دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر بهره برداری شرکت توزیع برق

2 استادگروه مدیریت دولتی دانشگته آزاد قزوین

3 مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد قزوین

4 رییس دانشکده اقتصاد

چکیده

یکی از روش‌های نوین مدیریت حوادث در شرکت‌های خدمات‌رسان، استفاده از مشخصه‌های سازمان‌های با قابلیت اطمینان بالا مانند شرکت‌های هواپیمایی، نیروگاه‌های اتمی و کنترل ترافیک هوایی در این شرکت‌هاست. مدیریت بر حوادث در سازمان‌های مذکور نیازمند فعالیت‌هایی است که بتواند قابلیت اطمینان بالا را برآورده کند. هدف این تحقیق پیدا کردن این فعالیت‌هاست. در تحقیق حاضر ابتدا مشخصه‌های موجود در سازمان‌های با قابلیت اطمینان بالا ارائه شده، سپس فعالیت‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی مشخصه‌های یک سازمان با قابلیت اطمینان بالا در شرکت‌های توزیع برق به‌عنوان یک سازمان خدمات‌رسان احصا شده است. این فعالیت‌ها عبارتند از توان تعامل بالا، سرعت انتقال بالا، آرامش، امنیت، یادگیری، کار گروهی، مدیریت استعداد، آشفتگی سازمان‌یافته، مدیریت دانش، اعتماد، چرخش شغلی، وفاداری، سختی کار، بقای تجربه و کرامت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه و جامعه‌ی آماری مدیران ارشد شرکت‌های توزیع برق ایران بوده‌اند. روش تحقیق توصیفی ـ اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Incident Management in Social Service Organizations Adobting High Reliability Approach

نویسندگان [English]

  • ebrahim irandoost 1
  • Mehdi Alvani 2
  • Gholamreza Memarzadeh 3
  • khosro manteghi 4

4 president of economy faculty, kharazmi university

چکیده [English]

One of the new incident management methods to apply in social service organizations, is using the same characteristics seen in highly reliable organizations such as airlines, nuclear power plants and the air traffic control. To utilize incident management in these organizations, some activities are required to achieve a high level of reliability whom finding is the very goal of this research. In this research at first characteristics of organizations with high reliability are presented, and then some required activities that are necessary to implement these characteristics in electricity distribution companies as a social service organization are put forward. These activities include high level of interaction, high transmission speed, comfort, safety, learning, teamwork, talent management, organization of chaos, knowledge management, trust, job rotation, loyalty, work difficulty, experience survive and dignity. Information collecting tools were questionnaire and interview surveyed among a sample society of Senior Managers of Iran electricity distribution companies. The study method is descriptive-exploratory and is with applied objective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • events
  • utilities
  • electricity distribution companies
  • high reliability organization
 
1. Perrow, Charles, (1984). Normal Accidents, Basic Books. ISBN 978-0-691-100412-9.
2. Mensilk, Jennifer (2015). High reliability and excellence in staffing. Journal of nursing economic, September-October, vol.33.
3. Weick, K.E., Sutcliffe, K.M., & Obstfeld, D. (1999). Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness. In B.M. Staw & R. Sutton (Eds.), Research in organizational behavior, vol. 23: 81-123. Greenwich, CT: JAI Press.
4. Vogus, T, J, & Rothman,N,b,Sutcliffe,K,M, (2014). the Affective foundations of high-reliability organizing. Journal of Organizational Behavior, J. Organize. Behave. 35, 592–596.
5. Federal Aviation Administration (2013). System Safety Handbook (PDF). U.S. Department of Transportation. Retrieved 2.
6. فقیه، نظام‌الدین؛ حامدی، محمدعلی؛ جعفری زوج، سیدمجتبی (1386). مهندسیکیفیتو اطمینان. تهران، نشر رخشید مهر.
7. Holman, D, Wall, T. (2005). The Essential Of New Workplace, John Wiley & Sons, Ltd, USA
8. Riley, W, Lownik, E, Parrotta, C, (2011). Creating High Reliability Teams in Healthcare through In situSimulation Training Administrative sciences, ISSN 2076-3387.
 
9.Weick, K.E. (1987). Organizational culture as a source of high reliability. California Management Review, 29, 112–127.
10. LaPorte, T.R., & Consolini, P. (1991). working in practice but not in theory: Theoretical challenges of high reliability organizations. Journal of Public Administration Research and
Theory, 1 (winter), 19–47.
 
