امکان سنجی و بهینه سازی ترکیب و زمان بندی طرح های مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 رییس گروه مهندسی صنایع دانشگاه سراسری کاشان

2 دانشگاه سراسری کاشان - گروه مهندسی صنایع

چکیده

موفقیت در مدیریت بحران زمانی محقق می شود که سازمانها، آمادگی هرچه بیشتر به همراه پیشگیری لازم را مورد نظر قرار دهند. این
امر نیاز به آشنایی و استفاده ی هرچه بیشتر سازمانها از اصول مدیریت و به طور خاص مدیریت پروژه ها را افزو نتر می کند. همه می دانیم که
اجرای برنامه ها و پروژه های پیشگیرانه ی مدیریت بحران از جمله حیاتی ترین راهکارها در راستای کاهش وقوع بحران و تبعات آن است. اما
از طرف دیگر منابع سازمان ها و نهادهای مسئول در امر مدیریت بحران محدود بوده و مدیریت عقلایی به دنبال بیشترین استفاده از منابع
محدود در راستای مواجهه با بحران ها است. در این مقاله، هدف امکان سنجی و بهینه سازی پروژه ها و برنامه های مدیریت بحران است،
به نحوی که در عین حال که منابع تخصیص داده شده کفایت لازم را خواهد داشت، اهداف مدیریت بحران نیز تا حد رضایت بخشی محقق
می شود. بدین منظور از رویکرد بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی استفاده شده است. دو مدل بهینه سازی پروژه های مدیریت
بحران شامل 1. بهینه سازی ترکیب پروژه های مدیریت بحران و 2. بهینه سازی زما نبندی پروژه های مدیریت بحران، پیشنهاد شده است.
مدل اول به دنبال انتخاب بهترین ترکیب از پروژه های مدیریت بحران از میان یک لیست بالقوه از پروژه ها است. درحالی که مدل دوم بهترین
زمان بندی اجرای پروژه های مدیریت بحران را پیشنهاد می کند. هر دو مدل به نحوی عمل می کنند که ملاحظات محدودیت منابع مورد نیاز
و روابط منطقی بین پروژه ها در نظر گرفته می شود و در عین حال که هزینه های اجرای پروژه ها حداقل می شود، دستیابی به اهداف مدیریت
بحران محقق شود. این مدل ها به منزله ی سیستم مشورتی، به مدیران سازما نهای متصدی مدیریت بحران کمک می کنند تا بهترین
تصمیم را در مدیریت پروژه های بحران اتخاذ نمایند. همچنین مدلهای پیشنهاد شده روی یک مطالعه ی موردی اجرا شدند و نتایج مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study and Optimization of Combination and Scheduling of Crisis Management Projects

نویسندگان [English]

  • Hadi MOkhtari 1
  • Zahra Ghorbani 2
2 ..
چکیده [English]

The success in crisis management is reached when organizations consider preparedness as well as prevention.
This necessitates the organizations to adopt enhanced management principles, specifically project management
principles. It is well known that the implementation of preventive programs and projects of crisis management
are among the most vital measures to reduce crisis occurrence and its consequences. However, on the other
hand, resources of organizations and responsible authorities are limited and rational management seeks maximum
exploitation of these limited resources to counteract crisis. In this paper, the aim is feasibility study and optimization
of programs and projects of crisis management is such a way that not only allocated resources are sufficient,
but also the goals of crisis management are met satisfactorily. To this end, the optimization approach based on
mathematical programming is used. Two optimization models of crisis management including (1) optimization
of a combination of crisis management projects and (2) optimization of scheduling of crisis management projects
are proposed. The first model seeks selection of the best combination of crisis management projects from a list of
potential projects. While the second model suggests the best schedule of projects implementation. Both models
act in such a way that constraints on required resources and the logical relationship among projects are met, and
moreover, the cost of projects are minimized and goals of crisis management are reached. These models, as a consulting
system, help managers to adopt the best decision concerning crisis projects. Furthermore, the suggested
models are executed on a case study and the results are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Projects Feasibility Study
  • Optimization
  • Scheduling
اژدر، سوسن ) 1385 (. لزوم مدیریت بحران زلزله در بافت های قدیمی و
تاریخی، اولین همایش مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت
تاریخی، انتشارات دانشگاه یزد، 214 - 203 .
2. منصوری، نبی الله؛ نظری، رحیم؛ نصیری، پروین ) 1390 (. تدوین برنامه ی
مدیریت بحران آت شسوزی جنگل با تکنولوژی GIS & RS . فصلنامه ی
کاربرد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنام هریزی، دوره ی
2، شماره ی 3، 73 - 63 .
3. براتی، داوود ) 1383 (. ایمنی کلان شهر تهران در مدیریت بحران، مجموعه
مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن، سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور،
.331-344
4. قلی پور، آرین، ) 1383 (. بحران مدیریت در مدیریت بحران. نشریه ی کمال
مدیریت، شماره ی 4 و 5 .
5. مظلومی، نادر ) 1379 (. مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک. فصلنامه ی
مطالعات مدیریت، شماره ی 25 و 26 .
6. Ritghie, B.W. (2004). ghaos, crisis and disasters:a strategic
approach to crisis management in the tourism
industry. Tourism management , 25, 699-683.
7. Spillan, J, & Hough, M. (2003). Crisis planning in small
business: Importance, Impetus, Indifference. Europen
management Journal , 21(3), 398-407.
8. رضوانی، حمیدرضا، ) 1386 (. تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان.
نشریه ی تدبیر، شماره ی 177 .
9. صمدی مبارکلایی، حسین؛ صمدی مبارکلایی، حمزه؛ بابایی، عباس ) 1391 (.
ضرورت و اهمیت نقش هلال احمر در حوادث و بلایای طبیعی در مدیریت
بحران. نشریه ی امداد و نجات، دوره ی 4، شماره ی 3، 106 - 93 .
10 . کردوانی، پرویز؛ قنبری، عبدالرسول؛ اطلسی، لیلا ) 1390 (. برنامه ریزی
مدیریت بحران حوزه ی شهری فسا جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله.
نشریه ی جغرافیای طبیعی، دوره ی 4، شماره ی 13 ، 14 - 1.
11 . ربانی، مسعود؛ ضیایی، محسن ) 1380 (. برنام هریزی منابع در شرایط بحران
با استفاده از الگوهای ریاضی. نشریه ی دانش مدیریت، شماره ی 53 ،
.101-132
12. Kurschus, R.-J., Sarapovas, T., Cvilikas, A. (2015). The
criteria to identify company’s crisis in SME sector.
Engineering Economics, 26(2), 152–158.
13. Ben-Tal, A., Chung, B. Do, Mandala, S. R., & Yao, T.
(2011). Robust optimization for emergency logistics
planning: Risk mitigation in humanitarian relief supply
chains. Transportation Research Part B: Methodological
, 45(8), 1177–1189.
14. Chandes, J., & Paché, G. (2010). Investigating humanitarian
logistics issues: from operations management
to strategic action. Journal of Manufacturing Technology
Management , 21(3), 320–340.
15. Kerzner, H.R. (2013). Project management: A systems
approach to planning, scheduling and controlling.
John Wiley & Sons.
16. Mantel S.J., Meredith J.R., Shafer S.M., Sutton M.M.
(2011). Project Management in practice, Hoboken,
NJ: John Wiley & Sons.