شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها از منظر پدافند غیرعامل و ارائه الگوی بهینه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش مذکور به‌منظور شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها از منظر پدافند غیرعامل در کشور انجام گردیده است که به جهت تصمیم‌ساز بودن برای مسئولین، تحقیق مذکور ازنظر اهداف کاربردی؛ ازنظر داده؛ آمیخته اکتشافی و ازنظر نوع مطالعه پیمایش مقطعی و مبتنی بر نوع دلفی است.
در نمونه آماری پژوهش حاضر با ماهیت کیفی و با نمونه‌گیری هدفمند، 30 نفر از خبرگان حوزه‌ی پدافند غیرعامل و امنیت ملی انتخاب که نظرات آن‌ها به روش دلفی و در سه مرحله جمع‎آوری گردیده است در انتهای جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات به‌دست‌آمده تعداد نه عامل به‌عنوان مؤلفه و 140 شاخص شناسایی گردید. در ماهیت کمی نیز جامعه آماری پژوهش را دانشجویان رشته پدافند غیرعامل دانشگاه‌های فارابی و داعا و همچنین اساتید خبره کارکنان سازمان پدافند غیرعامل، در این حوزه به تعداد 200 نفر تشکیل داده‌اند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه به‌صورت تمام شمار در نظر گرفته‌شده است و همه‌ی اعضای جامعه آماری به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
روایی پرسشنامه نیز با روایی محتوا و روایی سازه موردبررسی و تائید قرار گرفت. برای مشخص نمودن میزان پایایی نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 9/0 و پایایی ترکیبی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و همچنین ساختار عاملی شاخص‌های نهایی با استفاده از هر دو شیوه‌ی تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و با بکار گیری نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS بررسی گردید. ابتدا به‌منظور بررسی اینکه آیا شاخص‌های تهدیدات سیاسی و پدافند غیرعامل در حوزه سیاسی امنیت ملی در میان نمونه آماری پژوهش، ساختار نه عاملی را تکرار خواهد کرد یا نه؛ تحلیل عاملی اکتشافی با واریماکس روی‌داده‌ها بررسی گردید که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد می‌توان شاخص‌های شناسایی‌شده را به شش عامل تقلیل داد و همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد که الگوی نهایی از برازش مطلوب (GOF=0.805) برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying threats of the political dimension of national security and ways to deal with them from the point of view of passive defense and providing an optimal model

چکیده [English]

The research was done to identify the threats of the political dimension of national security and the solutions to deal with them from the point of view of passive defense in the country. in terms of data; It is mixed exploratory and in terms of the type of study, it is a cross-sectional survey based on the Delphi type.
In the statistical sample of the present research with a qualitative nature and with targeted sampling, 30 experts in the field of passive defense and national security were selected, whose opinions were collected using the Delphi method and in three stages. The factor was identified as a component and 140 indicators. In terms of quantitative nature, the statistical population of the research was formed by students of the field of non-operational defense at Farabi and Data universities, as well as expert professors of the staff of the non-operational defense organization, in this field, in the number of 200 people.
The validity of the questionnaire was also checked and confirmed with content validity and construct validity. To determine the level of reliability, Cronbach's alpha test with a test coefficient of 0.9 and combined reliability was used, as well as the factor structure of the final indicators using both methods of exploratory and confirmatory factor analysis and using SPSS and Smart software. PLS reviewed. First, to check whether the indicators of political threats and passive defense in the political field of national security among the statistical sample of the research will repeat the structure of nine factors or not; exploratory factor analysis with varimax was checked on the data, and the results of the exploratory factor analysis showed that the indicators can be identified reduced to six factors and the results of confirmatory factor analysis show that the final model has a good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Dimension
  • Passive Defense
  • Model
  • National Security
  • Factor Analysis