انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب یک مجتمع تحقیقاتی صنعتی به روش (AHP)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 -

چکیده

پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منزله ی یک منبع آب غیرمتعارف می تواند در بسیاری از مصارف مورد استفاده قرار گیرد و برداشت
بی رویه ی منابع آب با کیفیت را محدود نماید. پیش از طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب باید با استفاده از روش های مبتنی بر
فرضیات علمی مستدل، فرایند تصفیه ی مناسب را تعیین نمود. هدف از این تحقیق انتخاب فرایند بهینه ی تصفیه ی فاضلاب برای
طراحی در یک مجتمع تحقیقاتی- صنعتی با استفاده از رو شهای تحلیل چند معیاره است. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی
AHP( ( برای انتخاب فرایند بهینه ی تصفیه ی فاضلاب انسانی این مجتمع استفاده شده است و فرایندهای سپتیک تانک، برکه ی
تثبیت، لا گون هوادهی، لجن فعال، صافی چکنده و MBBR از نظر معیارهای فنی- اجرایی، اقتصادی و نیز محیط زیستی مورد ارزیابی
قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فرایندهای MBBR ، لجن فعال، صافی چکنده، سپتیک تانک، لا گون هوادهی و برکه ی تثبیت نیز به
ترتیب با وزنه ای نهایی 280 / 0، 197 / 0، 162 / 0، 133 / 0 و 116 / 0 و 112 / 0 در رتبه های اول تا ششم قرار گرفتند. در تحلیل حساسیت
تحلیل سلسله مراتبی مشخص شد که با تغییر در وزن معیارها تغییر چندانی در نتیجه ی نهایی ایجاد نمی گردد و تقریباً در تمامی حالت ها
فرایند MBBR در رتبه ی نخست قرار گرفته است مگر در حالتی که وزن های نسبی معیارهای اقتصادی و محیط زیستی جا به جا شوند
که در این حالت گزینه ی سپتیک تانک با اختلاف اندکی بالاتر از MBBR قرار می گیرد. در نهایت نتیجه گیری این پژوهش نشان داد که
روش MBBR بالاترین اولویت را از آن خود کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting the optimal wastewater treatment process in an industrial research complex using AHP method

نویسندگان [English]

  • parviz jafari fesharaki 1
  • Mohsen Forughizadeh 2
1 malek ashtar university of technology
2 -
چکیده [English]

