ارائه ی الگوی رتبه بندی شریا ن های حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مدیریت بحران

2 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه

4 سایر/سایر

چکیده

پیشرفت های چشمگیر در تولید تسلیحات مدرن در سال های اخیر سبب شده که الگو و ماهیت جنگ ها به طور کلی تغییر یابد و
امروزه دشمنان اصلی کشور، انگیزه ی بالایی برای حمله به مراکز ثقل و زیرساخت های حیاتی داشته باشند. هدف اصلی این مقاله،
اولویت بندی زیرساخت های منطقه ی مورد مطالعه با توجه به معیارهای بالای جذابیت برای دشمنان و اعمال تهدید سخت نظامی
هوایی است. الگوی ارائ هشده در این مقاله با مبحث سطح بندی حیاتی، حساس و مهم سازمان پدافند غیرعامل کاملاً متفاوت است.
به منظور رتبه بندی زیرساخت ها، پنج معیار اصلی «ملاحظات پدافندی « ،» محیط پیرامونی زیرساخت « ،» ماهیت بنیادی زیرساخت ،»
«پیامدهای مترتب با حمله هدفمند » و «نحوه ی وابستگی » و تعدادی معیار فرعی به همراه شاخص های کمی ارائه گردید. هر زیرساخت
با توجه به امتیازی که از هر یک از معیارها دریافت می کند، رتبه بندی می شود و هر زیرساختی که امتیاز بالاتری کسب نماید، از رتبه ی
بیشتری برای اعمال تهدید توسط دشمنان برخوردار است. گفتنی است برای تحلیل بر روی داده ها و خروجی تحقیق، تحلیل های آمار
استنباطی صورت گرفت و ابتدا به کمک آزمون کروسکال والیس، میزان شباهت بین وزنهایی که پاسخ دهندگان ارائه داد ه بودند، آنالیز
شد و شبیه بودن نظر پاسخ دهندگان در 22 معیار تأیید گردید. در انتها به کمک آنالیز اجزای اصلی، معیارهای با اهمیت در هر دسته از
معیارهای اصلی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing the Pattern for the Prioritization of Critical Infrastructures in Targeted Attacks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eskandari 1
  • Babak Omidvar 2
  • Mahdi Modiri 3
  • Mohammad Ali Nekooie 4
3 Assistant Professor
چکیده [English]

