انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری/ گروه مدیریت/ دانشکده علوم اداری واقتصادی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد/ ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مسیٔله‌ی رهبری اخلاقی در سازمان‌ها، موضوع جالبی است که باید به طور خاص برای تهدیدهایی مثل مقابله با بحران و فرصت‌های رفتار اخلاقی و مسیٔله‌ی رفتار غیراخلاقی، مورد بحث قرار گیرد. باتوجه به اهمیت این مفهوم، هدف این پژوهش ارایٔه‌ی تا کتیک‌های شکل‌گیری رهبری اخلاقی بر مبنای سطوح مختلف بحران و مقابله با بحران در سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از فلسفه‌ی تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده استفاده کرده است. جامعه‌ی مورد مطالعه، مدیران و خبرگان سازمان صنایع دفاع و گروههای تابعه‌ی آن بودند که گاهی تیٔوری و عملی در ارتباط با رهبری اخلاقی و عوامل شکل‌دهنده‌ی آن داشته‌اند. نمونه‌ی مورد مطالعه نیز 22 نفر از خبرگان سازمان بودند. تجزیه و تحلیل بر اساس روش کدگذاری گلیزر صورت گرفت. در مرحله‌ی پایانی کدگذاری و به منظور کدگذاری نظری، از خانواده‌ی کدگذاری «تاکتیک» گلیزر استفاده شد. نتایج کدگذاری نظری نشان داد که چهار تا کتیک عمده به منظور شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع شامل تسهیل و حمایت، تدبیر و همکاری، صراحت و اجبار و تأ کید و درخواست است. این تا کتیک‌ها نشان می‌دهد به‌منظور رسیدن به رهبری اخلاقی، سازمان از تا کتیک‌های مختلفی بهره میگیرد که بیشتر آن‌ها در این چهار دسته قرار می‌گیرند. این تا کتیک‌ها به مدیران و رهبران سازمان صنایع دفاع کمک می‌کند تا بتوانند رهبران اخلاقی را در سازمان پرورش یا زمینه‌ی شکل گیری آن‌ها را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types of Tactics for the Formation of Ethical Leadership Based on Different Levels and Situations of the Crisis Case Study: Islamic Republic of Iran Defense Industries Organization and subsidiary groups

نویسندگان [English]

  • Sayyed Reza Nouri 1
  • gholamreza malekzadeh 2
  • Fariborz Rahimnia 3
  • Alireza Khorakian 4
1 PhD student of behavioral management, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD student of behavioral management, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Professor of Management Department, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The issue of ethical leadership in organizations is a matter of particular concern addressed specifically for threats such as coping with the crisis and opportunities for ethical behavior and the issue of unethical behavior. Considering the importance of this concept, the purpose of this research is to provide tactics for the formation of Ethic Leadership based on different levels of crisis and coping with the crisis in the organization of defense industry of the Islamic Republic of Iran. This research has used the philosophy of interpretation, deductive approach, qualitative method, and data strategy with an emerging approach. The study population was the managers and experts of the Defense Industries Organization and its de- pendent groups that had a theoretical and practical knowledge of ethical leadership and its contributing factors. The sample was also 22 experts from the organization people. The analysis method based on the Glaser coding method. In the final stage of coding, and for theoretical coding, the family of "tactic" Glaser used. The results of the theoretical coding showed that four major tactics for the formation of ethical leadership in the Defense Industries Organization include facilitating and supporting, co-operating, explicitly and coercing, and emphasizing and appealing. These tactics show that the organiza- tion uses various tactics in order to achieve ethical leadership, most of which are in these four categories. These tactics help managers and leaders of the defense industry organization to provide ethical leaders in the breeding organization, coping with the crisis or the context in which they formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Leadership
  • Organizational Tactics
  • Glaser Tactics Family
  • Defense Industries Organization
  • Levels of Crisis