دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

چکیده

تعداد گودهای عمیق در سطح شهرها به دلیل افزایش جمعیت و ارزش بالای زمین افزایش یافته است. در همین راستا، بهره گیری از روش‌های مختلف پایدارسازی گود به مسئله‌ای اجتناب ناپذیر برای مهندسان مبدل گشته است. با توجه به آمار بالای حوادث در کارهای گودبرداری، در راستای پیش گیری از این بحران در این مقاله به اولوی تبندی رو شهای متداول پایدارسازی جداره‌های گو دهای شهری با استفاده از روش AHP پرداخته شده است. ابتدا با مصاحبه با کارشناسان این حوزه، در انتخاب 6 روش پایدارسازی و 6 معیار برای بررسی این روش‌ها توافق شد. سپس با کمک پرس‌شنامه و مقایسه‌ی زوجی معیارها و گزینه ها با یکدیگر، با توجه به نظرات کارشناسان، هر یک از گزینه ها (روش‌ها) در معیارهای مختلف امتیازات متفاوتی به خود اختصاص دادند. در نهایت پس از تحلیل پرسش نامه‌ها، با استفاده از نرم افزار Expert Choice ، ارزیابی و اولویت بندی نهایی روش ها صورت گرفته است. روش میخکوبی با در نظر گرفتن معیار های این مقاله بهترین روش در گودهای کم عمق تا متوسط، شناخته شده است. پس از بررسی دو مطالعه‌ی موردی نتایج به دست آمده‌ی این تحقیق در مقایسه با روند انتخاب روش پایدارسازی در عمل، مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the common urban excavation supporting systems using AHP method: A step to crisis management in urban constructions

نویسندگان [English]

  • Keivan Zandie 1
  • Roohollah Taherkhani 2
  • Reza Ziaie Moayed 3

1 M.Sc student, Engineering and Technology Faculty, Civil Engineering Department, Azad Islamic University, Karaj branch, Karaj, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Engineering and Technology, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

3 Assosciate professor, ٍEngineering and Technology Faculty, Civil Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin

چکیده [English]

