کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری اجتماعی
نقش سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر تاب‌آوری شهروندان کرمانشاهی در دوره بحران کرونا

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 78-94

هرمان علی پناه؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر