ فقیهی، محمد؛ میرباقری، ایمان ) 1391 (. معرفی الگوهای مختلف مدیریت
بحران درشبکه های آ بوفاضلاب و جایگاه پدافند غیرعامل )سومین همایش
مدیریت بحران در صنعت ساختمان( مشهد.)ص 9( بازیابی از:
۱۱ ۱۱ حسنی، نعمت و سعیده نگارش) 1395 ، ص 8( در فص لنامه دانش
پیشگیری و مدیریت بحران )سال 1395 (.
12. aruque, S.M., Naser, I.B., Islam, M.J., Faruque, A.S.G.
Ghosh, A.N., Nair, G.B., Sack, D.A., Mekalanos,
J.J., 2115.Seasonal epidemics of cholera inversely
correlate with the prevalence of environmental cholera
phages. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America 012, 0812-
0818
13. Young, S., Balluz, L., Malilay, J., 2112. Natural and
technologic hazardous material releases during and
after natural disasters: a review. Science of the Total
Environment 22222-21
14. Srinivas, H., Nakagawa, Y., 2117. Environmental implications
for disaster preparedness: lessons learnt
from the Indian Ocean Tsunami. Journal of Environmental
Management 72, 2-02
15. Violette, S., Boulicot, G., Gorelick, S.M., 2112. Tsunami-
induced groundwater salinization in southeastern
India. Comptes Rendus Geosciences 220, 222-222
16. Matsumoto, M., Inoue, K., 2100. Editorial: earthquake,
tsunami, radiation leak, and crisis in rural
health in Japan. Rural and Remote Health 00, 0-2.
McCann, D.G.C., Moore, A., Walker, M.-E.A.,
2100. The public health implications of water in disasters.
World Medical and Health Policy 2. Article
2
17. Garsadi, R., Salim, H.T., Soekarno, I., Doppenberg,
A.F.J., Verberk, J.Q.J.C., 2112. Operational experience
with a micro hydraulic mobile water treatment
plant in Indonesia after the “Tsunami of 2112’’. Desalination
227, 20-27
18. Roig, B., Delpla, I., Baure` s, E., Jung, A.V., Thomas,
O., 2100. Analytical issues in monitoring drinkingwater
contamination related to short-term, Schafer,
A., Broeckmann, A., Richards, B., 2115. Membranes
and renewable energy e a new era of sustainable
development for developing countries. Membrane
Technology, 2-01
۱۹ ۱۹ رفیعیان، مجتبی؛ مطهری، زینب السادات ) 1391 (. طراحی مدلی برای
مطالعه رویکرد مدیریت ریسک بحران اجتماع محور. دوفصل نامه علمی-
پژوهشی مدیریت بحران، بهار و تابستان 1391 - 5- 12 . بازیابی از:
http://www.joem.ir/article_1402_
b26fcad5975868e98b6e31ae5f317fa4.pdf
20. Centers for Disease Control and Prevention and
American Water Works Association (2012). Emergency
water supply planning guide for hospitals and
health care facilities, Atlanta: U.S. Department of
Health and Human Services.http://www.cdc. gov/
healthywater/pdf/emergency/emergency-water-supplyplanning-
guide.pdf
۲۱ ۲۱ مخازن آبرسانی اضطراری چدن نشکن مقاوم دربرابر زلزله. انجمن مخازن
چدن نشکن ژاپن ترجمه نعمت حسنی و سهله افروز.
http://www.civilica.com/Paper-CMCILFUS03-
CMCILFUS03_014.html
۲۲ ۲۲ مهندسین مشاور مدیسه سامان ) 1395 (. مطالعات مرحله دوم آبرسانی
اضطراری منطقه چهار آبفا.