دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، بیرجند، ایران

چکیده

حرکت در شیب­ ها تحت اثر جریان ­ها، زمین‌لغزش­ ها و واژگونی ­ها پدیده­ هایی هستند که در شیب­ های طبیعی و مصنوعی در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب به وقوع می­ پیوندند. به همین منظور برای مقابله و دفع اثرات نامطلوب ناشی از این پدیده­ ها باید شیب­ ها به نحوی مطالعه شوند که در مرحله اول از وقوع چنین پدیده ­هایی در شیب­ ها جلوگیری کرد و در مرحله دوم در صورت وقوع این پدیده ­ها بتوان با پیش ­بینی مناسب اثرات نامطلوب بعد از ریزش را به حداقل ممکن رساند. برای این­ کار لازم است شیب­ ها قبل از اینکه ایجاد شوند، با توجه به اطلاعات زمین شناسی منطقه، ژئومکانیک، شرایط آب و هوایی و اطلاعات هیدروژئولوژی منطقه تحلیل پایداری شوند. در منطقه پاهلت بعد از عریض‌ سازی جاده شیبی ایجاد شده که بعد از گذشت چندین سال مواد تشکیل‌دهنده شیب در اثر زمین‌ لغزش شروع به حرکت کرده و تقریبا وارد جاده شده ­اند. در این مقاله این پدیده توسط بررسی عکس ­های هوایی منطقه، تغییرات شرایط آب و هوایی منطقه و همچنین روش ­های ریاضی تحلیل پایداری شیب تحلیل شده است. در این مقاله کوشش شده روشی مناسب جهت پایدارسازی این شیب ارائه شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and analysis Pahlat landslide

نویسندگان [English]

  • Ali Veiskarami
  • Hossain Noferesti

Graduated from the graduate school of the University of Birjand

چکیده [English]

Movment on slopes under titles such as flows, landslides, and topplings are phenomena that occur on natural and artificial slopes in the event of the creation of appropriate conditions. Therefore, in order to counteract and eliminate the adverse effects of these phenomena, slopes must be studied in such a way that in the first stage, the occurrence of such phenomena on slopes is prevented, and in the second stage, if this occurs Phenomena can be minimized with the proper prediction of adverse effects after thinning. To do this, it is necessary to make the slopes before they are created, taking into account geological information of the region, geomechanical information of the region, the weather conditions of the region and the hydrological information of the region. In the Pahlat area, after the road spread, a slope has been created, which, after several years, the slope material began to move and almost entered the road. In this paper, this motion has been analyzed by studying the aerial photos of the region, regional weather changes and mathematical methods of slope stability analysis. In this paper, we have tried to provide a suitable method for stabilizing this slope

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: movment on slopes
  • flow
  • landslide
  • toppling
  • Pahlat
  • mathematical method