طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده¬ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده¬ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت MBA، پردیس بین‎الملل دانشگاه گیلان

4 مربی و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل است. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ است. پایایی سؤالات پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه‌ها به وسیله‌ی خبرگان حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد تأیید قرار گرفت. همچنین بر اساس نتایج، مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش تأیید شد و نتایج پژوهش با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فرهنگ سازمان، پیش‌بینی‌کننده‌ی معنا‌داری نسبت به تسهیم دانش کارکنان است. به عبارت دیگر فرهنگ سازمان بر تسهیم دانش اثرگذار است. از جهتی نتایج حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان می‌دهد که با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش در شرایط بحرانی، می‌توان با ایجاد بهبود در این عوامل در جهت تشویق کارکنان به رفتار تسهیم دانش در سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل گام برداشت. همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش تأثیر بسزایی در مهار شرایط بحرانی و  ایجاد چابکی در مقابله با سوانح آتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model regarding the influence of organizational culture on knowledge sharing and agility in future crisis management, a passive defense approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaei Dolatabadi 1
  • Javad Khazaei Pool 2
  • Jafar Kia Lashaki 3
  • Mojtaba Amani 2
  • Reza Verij Kazemi 4
1 Assist. Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 M.Sc. Graduated, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.,Iran; Email:Khazaei110@gmail.com
3 M.Sc. Graduated, Faculty of Management, International Compus of University of Guilan, Guilan, Iran.
4 M.Sc., Department of Management, Islamic Azad University (Chaloos Branch), Chaloos, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to assess the effects of organizational culture on knowledge sharing and agility in crisis management. The methodology of this paper is descriptive and survey methods, based on structural equation modeling, along with questionnaires were used to gather the required information. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach's alpha and the validity was confirmed by specialists in the fields of human resources management, institutional behavior, knowledge management, crisis management and passive defense. In addition, path analysis and structural equations were used to confirm the relationship between the variables and the results of the model, respectively. The results indicate that the organizational culture is a significant predictor of knowledge sharing in employees. In other words, the organizational culture does affect the knowledge sharing. Meanwhile the results of structural equation modeling show that identifying the affecting parameters of knowledge sharing in critical conditions and improving them can be constructive in encouraging employees to demonstrate knowledge sharing behavior. What’s more, according to the findings, organizational culture and knowledge sharing considerably affect the control and agility in crisis management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge sharing
  • Passive defense
  • Denison model
  • crisis management