In urban areas, the number of deep excavations has been increasing due to the rising population and land cost.
Hence, the application of different supporting systems for the excavations has become a common issue to engineers.
Considering the critical accidents statistics in excavation works, this article has focused on prioritizing
the most common supporting systems in the urban areas, using the AHP method. In the first step, by interviewing
the experts on this issue, six common supporting systems and six criterions for prioritization of them were identified.
Then, by designing a questionnaire, the pairwise comparison of the alternatives and criterions has been
conducted. According to the expert's opinions, each of the supporting systems received different priorities in each
of the six criterions. Finally, after the analysis of the questionnaires using EXPERT CHOICE, the final priorities
of the supporting systems were presented. Accounting all the priorities in different criterions, “Soil Nailing” was
recognized as the most appreciable method for supporting the excavation in shallow-to-medium excavation pits.
In the final step, the article analysis results were evaluated compared with the real process of choosing the supporting
systems in practical excavations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common urban excavations
  • Excavation supporting systems
  • Prioritization by experts
  • AHP method
  • Excavation accidents crisis management
1. علوی، علی؛ سالاروند، اسماعیل؛ احمد آبادی، علی؛ فرخی سیس، سعیده؛
بسحاق، محمدرضا )پاییز و زمستان 1391 (. تحلیل فضا-مکانی عملکرد
ایستگا ههای آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از روش
تلفیقی MCDM و تحلیل شبکه، مطالعه ی موردی: منطقه ی 6 تهران.
دوفصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، شماره ی دوم.
۲. رحمانی، یاسر؛ اسماعیلی، علیرضا؛ صحرایی، کبری )اردیبهشت ماه 1396 (.
تأثیر مدیریت در مراحل بحران بر امنیت شهری. اولین کنفرانس بی نالمللی و
هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
۳. آرمان نژاد، امید؛ حیدری، مسلم )مرداد ماه سال 1396 (. کاربرد چرخه ی
مدیریت بحران در بناها و بافت های تاریخی با استناد از واژگان تخصصی
مرمت. کنفرانس بی نالمللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر،
تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اسوه.
۴. بهتاش، محمدرضا فرزاد؛ آقا بابایی، محمد تقی؛ کی نژاد، محمد علی؛
پیربابایی، محمد تقی )اسفند ماه سال 1391 (. تاب آوری شهر؛ مفاهیم
و مدل ها. اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقام سازی باف تهای شهری در
مجاورت گسل های فعال، تبریز.
5. Yasrebi, S, et al. (2015). Support Systems for Deep Urban
Excavation. State of the Art and Innovation
Trends , Bangkok.
6. Pan, N. F. )2009). Selecting an appropriate excavation
construction method based on qualitative assessments.
Expert Systems with Applications 36(5),
5481-5490.
7. Arboleda, C. and Abraham, M. (2004). Fatalities in
Trenching Operations—Analysis Using Models of
Accident Causation. Journal of Construction Engineering
and Management 130(2), 273–280.
۸. زندیه، کیوان؛ طاهرخانی، روح اله؛ ضیایی موید، رضا ) 1394 (. تحلیل
موضوعی مطالعات مدیریت ایمنی در صنعت ساخت. سومین کنگره ی
بین المللی عمران، معماری و توسعه ی شهری.
9. Yang, Z., Liu, J., and Wang, Y. )2015(. Weight Analysis
of Accident Factors in Deep Foundation Excavation
Based on Analytic Hierarchy Process. Applied Mechanics
and Materials 711, 529-534.
10. Hyun, K. C., et al. (2015). Risk analysis using fault-tree
analysis (FTA) and analytic hierarchy process (AHP)
applicable to shield TBM tunnels. Tunnelling and
Underground Space Technology 49, 121–129.
11. Jeng, H. L., and Feng, C. C. (2015). AHP-Based Risk
Assessment of Construction Project of New Factory
for High Technology. International Journal of
Emerging Tchnology and Advaced Engineering
5(1), See also URL http://www.ijetae.com (ISSN
2250-2459).
12. Bottero, M., and Peila, D. (2005). The use of Analytic
Hierarchy Process for the comparison between microtunnelling
and trench excavation. Tunnelling and
Underground Space Technology 20, 501–513.
13. Ju, J., and Xu, L. P. (2007). Construction risk assessment
on deep excavation pits due to confined water.
ISGSR2007 First International Symposium on
Geotechnical Safety & Risk , Shanghai.
14. Kim, D. I., et al. (2014). A Fuzzy AHP-based Decision
Support Model for Quantifying Failure Risk of Excavation
Work. KSCE Journal of Civil Engineering,
18(7), 1966-1976.
15. Feng, Q., Zhu, N., and Zhang, Y. (2014). Multi-objective
optimizing selection method for supporting
structure of deep foundation excavation. Advanced
Materials Research Vols 889-890, 1337-1342.
16. Ergun, M. U. (2008). Deep Excavations. Electronic
Journal of Geotechnical Engineering , See also URL
http://www.ejge.com/Bouquet08/UfukErgun_ppr.
pdf.
۱۷ اشرفی، حمیدرضا ) 1394 (. گودبرداری و سازه های نگهبان. انتشارات
نوآور، نوبت هفدهم چاپ، ویرایش دوم، 110 - 174 .
۱۸ سرمد نهری، امیر؛ کادران، محسن ) 1392 (. اصول و مبانی گودبرداری و
سازه های نگهبان. انتشارات سیمای دانش، نوبت پنجم چاپ، ویراش دوم،
صفحات 216 - 246 .
19. Godavarthi, V. R., et al. (2011). Contiguous Pile Wall
as a Deep Excavation Supporting System. Leonardo
Electronic Journal of Practices and Technologies , Issue
19, 144-160 ( ISSN 1583-1078).
20. Gil-Martin, L. M., et al. (2012). Developments in
excavation bracing systems. Tunnelling and Underground
Space Technology 31, 107–116.
21. Kim, G. H., et al. (2005). Modified braced wall system
with pre-stressed wale for excavation in urban areas.
Building and Environment 40, 1689–1696.
۲۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ) 1393 (. مجله پیام نظام
مهندسی استان تهران، شماره ی 5، دور هی ششم، سال هفدهم، تابستان،
.15-13
23. Raymond, G. P. )1997). Braced and Strutted Excavations.
Geotechnical Engineering , p.No.185. See also
URL http://www.geoffice.it/files/Download/19-
BRACE.pdf.
24. Li, F., et al. (2013). Improved AHP Method and Its
Application in Risk Identification. Journal of Construction
Engineering and Management 139 (3),
312-320.