دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه، گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

4 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

چکیده

کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی توانایی تبدیل فرآیندهای سنتی قدیمی در فرودگاه و پرواز را به سمت قابلیت‌های خدمات مدرن هدایت می‌کند که باعث افزایش اعتماد مسافران و همچنین رضایت از دریافت خدمات با کیفیت بهتر می‌شود.
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان در صنعت هوایی هستند که با روش هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند و مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. این مهم در مصاحبه هجدهم حاصل شده است. جهت تأیید روایی تحقیق از روش « مثلث‌سازی منابع داده‌ها، بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط مشارکت‌کنندگان» و جهت تأیید پایایی تحقیق از «پایایی بین 2 کُدگذار و بازآزمون» استفاده شده است. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار MAXQDA2020 استفاده شده و با 3 مرحله کدگذاری (محور،تم اصلی و تم فرعی) الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران ارائه شده است.
 بر اساس نتایج تحقیق ارکان کلیدی در این فرآیند مشتمل بر «صنعت، دولت، دانشگاه، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان» است. به‌علاوه در این تحقیق ضمن مشخص کردن تأثیرات فرآیند عوامل سازمانی عوامل زیرساختی مؤثر مشخص شده‌اند. همچنین پیآمدهای کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران مشتمل بر «پیامدهای ملی، سازمانی و محیطی» تا حدود خوبی بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the safe and secure use of the Internet of Things in the management of Iran's aviation industry

نویسندگان [English]

  • manijeh Ahadiani 1
  • Omidali Masoudi 2
  • Sayed Mohammad Bagher Malaek 3
  • Nassim Majidi gahroudi 4

1 Manizheh Ahadiani Phd Student of Media Management, Department of Media Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.

2 Associate Professor, Department of Social Communication, Faculty of Culture and Communication, Soore University, Tehran, Iran.

3 Professor, Aerospace engineering Sharif University of technology, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor and faculty member of the Faculty of Communication and Media Studies at the University of Central Tehran.

چکیده [English]

Steers the flight towards modern service capabilities that increase passenger confidence as well as satisfaction with receiving better quality services.
The present study has been done with a qualitative approach and content analysis method. The statistical population includes managers and experts in the aviation industry who have been selected by purposeful method and snowball and the interview has continued to the point of theoretical saturation. This is important in the eighteenth interview. Data, peer review and review by participants "and" reliability between two coders and retest "was used to confirm the reliability of the research. MAXQDA2020 software was used to analyze the data and with three coding steps (axis, main theme, Sub-theme); The pattern of IoT application in the management of Iran's aviation industry is presented.
Based on the research results; The key elements in this process include "industry, government, universities, science and technology parks, and knowledge-based companies." In addition, in this study, while identifying the effects of the organizational factors process, effective infrastructural factors have been identified. Although the consequences of using IoT in the management of Iran's aviation industry, including "national consequences, organizational consequences and environmental consequences" have been studied to a good extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Aviation Industries
  • Aviation Management