دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه پژوهشی بازسازی و منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

4 گروه دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

مسکن از جمله عناصری با آسیب پذیری بالا در برابر زلزله است. فرایند بازسازی پس از زلزله نیازمند دانش کافی از بستر آسیب دیده میباشد که از تعامل برنامه ریزان و بازماندگان بدست میآید. فشار زمان و تنگناهای سیاسی و اقتصادی، فرایند طراحی مسکن پس از زلزله را از زمان غیربحران متفاوت میکند. لذا نمیتوان از الگوهای متعارف فرایند طراحی در بستر آسیب دیده بهره برد. نگرشهای محصولگرا با هدف ساخت سریع، پاسخ به نیازهای بازماندگان را قربانی روند خطی از پیش تعیین شده بازسازی مینماید. روندی که بخش غیرکالبدیِ شکلگیری خانه را ه فراموشی میسپارد. این پژوهش، فرایند طراحی مسکن روستایی در بازسازی، را با دوره های زمانی همبسته آن بررسی میکند. در تطبیق دو حوزه فرایند طراحی و بازسازی، مشارکت بازماندگان تاثیر بسزایی در طراحی مسکن دارد. در این تحقیق با رویکرد کیفی، نمونه پشتیبان، از میان روستاهای بازسازی شده پس از زلزله1369منجیل انتخاب شده است. بازبینی فرایند طراحی بازسازی مسکن در این زلزله با توجه به گذشت زمان طولانی از وقوع آن، دوره های مربوط به تصمیمگیری طراحی، ساخت و اجرای طرحها، بهره برداری و ایجاد تغییرات محتمل توسط کاربران در طرحها را دربردارد. نتایج پژوهش در گذار از دوران رسمی بازسازی تا زمان بهره برداری، بازه هایی را معرفی مینماید که به واسطه ایجاد تغییرات در روند بازسازی ایجاد شده اند. گذار از این بازه ها به مثابه شوکی میتوانند اتصال دوره ها را متزلزل نماید. تزلزلی که با عواملی از جمله، اعتماد در جامعه، میزان هماهنگی اقشار مختلف و سازمان یافتگی ذینفعان کنترل میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rural Housing Design Process in Post-earthquake Reconstructions - Effective Factors on Disaster Situations; Supportive Case: Gufel Village after Manjil Earthquake 1990

نویسندگان [English]

  • Tara Jalali 1
  • Alireza Fallahi 2
  • Seyyed Gholamreza Islami 3
  • Zhaleh Sabernezhad 4

1 PhD Department, Art and Architecture Faculty, Islamic Azad University, South Tehran Branch.

2 reconstruction department, architecture and urban studies faculty. shahid beheshti university

3 architecture department,. faculty of fine arts, Tehran university

4 PhD Department, Art and Architecture Faculty, Islamic Azad university, South Tehran Branch

چکیده [English]

The house, has always been vulnerable against earthquakes. Also, post-earthquake reconstruction process requires sufficient knowledge of context in order to provide solutions of housing destruction problems. Interaction of the goals of reconstruction policy makers and survivors’ needs, provides wisdom of reconstruct. This critical change in situation, do not allows planners and designers to apply a normal design process that follows a conventional model in reconstructed houses. The lack of attention to imperceptible events that affect disaster managing process, creates product-oriented attitudes in reconstruction. This process sacrifices survivors on the pre-determined route of mass-construction and product-oriented point of view; resulted inconsistency. Thus, the intangible and aspects of the process of design homes may have been forgotten.
This paper, compared two fields of design process and post-earthquake reconstruction in order to reach the goals of successful reconstruction design process. Also participation as a connection of the two fields plays an important role.
The methodology is based on a qualitative approach, including field surveys and observations. The supportive case is the evidence from Gufel Village that have been selected among rural housing reconstructions after Manjil1990earthquake.
The findings show that, there are several periods of time in design process of housing reconstruction, that make one step through successful reconstruction. In the transition of formal phase of reconstruction to post-occupation phase of living in reconstructed houses, trust, coordinated and organized stakeholders are effective for the successful post-earthquake house reconstruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-earthquake House Reconstruction
  • House Design Process
  • Reconstruction Process
  • Participation
  • Rural Dwelling