11. Sutcliffe, Kathleen, (2011). High reliability organizations, Best Practice & Research Clinical Anesthesiology 25 133–144.
 
12. Langer, E.J. (1989). Minding matters: The consequences of mindlessness-mindfulness. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (vol. 22, pp. 137–173). San Diego: Academic Press.
 
13. Vaughan, D. (1986). uncoupling: Turning points in intimate relationship. New York: Oxford University Press.
14. عزتی، حمیدرضا؛ شاه حسینی، محمد علی (1394). سازمان‌های با قابلیت اعتماد بالا رویکردی ایمن و اثربخش برای پیچیدگی محیط، ماهنامهی تدبیر، سال ششم، شماره‌ی 280.
15. Tamuz, M. (1994). Developing organizational safety information systems for monitoring potential dangers. In G.E. Apostolakis and T.S. Win (Eds.), Proceedings of PSAM II, 2 (pp. 7–12). Los Angeles: University of California.
 
16. Pearson, C.M., & Mitroff, I.I. (1992). From crisis prone to crisis prepared: A framework for crisis management. Academy of Management Executives, 7, 48–59.
 
17. ویک، کارل (1382). آگاهی و قابلیت اطمینان. ماهنامهی گزیدهی مدیریت، سال چهارم، شماره‌ی بیست و نهم.
18. Miller, T.E., & Woods, D.D. (1997). Key issues for naturalistic decision making researchers in system design. In C. Zsambok and G. Klein (Eds.), Naturalistic decision making (pp. 141–150). Mahwah, NJ: Erlbaum.
19. داداش‌پور، هاشم؛ عادلی، زینب (1394، پاییز و زمستان). سنجش تاب‌آوری در مجموعه‌ی شهری قزوین. دوفصلنامه‌ی مدیریت بحران، دوره‌ی 4، شماره‌ی 8، 73 – 84.  
20. Wildavsky, A. (1991). Searching for safety. New Brunswick: Transaction Books.Wiley, N. (1988). The micro-macro problem in social theory. Sociological Theory, 6, 254–261.
21. Vaughan, D. (1996). The Challenger launch decision. Chicago: University of Chicago Press.
22. Weick, K.E. (1969). The social psychology of organizing. Reading, MA: Addison-Wesley
23. Turner, B. (1978). Man-made disasters. London: Wykeham Publications.
24. Rasmussen, J., & Batstone, R. (1989). Why do complex organizational systems fail? Environment Working Paper No. 20. The World Bank.
 
25. Cohen, M.D., March, J.G., & Olsen, J.P. (1972). A garbage can model of organizational choice. Administrative Science Quarterly, 17, 1–25.
 
26-March, J.G., & Olsen, J.P. (1986). Garbage can models of decision making in organizations. In J.G. March and R. Weissinger-Baylon (Eds.), Ambiguity and command (pp. 11–35). Marshfi eld,MA: Pitman.
 
27. Ivana Milosevic, A. Erin Bass, Gwendolyn Combs. (2015). The Paradox of Knowledge Creation in a High-Reliability Organization: A Case Study , Journal of Management, 28 pp.
 
28.Anderson.t. (2013). North Sea Construction Workers: HRO in practice? Third European Conference for High Reliability Organizations, 6 November Aix-en-Provence, France.
29.Vogus, T.J. and Sutcliffe, K.M. (2007). The Impact of Safety Organizing, Trusted leadership and Care Pathways onReported Medication Errors in Hospital Nursing Unites. Medical Care, Volume 45, pp. 1–6.
30. Reynolds, D., Stringfield, S. and Schaffer, E. (2006). The High Reliability Schools Project. ome Preliminary Results and Analyses, in Crispeels, J. and Harris, A. (eds.), School Improvement: International Perspectives, Routledge, London, pp. 56–76
31. B&W Pantex (2008). High Reliability Operations: A Practical Guide to Avid the System Accident.
 
32. Bigley, G.A. and Roberts, K.H. (2001). Structuring Temporary Systems for High Reliability. Academy of management Journal, Volume 44, pp. 1281–1300.
 
33. Werner, John (2012). High Reliability Organization Theory as an Input to Manage Operational Risk in Project Management, University of Pennsylvania Scholarly Commons.
34. Frankel, Allan, Michael W. Leonard, and Charles R. Denham. (2006). Fair and Just Culture, Team Behavior, and Leadership Engagement: The Tools to Achieve High Reliability, Health Research and Educational Trust , no 41.
35. آرمسترانگ، مایکل  (1391). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمه‌ی محمد صائبی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.