The pattern of war has been changed in ever more deadly ways as modern and intelligent weapons and more destructive specifications have been taken recently. The potential enemies are trying to attack the important centers and destroy critical infrastructures at the local or national level in new wars. The main purpose of this study is to identify the major infrastructures assets which are located in a geographical areas that could be affected by any incident and also have inherent specification of high attractiveness for the enemies and the proposed model is very different with the classification issue of vital, sensitive, and Important of the passive defense organization. The five main criteria includes; (1) passive defense considerations, (2) surrounding environment of infrastructure, (3) fundamental specifications of infrastructure, (4) attack consequences, and (5) dependency The score and weight are assigned to each criterion in which those values show the importance of a structure in the desired rank. A higher score means there is higher attack potential by enemies. It should be noted, in order to analyze the data and research outputs, the inferential statistical analysis was performed. Initially, by using the Kruskal-Wallis test, similarities between the weights of experts were analyzed and 22 criteria based on the similarity of answers were confirmed. Finally, by using principal component analysis (PCA), the important criteria of secondary in each of the main criteria were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Infrastructure
  • Prioritization
  • PCA
  • Kruskal-Wallis Test
  • Hard Military Threat
1 موحدی نیا، جعفر ) 1383 (. دفاع غیرعامل. دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه،چاپ اول.
۲. مدیریت بازرسی سازمان صنایع دفاع ) 1386 (. کلیاتی پیرامون پدافندغیرعامل. چاپ اول.
۳. جمشیدی، علی؛ علیدوستی، علی؛ گیوه چی، سعید؛ رجبی، روزبه ) 1391 (.ارائ هی الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری امنیتی در صنعت نفت، مطالعه ی
موردی: تأسیسات نفتی دریایی. دو فصلنام هی علمی پژوهشی مدیریتبحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دور هی 1، شماره ی 1، 61 - 67 .
۴. جلالی فراهانی، غلامرضا؛ شمسایی زفرقندی، فتح اله؛ غضنفری، مصطفی؛قنبر ینسب، علی ) 1392 (. تعیین و رتبه بندی تهدیدات انسا نساخت
عمدی در اجزای اصلی ایستگاه های مترو. دو فصلنام هی مدیریت بحران،شماره ی چهارم، پاییز و زمستان.
۵. مشهدی، حسن، امینی ورکی، سعید، ) 1394 (. تدوین و ارائ هی الگویارزیابی تهدیدات، آسیب پذیری و تحلیل خطر پذیری زیرساخ تهای حیاتی
با تأ کید بر پدافند غیرعامل. دو فصلنام هی مدیریت بحران، شمار هی هفتم،بهار و تابستان 1394 .
۶. سلیمانی، عاطفه؛ برزگر، اکرم؛ نورالهی، حانیه؛ عوض آبادیان، فرشید) 1394 (. ارائه ی الگوی ارزیابی ریسک در مقیا سهای فراشهری با تلفیق
رویکردهای آمایشی و زیرساختی. اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک درزیرساخت ها، ۵ تا 6 خرداد.
۷. سهامی، حبیب ا..؛ قنادیان چالشتری، مسعود، ) 1394 (. روش های حفاظتاز زیرساخت های حیاتی در صنعت نفت و گاز و ارائه راهکارهای کاهش آسیب
پذیری مبتنی بر مدیریت ریسک. اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک درزیرساخت ها، ۵ تا 6 خرداد.
۸. رنجبر، محمدحسین؛ پیرایش، ابوالفضل ) 1394 (. ارائ هی شاخصی برایارزیابی آسیب پذیری سامانه ی قدرت در برابر تهدیدات تروریستی. مجله ی
علوم و فناور یهای پدافند نوین. سال ششم، شماره 4، زمستان 1394 ، 289.297-
9. Assaf, D. (2018). Models of Critical Information InfrastructureProtection. International Journal of Critical
Infrastructure Protection 2008, 1, 6-14.
10. Hiete, M.; Merz, M. (2009). In an Indicator Frameworkto Assess the Vulnerability of Industrial Sectors
against Indirect Disaster Losses. InternationalISCRAM Conference, Gothenburg, Sweden.
11. DHS, (2011). Presidential Policy Directive/PPD-8:National Preparedness. Washington, D.C., 2011,
available at http://www.dhs.gov/presidential-policydirective-8-national-preparedness.
12. White House, (2013). Presidential Policy Directive- Critical Infrastructure Security and Resilience.
Presidential Policy Directive/PPD-21, Washington.D.C., 2013, available at http://www.whitehouse.gov/
the-press-office/2013/02/12/presidential-policydirective-criticalinfrastructure-security-and-resil.
13. Petit, F.; Bassett, G. W.; Buehring, W. A.; Collins, M.J.; Dickinson, D. C.; Haffenden, R. A.; Huttenga, A.A.; Klett, M. S.; Phillips, J. A.; Veselka, S. N. (2013).Protective Measures Index and Vulnerability Index:
Indicators of Critical Infrastructure Protection andVulnerability. Office of Argonne National Laboratory
(ANL), United States, Tech. Rep ANL/DIS-13/04,2013, available at http://www.osti.gov/scitech/servlets/
purl/1108161.
۱۴ عبداله خانی، علی ) 1385 (. بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن. فصلنامه یمطالعات راهبردی، شماره ی 33 ، تهران.
۱۵ جلالی، غلامرضا ) 1389 (. روش و الگو براورد تهدیدات در پدافند غیرعامل.انتشارات دانشگاه امام حسین)ع(، تهران.
۱۶ علمداری، شهرام ) 1387 (. دستورالعمل براورد تهدید و تدوین سناریو دردستگاه های کشور و استانی. سازمان پدافند غیرعامل، تهران.
17. ISO/IEC. (2002). Guide 73 Risk Management- Vocabulary-Guidelines for Use in Standards. International
Organization for Standardization and InternationalElectro Technical Commission.
۱۸ موحدی نیا، جعفر ) 1385 (. مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل. معاونتآموزش و نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه، مرکز برنام هریزی و تألیف
کتاب های درسی، چاپ اول، تهران
19. Coppola, D. P. (2006). Introduction to International DisasterManagement. 3rd Edition, Butterworth Heinemann,Burlington.
۲۰ سازمان پدافند غیرعامل کشور ) 1394 (. دستورالعمل عمومی سطح بندیمراکز ثقل. معاونت اطلاعات و عملیات، بهار 1394 .
۲۱ پوریاری، مقصود؛ عباسی، حمید ) ۱۳۸۹(. اولویت بندی زیرساخت ها درحوزه ی صنایع دریایی با نگاه پدافند غیرعامل. دوازدهمین همایش ملی
صنایع دریایی ایران، زیباکنار، انجمن مهندسی دریایی ایران، //: httphtml.217_NSMI12-www.civilica.com/Paper-NSMI12
۲۲ عطایی، محمدحسن ) 1394 (. تعیین درجه اهمیت و اولویت زیرساختهای استراتژیک از منظر دفاع غیر عامل با تأ کید برفرودگا ههای غیر
نظامی، نمونه ی موردی: فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(. پایان نامهبرای اخذ کارشناسی ارشد در رشته پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک
اشتر.
۲۳ محمد مرادی، اصغر؛ اخترکاوان، مهدی ) 1388 (. رو ششناسی مدل هایتحلیل تصمیم گیری چند معیاره. مجله آرمانشهر، شماره ی 2، بهار و تابستان
.1388
۲۴ اصغرپور، محمد جواد، ) 1377 (. تصمیم گیر یهای چند معیاره. نشردانشگاه تهران، چاپ اول.
25. Cimren, E.; Catay, E.; Budak, E. (2007). Developmentof a Machine Tool Selection System Using AHP.
The International Journal of Advanced ManufacturingTechnology, 35, 363-376.
26. Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methodsand techniques. Second Edition, Publication of NewAge International, University of Rajasthan, Jaipur(India), 401.
27. Massey, F. J. (1951). The Kolmogorov-Smirnov Test forGoodness of Fit. Journal of the American StatisticalAssociation, 46 (253), 68-78.
28. Vargha, A.; Delaney, H. D. (1998). The Kruskal-WallisTest and Stochastic Homogeneity, Journal of Educationaland Behavioral Statistics, 23 (2), 170-192.
29. Wold, S.; Esbensen, K.; Geladi, P. (1987). Principalcomponent analysis. Chemometrics and Intelligent
Laboratory Systems, 2 (1), 37-52.
30. Jolliffe, I. (2002). Principal component analysis. Publicationof Wiley Online Library.
31. Parinet, B.; Lhote, A.; Legube, B. (2004). Principalcomponent analysis: an appropriate tool for water
quality evaluation and management—application toa tropical lake system. Ecological Modelling, 178 (3),
295-311