ارزیابی حوادث، مبتنی بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی، با استفاده از اوامیکس

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ مدیریت، دانشگاه تهران.

2 گروه مدیریت، پردیس فارابی(قم)، دانشگاه تهران.

3 مدیریت صنعتی، دانشکده‌ مدیریت، دانشگاه تهران.

چکیده

اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد از مهم‌ترین اقدامات برای دستیابی به مدیریت کارا و اثربخش در فرایند ایمنی و همچنین رسیدن به بهبود مداوم تلقی می‌گردد که نتایج آن شرایط را برای هرگونه اقدام اصلاحی و ارائه‌ی راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش حوادث فراهم می‌کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های مورد نیاز برای پایش عملکرد ایمنی و ارزیابی شاخص‌ها با توجه به رویدادهای پایه و حوادثی است که در خطوط لوله‌ی انتقال گاز طبیعی به وقوع می‌پیوندد. برای این منظور شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی عملکرد شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان وزن‌دهی شد. در گام بعد رویدادهای پایه و حوادث ناشی از آن با در نظر داشتن مطالعات قبلی استخراج شد و شاخص‌های کمی و کیفی تعیین‌شده، با توجه به این حوادث و همزمان با استفاده از ماتریس ارزیابی داده‌های تلفیقی، مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج پژوهش گویای آن است که حریق با پیشروی سریع بر اثر ترکیدگی، با امتیاز 1279/0، از پیامدهایی است که دارای بیشترین اهمیت و نشت گاز بر اثر سوراخ‌شدگی، با امتیاز 0743/0، دارای کمترین اهمیت است و برای سنجش این پیامدها شاخص شدت ـ تکرار، با ارزش وزنی 1131/0، دارای بیشترین اولویت و شاخص مهارت، با ارزش وزنی 0208/0، دارای کمترین اولویت است. بنابراین نتایج به دست آمده این فرصت را برای مدیران فراهم می‌کند تا بتوانند با استفاده از ارزیابی عملکرد ایمنی، بر اساس شاخص‌ها و رویدادها، بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در ارائه و اجرای راهکارها و اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accident assessment based on controlled indicators of safety performance by EVAMIX

نویسندگان [English]

  • Ezzatolah Asgharizadeh 1
  • Ahmadreza Ghasemi 2
  • Mohammadsadegh Behrouz 3
1 Assoc. Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assist. Prof., Faculty of Management, Farabi College of Qom, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 M.Sc. Graduated in Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Measurement and assessment of the performance are considered as the top proprieties to acquire an efficient managerial strategy toward safety process, and also, to have continuous improvement. Furthermore, these indices help us to control the accident. In the system. The aim of this research is to determine the characteristics of a standard safety process with respect to the frequent accidents which may usually happen in the main natural gas pipelines. So quantity and quality indexes were selected and defined in order to assess the performance of the process. The experts’ opinions were also used to weigh the current options by which the process should be run. In the next step, the corresponding accidents of the basic events in the process were carefully detected. Finally, to assess the validity of the observations, a mixed data Evaluation Matrix was applied (EVAMIX). The results clearly indicates that, the occurrence of bursting in the pipelines with score of 0.1279 is the most important accident. Moreover, the likelihood of gas leaking due to spring a leak in the pipes with score of 0.0743 should be considered very low. To assess the process, severity and frequency should be consider as the most important indexes with the weight of 0.1131, and the skill of the workers (0.0208) is the least one. The present study helps the mangers to have better opportunity to assess the process based on safety factors and indexes in order to make decision wisely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety performance assessment
  • Quality and Quantity indexes
  • Decision making
  • EVAMIX
  • Gas pipelines