Effluent of wastewater treatment plants as an alternative water source in many applications and restrict the uncontrolled
exploitation of high-quality water resources. Before the design and implementation of wastewater treatment plants, you
should use the methods based on scientific reasonable assumptions to determine an appropriate process of treatment. The
aim of this study is to select the optimal wastewater treatment process in an industrial research complex using multi-criteria
analysis. The present study used the Analytic Hierarchy Process (AHP) to select the optimal process of human’s wastewater
treatment plant and processes such as Septic tanks, stabilization ponds, aerated lagoons, activated sludge, trickling
filter and MBBR were assessed technically, operationally, economically and environmentally. The results showed that the
MBBR process, activated sludge, trickling filter, septic tanks, aerated lagoons and stabilization ponds with final weights
of 0.280, 0.197, 0.162, 0.133, 0.116 and 0.112 were ranked first to sixth respectively. The sensitivity analysis also showed
that the changes in weight of AHP criteria don’t show significant changes in the final result and MBBR process has been
in first place almost in all modes unless the relative weight of economic and environmental criteria are replaced. In this
case, Septic tanks were slightly higher than MBBR. According to the results, the highest priority of treatment processes
belonged to MBBR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater treatment
  • Selection of Optimum
  • Multi-criteria analysis methods
  • Analytic Hierarchy
1.Hunt, D. V, Rogers, C. D, (2014).A benchmarking
system for domestic water use. Sustainability, 6 (5),
2993-3018.
2. Karimi, a, Mehrdadi, N, Hashemian, S, (2011). Selection
of wastewater treatment process based on the
analytical hierarchy process and fuzzy analytical hierarchy
process methods. International Journal of Environmental
Science & Technology, 8 (2), 267-280.
3. مؤمنی، م.؛ شریفی سلیم، ع. ) 1390 (. مدل ها و نرم افزارهای تصمیم گیری
چند شاخصه. تهران.
4. دباغیان، م. ر.؛ هاشمی، س. ح. ) 1388 (. ارزیابی فنی اقتصادی و
زیس تمحیطی رو شهای تصفیه ی فاضلاب صنایع آبکاری به روش .AHP
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 11 ) 3(.
5. فتایی، الف.؛ ترابیان، ع.؛ حسین زاده کلخوران، م.؛ عالیقدری، م.؛
حسین زاده، ش. ) 1392 (. انتخاب فرایند بهینه ی تصفیه ی فاضلاب
شهری با استفاده از روش AHP مطالع هی موردی: )شهرهای اردبیل، تبریز
و ارومیه(. مجله ی سلامت و بهداشت، 4 ) 3(، 260 - 272 .
6. Karimi, a, Mehrdadi, N, Hashemian, J. (2010). Investigation
of wastewater treatment plants of Iran’s industrial
estates and proposed a suitable model for optimum
wastewater treatment process selection. PhD,
Tehran University.
7. طاهرزاده، م.؛ گنجی دوست، ح. ) 1389 (. تعیین سیستم بهین هی تصفیه ی
فاضلاب در مناطق گرم و خشک بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی
AHP(. ( چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران.
8. Curiel-Esparza, J, Canto-Perello, J. (2012).Understanding
the major drivers for implementation of municipal
sustainable policies in underground space. International
Journal of Sustainable Development & World
Ecology, 19(6), 506-514.
9. Singhirunnusorn,W, Stenstrom, M. (2009).Appropriate
wastewater treatment systems for developing
countries. Criteria and indictor assessment, Thailand.
10. George, T, Franklin, L, Stensel, H. D. (2003).Wastewater
engineering: treatment and reuse. Metcalf &
Eddy, New York.
11. Huang, I. B, Keisler, J, Linkov, I. (2011). Multi-criteria
decision analysis in environmental sciences: ten years
of applications and trends. Science of the total environment,
409(19), 3578-3594.
12. Mianabadi, H, Afshar, A. (2008).Multi attribute decision
making to rank urban water supply schemes.
Water and Wastewater, 66, 34-45.
13. Karimi, a, Mehrdadi, N, Hashemian, S. J. (2010).Using
AHP for selecting the best wastewater treatment
process. Water and Wastewater, 76, 2-12.
14 . میرابی، م.؛ میان آبادی، ح.؛ شریفی، م. ) 1390 (. کاربرد تصمیم گیری
چندشاخصه در انتخاب گزین هی مناسب جهت جمع آوری فاضلاب شهر
نیاسر. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان.
15. Ishizaka, A, Labib, A. (2011).Review of the main developments
in the analytic hierarchy process. Expert
systems with applications, 38(11), 14336-14345.
16. Kalbar, P. P, Karmakar, S, Asolekar, S. R. (2012).Selection
of an appropriate wastewater treatment
technology: A scenario-based multiple-attribute
decision-making approach. Journal of environmental
management, 113, 158-169.
17 . سرمد، ز.؛ بازرگان، ع.؛ حجازی، ا. ) 1376 (. رو شهای تحقیق در علوم
رفتاری. انتشارات آ گه، تهران.
18 . قدسی پور، س.ح. ) 1387 (. مباحثی درتصمیم گیری چندمعیاره: فرایند
تحلیل سلسل همراتبی) AHP (. دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک
تهران(، تهران.
19. Ramezanian, M. r, Bahrkazemi, M. (2011). Selection
the best external wall of buildings for energy saving
by AHP technique, 14(3), 21-36.
20. Guangming, Z, Ru, J, Guohe, H, Min, X, Jianbing, L.
(2007).Optimization of wastewater treatment alternative
Selection by hierarchy grey relational analysis.
Journal of environmental Management, 82, 250 -259.