مدل بهینه سازی چندهدفه برای مکان یابی مرا کز درمانی موقت و برنامه ریزی لجستیکی پس از بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 amuzesh

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

عملیات انتقال مصدومان و افراد آسیب دیده از مناطق حادثه دیده به بیمارستان ها و مراکز درمانی و توزیع کالاهای امدادی از فعالیت های اساسی لجستیک امداد بلایاست. برنامه ریزی صحیح لجستیک امداد در دوران طلایی پس از بحران، در نجات جان افراد آسیب دیده و کاهش تلفات نقش بسزایی دارد. در این تحقیق، یک مدل چندهدفه برای مکان یابی مراکز درمانی موقت و شرایط خدمت رسانی بیمارستان ها و مراکز درمانی به افراد حادثه دیده در مناطق مختلف ارائه شده است. همچنین، برنامه ریزی لجستیکی کالا و مصدومان پس از زلزله نیز صورت گرفته است. مدل ارائه شده، در قالب حداقل سازی تعداد افراد آسی بدیده سرویس داده نشده و کمینه سازی مجموع هزینه های لجستیکی ( شامل هزینه های تأمین کالا، راه اندازی مرکز درمانی موقت، حمل ونقل و هزینه های کمبود اقلام امدادی) است. برای حل مدل پیشنهادی نیز از روش Lp-Metric بهره گرفته شده است. در پایان کاربرد مدل با مطالعه ی بحران زلزله در شهر آمل ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A multi-objective optimization model for locating temporary treatment centers and logistic planning after a crisis

نویسندگان [English]

  • zohre rahmani 1
  • Adul Sattar Safaei 2
  • Mohammad Mahdi Paydar 3
2 Bobol Nishirvani University of Technology
3 Babol Noshirvani University of Technology, Department of Industrial Engineering
چکیده [English]

