رویکرد بهینه سازی چند هدفه برای مدیریت داوطلبان در زنجیره ی تأمین و لجستیک بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ بخش مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از مهم ترین عواملی که در افزایش یا کاهش میزان خسارات و تعداد تلفات انسانی در هنگام بروز بلایای طبیعی مؤثر است، بود و نبود
سیستم مدیریت بحران کارا است که همواره در این سیستم داوطلبان حاضر به منزله ی منبع اصلی شناخته شده اند. در پژوهش پیش رو، یک
مدل چند هدفه به منظور تخصیص داوطلبانی که با مهارتهای مختلف و از هر درجه توانایی، برای انجام امور بشردوستانه اعلام آمادگی
کرده اند، ارائه گشته است و تمرکز آن بر حداقل کردن مجموع تقاضای برآورده نشده در کنار افزایش رضایت شغلی داوطلبان است. به صورت
خاص، در این مقاله منطقه ی تحت تأثیر بحران به مناطق کوچک تری تقسیم بندی می شود و به هر یک از آن ها بسته به نیازشان گروهی
از افراد با مهارت ها و درجه توانایی های مختلف تخصیص داده می شود، به گونه ای که مجموع درجه ی توانایی افراد در آن گروه، از نسبت
آستانه ی تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان بیشتر باشد. در نهایت مدل ارائه شده توسط روش الپی متریک حل و نتایج به ثبت رسیده است
و برای بررسی رفتار مدل تحلیل حساسیت بر پارامترهای مختلف صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهند که در صورت امکان، داوطلبان
به کاری که مرتبط با مهارتشان است تخصیص داده می شوند، تا آنجایی که مجموع تقاضاهای برآورده نشده بیش از حد معمول افزایش
نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-Objective Optimization Approach for Managing Volunteers in Supply Chain and Crisis Logistics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Forghani 1
  • maryam pirastehfar 2
1 associate Professor/,Shahid Bahonar University of Kerman
2 master student / department of industrial engineering,shahid bahonar university of kerman
چکیده [English]

One of the most important factors affecting the rate of damages and casualties during natural disasters is the existence
of an effective crisis management system in which the volunteers are recognized as the main factor.
In the present research, a multi-objective model has been introduced for allocating volunteers with different skills
and different levels thereof to humanitarian affairs. The objectives of the model are to minimize total unfulfilled
demands as well as increasing volunteers’ job satisfaction. Specifically, in this article the crisis zone has been
divided into smaller groups; then the volunteers with different skills of different levels were allocated to them
depending on each zone needs; in a way, that total degree of volunteers’ abilities in each group is more than the
threshold specified by the decision-makers. Finally, the introduced model was solved by an LP-metric method
and in order to assess the behavior of the model, a sensitivity analysis has been carried out on various parameters.
The results show that volunteers must be assigned to affairs related to their skills, but to the extent that the total of
unmet demands does not increase more than usual

کلیدواژه‌ها [English]

  • logistics and supply chain crisis
  • allocation of volunteers
  • grouping
  • LP-metric method
  • multiobjective decision-making
1.نجفی، مهدی؛ عشقی، ساسان؛ عشقی، کوروش ) 1393 (. مدل یکپارچه
جهت پاسخ گویی به زلزله و جایگاه و اهمیت لجستیک در آن. ماهنامه ی
علمی - تخصصی لجستیک و زنجیره ی تأمین، سال سوم . 36 ، 8- 19 .
2. Kabra, G., Ramesh, A., & Arshinder, K. (2015). Identification
and prioritization of coordination barriers
in humanitarian supply chain management. International
Journal of Disaster Risk Reduction, 13, 128-138.
3. Falasca, M., & Zobel, C. (2012). An optimization model
for volunteer assignments in humanitarian organizations.
Socio-Economic Planning Sciences, 46(4),
250-260.
Zhu, C. (2012). A study on emergency supply & ی,. 4. Ji, G
chain and risk based on urgent relief service in disasters.
Systems Engineering Procedia, 5, 313-325.
5. Cuskelly, G., Taylor, T., Hoye, R & ,.Darcy, S. (2006).
Volunteer management practices and volunteer retention:
A human resource management approach.
Sport Management Review, 9(2), 141-163.
6. Gidron, B. (1985). Predictors of retention and turnover
among service volunteer workers. Journal of social service
research, 8(1), 1-16.
7. Hyari, K., El-Mashaleh, M., & Kandil, A. (2010). Optimal
assignment of multiskilled labor in building
construction projects. International journal of construction
education and research, 6(1), 70-80.
8. Le, V. T., Zhang, J., Johnstone, M., Nahavandi ,S., &
Creighton, D. (2013). Dynamic control of skilled and
unskilled labour task assignments. Paper presented at
the 2013 IEEE/ASME International Conference on
Advanced Intelligent Mechatronics.
9. Kohl, N., & Karisch, S. E. (2004). Airline crew rostering:
Problem types, modeling, and optimization. Annals
of Operations Research, 127(1-4), 223-257.
10. Parr, D., & Thompson, J. M. (2007). Solving the multiobjective
nurse scheduling problem with a weighted
cost function. Annals of Operations Research, 155(1),
279-288.
11. Azaiez, M. N., & Al Sharif, S. (2005). A 0-1 goal programming
model for nurse scheduling. Computers &
Operations Research, 32(3), 491-507.
12. Gordon, L., & Erkut, E. (2004). Improving volunteer
scheduling for the Edmonton Folk Festival. Interfaces,
34(5), 367-376.
13. Sampson, S. E. (2006). Optimization of volunteer labor
assignments. Journal of Operations Management,
24(4), 363-377.
14. Kaspari, M. (2010). Optimal volunteer assignment with
an application to the Denver B-cycle bike sharing program.
University of Colorado Denver.
15. Reyes-Rubiano, L. S., Torres-Ramos, A. F., & Quintero-
Araújo, C. L. (2014). Supply Chain Management
for Medical and Psychological Assistance in Post-Disaster
Calamities Situation-Case Flood. Paper presented
at the Proceedings of the 1st International Conference
on Mathematical Methods & Computational
Techniques in Science & Engineering (MMCTSE
2014).
16. Lassiter, K., Khademi, A., & Taaffe, K. M. (2015). A
robust optimization approach to volunteer management
in humanitarian crises. International Journal of
Production Economics, 163, 97-111.
39
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی
رویکرد بهینه سازی چند هدفه برای مدیریت داوطلبان در
زنجیره ی تأمین و لجستیک بحران
شماره سیزدهم
بهار و تابستان
1397
۱۷۱۷ گرکز، یونس؛ گرکز ، محمد ؛ و عطرچیان، محمد رضا . 1383 . اصول
مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی. کنفرانس دانشجویان
عمران سراسرکشور. 11 ، 659 - 695 .
18. Oloruntoba, R. (2005). A wave of destruction and the
waves of relief: issues, challenges and strategies. Disaster
Prevention and Management: An International
Journal, 14(4), 506-521.
۱۹ اصغ رپور، م. ج. ) 1393 (. تصمیم گیری های چندمعیاره. چاپ دوازدهم،
انتشارات دانشگاه تهران.