دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به گسترش مناطق شهری، تغییرات جمعیتی و اینکه تسهیلات موجود طی سال های گذشته و به تدریج مکا نیابی شد ه اند، این نیاز به وجود می آید که همه تسهیلات موجود تحت بررسی دوباره قرار گرفته و در صورت نیاز اصلاحاتی در ساختار شبکه ها ایجاد شود. در این مقاله با ارائه یک مدل مکان یابی- مکا نیابی مجدد برای تسهیلات بیمارستانی با رویکرد سلسله مراتبی، وضعیت کنونی تسهیلات موجود بررسی شده و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات در ساختار کنونی تسهیلات، راهکارهایی برای بستن، تغییر ظرفیت و بازکردن تسهیلات تازه ارائه خواهد شد. اهداف مدل پیشنهادی شامل بیشینه سازی پوشش تقاضا و کمینه سازی هزینه های ساختار است. در مدل پیشنهادی احتمال رخداد اختلالات و بحرا نهایی نظیر از دسترس خارج شدن یک تسهیل در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر شعاع پوشش و میزان ظرفیت هر یک از تسهیلات بیمارستانی بر روی کیفیت و سرعت پاسخ دهی اثرگذار است؛ پس در این مقاله سطوح ظرفیت تسهیلات و شعاع پوشش تسهیلات به صورت متغیر در نظر گرفته می شود. شعاع پوشش متغیر بدین معنی است که هر تسهیل حداکثر تا چه شعاعی را پوشش بدهد. برای حل مدل 2 هدفه پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون استفاده می شود. در پایان، مدل پیشنهادی بر روی تسهیلات بیمارستانی شهر قم به عنوان نمونه مطالعاتی پیاده سازی و نشان داده شده که با حل مدل پیشنهادی میزان پوشش تقاضا به میزان قابل قبولی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bi-objective mathematical modelling for a location-relocation problem of hierarchical healthcare facilities under uncertainty and disaster

نویسندگان [English]

  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 1
  • Mohammad Reza Korzebor 2

1 Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Since the expansion of urban areas, demographic changes and the existing facilities have gradually been established over the past years, there is a need for them to take a re-examination and it improve in the structure of the networks if needed. This study aims to investigate the recent facilities by building a model for locating and relocating hospital facilities in a hierarchical approach. Additionally, there are some solutions for closing, changing the capacity and opening new facilities if it needs to change in the current structure of facilities. The purposes of this study consist of maximizing the demand coverage and minimizing the structure cost. This model considers the probability occurrence of disturbances and crises, such as the lack of the availability and easy access. On the other hand, coverage radius and the capacity of each hospital facility are affected on the quality and speed of responses so that this study attempts to examine the capacity levels related to facilities and their coverage radius.
This means how long any facility can cover the maximum distance of the access point. It is used of the Epsilonconstraint
method in order to solve the proposed bi-objective model. As a result, this model is implemented as
a case study in Qom Hospital facilities and it is shown that the amount of the demand coverage is increased in an
acceptable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location-relocation problem
  • Hospital facilities
  • Variable coverage radius
  • Disaster