 Transporting the injured people from the affected areas to the hospitals and medical centers and distributing the relief commodities are the most important activities during a disaster’s response phase. An efficient relief logistics planning can reduce fatalities in a disaster situation. In this study, a multi-objective, multi-commodity model is presented for locating the temporary medical centers in appropriate locations and allocating the affected areas to the hospitals and the temporary medical centers. Moreover, the relief commodities and injured people logistics are considered as well. The proposed model attempts to minimize the total cost and the weighted sum of unserved injured people. The total cost consists of the procurement cost of relief commodity, transportation cost, set up and shortage cost. The Lp-Metric method is applied to solve the multi-objective model. Finally, the proposed model is analyzed through a case study on an earthquake scenario in the Amol city of Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relief logistics
  • earthquake
  • multi-objective optimization
  • location
  • Lp-Metric method
1. Duran, S., M.A. Gutierrez, and P. Keskinocak (2011). Pre-positioning of emergency items for CARE international. Interfaces, 41(3), 223-237
2. Kobe and Hyogo (2005-january). national report of Iran on word conference on disaster reduction. Available from: www.unisdr.org.
3. Ma’hood, M. and H. Hamzehloo (2009). Estimation of coda wave attenuation in East Central Iran. Journal of Seismology, 13(1), 125-139.
4. Altay, N. and W.G. Green Iii (2006). OR/MS research in disaster operations management. European Journal of Operational Research, 175(1), 475-493.
5. Caunhye, A.M., X. Nie, and S. Pokharel (2012). Optimization models in emergency logistics: A literature review. Socio-economic planning sciences, 46(1), 4-13.
6. Knott, R. (1988). Vehicle Scheduling for Emergency Relief Management: A Knowledge‐Based Approach. Disasters, 12(4), 285-293.
7. Haghani, A. and S.-C. Oh (1996). Formulation and solution of a multi-commodity, multi-modal network flow model for disaster relief operations. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 30(3), 231-250.
8. Özdamar, L., E. Ekinci, and B. Küçükyazici (2004). Emergency logistics planning in natural disasters. Annals of operations research, 129(1-4), 217-245.
9. Tzeng, G.-H., H.-J. Cheng, and T.D. Huang (2007). Multi-objective optimal planning for designing relief delivery systems. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), 673-686.
10. Mete, H.O. and Z.B. Zabinsky (2010). Stochastic optimization of medical supply location and distribution in disaster management. International Journal of Production Economics, 126(1), 76-84.
11. Zhan, S.-l. and N. Liu. (2011). A multi-objective stochastic programming model for emergency logistics based on goal programming. in Computational Sciences and Optimization (CSO), Fourth International Joint Conference on. IEEE.
12. Afshar, A. and A. Haghani (2012). Modeling integrated supply chain logistics in real-time large-scale disaster relief operations. Socio-Economic Planning Sciences, 46(4), 327-338.
13. Sheu, J.-B. (2010). Dynamic relief-demand management for emergency logistics operations under largescale disasters. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46(1), 1-17.
14. Bozorgi-Amiri, A., et al. (2012). A modified particle swarm optimization for disaster relief logistics under uncertain environment. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60(1-4), 357- 371. 15. Fiedrich, F., F. Gehbauer, and U. Rickers (2000). Optimized resource allocation for emergency response after earthquake disasters. Safety science, 35(1), 41- 57.
16. Yi, W. and L. Özdamar (2007). A dynamic logistics coordination model for evacuation and support in disaster response activities. European Journal of Operational Research, 179(3), 1177-1193.
17. Yi, W. and A. Kumar (2007). Ant colony optimization for disaster relief operations. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), 660-672.
18. Ozdamar, L.(2011). Planning helicopter logistics in disaster relief. OR spectrum, 33(3), 655-672.
19. Najafi, M., K. Eshghi, and W. Dullaert (2013). A multi-objective robust optimization model for logistics planning in the earthquake response phase. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 49(1), 217-249.
20. Najafi, M., K. Eshghi, and S. de Leeuw (2014). A dynamic dispatching and routing model to plan/ re-plan logistics activities in response to an earthquake. OR Spectrum, 36(2), 323-356.
21 . محمدی، رضا؛ فاطمی قمی، محمدتقی؛ جولای، فریبرز ) 2016 (. ارائه ی مدل چندهدف هی بهین هسازی استوار برای برنامه ریزی لجستیکی درواکنش به زلزله با در نظر گرفتن مراکز توزیع و درمان موقت. مهندسی صنایع و مدیریت. دوره ی 1) 31 (، 93 - 105 .
22 . بزرگی امیری، علی؛ فتاحی، آرمین ) 2016 (. ارائ هی یک مدل لجستیک چندهدفه ی فازی برای توزیع اقلام امدادی و تخلی هی مصدومین در زمان بحران. مهندسی صنایع و مدیریت. دوره ی 1) 31 (، 15 - 23 .
23. Mavrotas, G. (2009). Effective implementation of the ε-constraint method in multi-objective mathematical programming problems. Applied mathematics and computation, 213(2), 455-465.
24. Deb, K. (2001). Multi-objective optimization using evolutionary algorithms. Chicheter, John-Wiley.
25. Montazeri, A., et al. (2005). Psychological distress among Bam earthquake survivors in Iran: a population- based study. BMC public health, 5(1), 4.
26 . رضاپور، مهدی ) 1385 (. ارزیابی بزرگی برآورد شده برای زمین لرزه ی کجور-بلده. مجله ی فیزیک زمین و فضا، دوره ی 32 ) 2(، 1- 11 .
27 . خادمی، حسین؛ جوکار سرهنگی، عیسی ) 1391 (؛ ارزیابی کیفیت زندگی شهری )مطالع هی موردی: بافت فرسوده شهر آمل(. جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره ی اول ) 4(، 100 - 111 .
28 . عسگری زاده، زهرا؛ رفیعیان، مجتبی؛ داداش پور، هاشم ) 1396 (. بررسی نقش ادراک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک زلزله در شهر تهران. دوفصلنامه ی علمی و پژوهشی مدیریت بحران، دوره ی 6، شماره ی 2،