دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1398، صفحه 5-127 
ارائه ی الگوی رتبه بندی شریا ن های حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

صفحه 77-95

محمد اسکندری؛ بابک امیدوار؛ مهدی مدیری؛ محمد علی نکوئی