ارائه الگویی برای همگرایی دستگاه های خط مشی گذار مرتبط با مدیریت بحران آب ،مبتنی بر محور اقتصاد ی بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه،ساوه،ایران.

2 دانشیار،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه،ساوه،ایران.

3 استادیار،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه،ساوه،ایران.

چکیده

بحران آب هر روز در حالت پیچیده تری بروز می نماید و این مهم در سراسر جهان مشهود است. با تشدید خشکسالی، ایران نیز در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. رفع این مهم تنها باید از طریق اتخاذ تصمیمات کلیدی تعقیب گردد و این امر نیز به نوبه خود نیازمن یکپارچگی و انسجام رفتاری در بین دستگاه های تصمیم ساز و اجرایی است. بر همین اساس باید به اصلی تحت عنوان همگرایی دقت نظر بیشتر داشت. لذا این مقاله تحت عنوان ارائه الگویی برای همگرایی دستگاه های خط مشی گذار مرتبط با مدیریت بحران آب ،مبتنی بر محور اقتصاد ی بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار قرار گرفت. این مطالعه از نظر هدف توسعه ای – کاربردی است که در آن با بهره گیری از رویکردهای متوالی یعنی رویکرد تحلیل مضمون و رویکرد گراندد تئوری نسبت به تعیین شاخص ها و معیارهای اصلی در حوزه خط مشی گذاری مدیریت بحران آب اقدام می گردد. تئوری برخواسته از داده ها (نظریه بنیادی) یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگر در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا بجای اتکا به تئوری های موجود و از پیش تدوین شده خود به تدوین تئوری و گزاره اقدام نماید. جامعه آماری این مطالعه را خبرگان از دستگاه های تصمیم گیرنده اصلی در حوزه خط مشی یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران و سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل تشکیل دادند که تعداد نمونه های آن با رسیدن به حد اشباع در رویکرد گراندد تئوری، به تعداد 9 خبره تعیین گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه موید آن است که چه عواملی تحت پارادایم گراندد تئوری باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان پیامد های مورد نظر در این زمینه را محقق نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a Model for the Integration of Policy Agencies Related to Water Crisis Management, Based on the Economics of the Second Step of the Revolution Statement

نویسندگان [English]

  • hamid reza vasheghani farahani 1
  • mohammad reza mardani 2
  • ehsan sadeh 2
  • Zeynolabdin Aminisabegh 3
1 PhD Student ,Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
3 Assistant Professor,Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
چکیده [English]

The water crisis is becoming more complex every day and is evident all over the world. With the escalation of the drought situation, Iran is also in a critical situation. Resolving this issue should only be addressed through key decisions, and this in turn requires integration and behavioral coherence between decision-making and executive bodies. Accordingly, more attention should be paid to the principle of convergence. Accordingly, this study was conducted with the aim of Presentation a Model for the Integration of Policy Agencies Related to Water Crisis Management, Based on the Economics of the Second Step of the Revolution Statement. This study is a development-applied goal in which using successive approaches, namely the content analysis approach and grounded theory approach to determine the main indicators and criteria in the field of water crisis management policy. Data-based theory (fundamental theory) is an inductive and exploratory research method that allows the researcher in various subject areas to formulate theories and propositions instead of relying on existing and pre-formulated theories. The statistical population of this study consisted of experts from the main policy-making bodies in the field of policy, namely the Ministry of Jihad Agriculture, Ministry of Industry, Mines and Trade, Ministry of Energy, Iran Water Resources Management Organization and Crisis Management Organization and Passive Defense Organization. It was determined to reach the saturation limit in the grounded theory approach, to 9 experts. The results of this study confirm that what factors should be included in the agenda under the paradigm of grounded theory in order to achieve the desired consequences in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Convergence
  • Policy Agencies
  • Water Crisis Management
  • Economy
  • Second Step of the Revolution Statement