دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه ایلام

2 کارشناسی ارشد مهندسی سوانح طبیعی پژوهشگاه اصفهان

چکیده

همه‌گیری COVID-19 که بیش از دو سال است ادامه دارد، ما را به مطالعه و درک تجربه فعالیت‌های بازاریابی در SMEها در واقعیت جدید وادار می‌کند. دانش و مهارت در بازاریابی برای سازماندهی کار موثر سیستم های SMEها مورد نیاز است. داشتن توانایی انتخاب یک استراتژی بازاریابی، استفاده از اطلاعات اقتصادی و درک راه‌های افزایش رقابت شرکت‌های کوچک و متوسط حیاتی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی جایگاه بازاریابی مبتنی بر ‌رسانه‌های اجتماعی در SMEها استان لرستان در شرایط بحران کرونا از دیدگاه مدیران و مالکان آن‌ها می‌باشد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای روش توصیفی – همبستگی است. حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 197 نفر از مدیران و مالکانSMEها استان لرستان برآورد شد. جهت جمع اطلاعات از پرسشنامه بسته استفاده شد. به‌منظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ازنظر استادان گروه کارآفرینی دانشگاه ایلام و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آن برای متغیر‌های مطالعه 85/0 و نشان‌دهنده پایایی ابزار پژوهش بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون-های مقایسه میانگین جامعه (t تک گروهی)، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، رگرسیون خطی ساده و تحلیل مسیر رگرسیونی بهره گرفته شد. مطابق یافته‌ها میانگین متغیر قصد به‌کارگیری بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در شرایط بحران کرونایی 75/3 و بالاتر از حد متوسط ‌محاسبه شد، همچنین متغیرهای انگیزش نسبت به به‌کارگیری بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی، مهارت استفاده از رسانه‌های اجتماعی در راستای بازاریابی و درک مفید بودن بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی 32 درصد از تغییرات قصد به‌کارگیری بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در شرایط بحران کرونا را تبیین می‌نمودند، به‌علاوه قصد به‌کارگیری بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی نیز با میزان به‌کارگیری بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی ارتباط معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the position of social media based marketing in small and medium enterprises in Lorestan province in the context of Corona crisis from the perspective of managers and their owners

نویسندگان [English]

  • nigen baranibyranvand 1
  • ehsan Georgian Chalsbari 2

1 Master of Entrepreneurship Management, Ilam University

2 Master of Natural Disaster Engineering, Isfahan Research Institute

چکیده [English]

Having the ability to choose a marketing strategy, use economic information and understand ways to increase the competitiveness of small and medium enterprises is vital. Therefore, the purpose of this research is to investigate the position of marketing based on social media in SMEs of Lorestan province under the conditions of the Corona crisis from the point of view of their managers and owners. This research is based on the applied goal and based on the descriptive-correlation method. The size of the statistical population was estimated using Cochran's formula of 197 managers and owners of SMEs in Lorestan province. A closed questionnaire was used to collect information. In order to check the content validity of the questionnaire according to the professors of the entrepreneurship department of Ilam University and to measure the reliability, Cronbach's alpha coefficient was used, the average of which was 0.85 for the study variables and indicates the reliability of the research tool. In order to analyze the data, community mean comparison tests (one-group t), Pearson correlation, multiple regression, simple linear regression and regression path analysis were used. According to the findings, the mean variable of the intention to use social media based marketing in the conditions of the corona crisis was calculated to be 3.75 and above the average, as well as the variables of motivation to use social media based marketing, the skill of using the media. Social factors in the direction of marketing and understanding the usefulness of social media based marketing explained 32% of the changes in the intention to use social media based marketing in the conditions of the Corona crisis, in addition to the intention to use social media based marketing as well. It had a significant relationship with the amount of marketing based on social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Social Media
  • Coronavirus of Small and Medium Enterprises
  • Lorestan Province