دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 5-108 

مقاله علمی - پژوهشی

مدیریت بحران آب شهر اراک با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

صفحه 5-12

محمد احسانی فر؛ نیما همتا؛ مهرانگیز عبدالهیان