دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

چکیده

امروزه عملکرد دارایی‌های حیاتی در یک صنعت و یا شهر، به‌طور چشمگیری، به نظام‌های شبکه‌ای وابسته است. اگر یک زیرساخت را متشکل از مجموعه‌ای از دارایی‌ها بدانیم، می‌توانیم بگوییم که حتی اساسی‌ترین عملکردهای روزمره مستلزم عمل متقابل با گروهی از نظام‌های دارایی‌های حیاتی است. این پژوهش به ارائه‌ی مدلی نوین برای تحلیل وابستگی سیستمی میان شبکه‌ای از دارایی‌ها در یک زیرساخت صنعتی می‌پردازد. معروف‌ترین مدل مطرح شده در زمینه‌ی محاسبه‌ی این وابستگی‌ها مدل لیونتیف است که دارای نواقصی چون در نظر نگرفتن تأثیر عدم عملکرد بر گره‌های واسط و انتقال‌دهنده است. در این تحقیق سعی شده تا، با برطرف کردن معایب مدل مذکور، به ارائه‌ی مدلی جدید اقدام شود. در این مدل دارایی‌ها به دو دسته‌ی منابع و تغذیه‌شونده‌ها تقسیم می‌شوند و اجزا به این طریق بر یکدیگر تأثیر دارند. این مدل برای محاسبه‌ی اهمیت اجزا بر یکدیگر از چارچوبی ابتکاری، بر پایه‌ی تحقیق در عملیات، استفاده می‌کند که در آن اهمیت نسبی هر یک از دارایی‌ها مشخص می‌شود تا بدین طریق معیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص نحوه‌ی اثرگذاری دارایی‌ها، میزان وابستگی عملکرد هر یک از دارایی‌ها بر دیگر دارایی‌ها، همچنین میزان اهمیت هر دارایی در شبکه بر پایه‌ی مفهوم «مرکزیت»، ایجاد گردد؛ در پایان، مثالی برای تشریح مدل تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a new model for critical assets analysis in vulnerable Industries

نویسندگان [English]

  • Farshid Evazabadian
  • Ali Jamshidi
  • Arman Rezayati
  • Rasool Mehdizadeh

Researcher, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, the performance of critical assets in the industrial and urban sites depends on network-based systems. With respect to this fact that an infrastructure (as a complex system) consists of several assets, it is clear that assets play a vital role in daily performance of the urban systems. This study developed a novel model to analyze the interdependency of critical assets in an industrial system. The most famous conventional method regarding the interdependency of the assets (Leontief) were considered, which suffer from some weaknesses. However, the new model was extended with new abilities. In the proposed model, the assets were classified into two states: resource and demander. The objective of this model is to estimate the interaction of assets using an innovative Operation Research (OR) framework in order to simulate the mechanism of dependency of assets. To obtain the criticality of assets, a new term entitled by “centrality” was introduced to select and to rank the assets. A notional example was provided to illustrate the application of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network
  • critical assets
  • Centrality
  • interdependency