دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1396، صفحه 1-117 

مقاله علمی - پژوهشی

بررسی اثر تغییر اقلیم بر مدیریت بحران سیلاب

صفحه 5-20

مجید شیدائیان؛ حسین فخرایی؛ محمد علی نکوئی