عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

توانایی بالقوه رسانه‌ها در مدیریت بحران اجتماعی با ابزار ارتباط جمعی در سایه مدیریت درست در آنها و بر آنهاست که می‌تواند به صورت بالفعل درآید. بحران در صورت فقدان مدیریت درست می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی پدید آورد؛ از این‌رو محقق در این پژوهش که با هدف اصلی در این پژوهش ارائه الگوهای مدیریتی رسانه در تلویزیون در مواجهه با بحران‌های اجتماعی است، مؤلفه‌های مورد نیاز در مدیریت رسانه را در ارتباط با مدیریت بحران اجتماعی مطرح می‌کند. این پژوهش بر مبنای روش داده بنیاد و با فن مصاحبه از مدیران ارشد سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا که با روش هدفمند انتخاب شده است، اجرا شد. مبنای نظری این پژوهش بر آرای اندیشمندان مختلف در قالب نظریه مسئولیت اجتماعی، نقش‌های مدیریتی رسانه، نظریه تعادل هایدر، جریان دومرحله‌ای و برجسته‌سازی ارائه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها هم با تمرکز بر روش داده بنیاد اشتراوس با 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی دسته‌بندی شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مدیریت رسانه‌های جمعی در بحران‌های اجتماعی در 4 طبقه مدیریت، جلب اعتماد، بحران و مخاطبان طبقه‌بندی می‌شود؛ به طوری که مقوله‌های مرتبط با هر یک از طبقات شامل مدیریت راهبردی و روانی، مخاطبان عام و خاص، رقابت فضای مجازی و اطلاع‌رسانی معتبر، نوع بحران و شدت بحران در الگوی ارائه‌شده تنظیم شده است. علاوه بر این، نتایج نشان‌دهنده آن است که عواملی مانند سرعت و صداقت در اطلاع‌رسانی، به‌کارگیری روش‌های نوین شناسایی و کاهش آسیب‌های بحران، توجه به اقشار گوناگون جامعه، ترویج روحیه مشارکت، درک مخاطبان و آمادگی مدیران در شرایط بحران به عنوان مؤلفه‌های اثرگذار بر مدیریت رسانه‌های جمعی در بحران‌های اجتماعی به شمار می‌آیند. در مجموع با توجه به ارتباط بین مقوله‌ها در الگوی به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر می‌توان ادعا کرد که این مجموعه عوامل در صورتی که در یک بستر سازمانی مناسب قرار گیرند، قادر خواهند بود عملکرد مدیران رسانه در زمینه برنامه‌ریزی به منظور مقابله با بحران‌های اجتماعی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Mass Media Management Model in Managing Social Crisis (Case Study:TV)

نویسندگان [English]

 • ali fattahi 1
 • aliakbar aminbidikhti 2
 • Abolfaz Danai 3
1 studentPh.D. in Media Management , Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 . Professor, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Media Management group, Faculty of Communications Sciences and Media Studies Department of Social Communication Sciences, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

It is the potential of the media in managing social crisis with the tools of mass communication in the shadow of the right
management in them and on them that can become real. Crisis in the absence of proper management can cause irreparable
damage, so the researcher in this study with the main purpose of this study is to provide media management models
on television in the face of social crises that are components required in media management. Discuss social crisis management.
This research was conducted based on the data method of the foundation and with the interview technique of the
senior managers of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization, which was selected by the targeted method.
The theoretical basis of this research is based on the opinions of different thinkers in the form of social responsibility theory,
media management roles, Heather’s equilibrium theory, two-stage flow and highlighting. Data analysis is also categorized
by the Strauss Foundation’s data method with three stages of open, central, and selective coding. The research
findings indicate that mass media management in social crises is classified into four categories: management, gaining
trust, crisis and audience, so that categories related to each class, including strategic and psychological management,
general and specific audiences, Competitive cyberspace competition and credible information, crisis type and crisis severity
are set in the presented model. In addition, the results show that factors such as speed and honesty in information,
the use of new methods to identify and reduce crisis damage, attention to various segments of society, promoting the spirit
of participation, understanding the audience and the readiness of managers in crisis situations as components. They are
effective in managing social media in social crises. In general, considering the relationship between the categories in the
model obtained in the present study, it can be claimed that this set of factors, if placed in a proper organizational context,
will be able to perform media managers in planning to deal with crises. Improve social.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pattern
 • Media Management
 • Crisis
 • Social Crisis
 • Mass Media
 • Television
 • IRIB1
 1.  

  1.Lichtenstein, D., Esau, K., Pavlova, L., Osipov, D., & Argylov, N. (2019). Framing the Ukraine crisis: A comparison between talk show debates in Russian and German television. International Communication Gazette, 81(1), 66-88.

  2.Kahn, M. J., & Baum, N. (2020). Crisis management. In The Business Basics of Building and Managing a Healthcare Practice (pp. 167-170). Springer, Cham.

  3. نصراللهی، اکبر. (1394) مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه‌های حرفه­ای. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  4.LaGree, D., Wilbur, D., & Cameron, G. T. (2019). A strategic approach to sports crisis management. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.

  5. پارسونز، واین (1392) مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها. ترجمه: حمیدرضا ملک­محمدی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

  6. طباطبائی، منوچهر (1397) حقوق اداری، تهران: سمت

  7. Figueroa, P. (2017). Disasters and Social Crisis in Contemporary Japan: Political, Religious, and Sociocultural Responses. Edited by Mark R. Mullins, Koichi Nakano. Pacific Affairs, 90(1), 145-147.

  8. احمد زاده اراجی، شاهین (1396) مدل مفهومی  ساختاری چابک‌سازی منابع انسانی جهت مدیریت بحران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

  1. چاوشی، سیده مریم( 1394) نقش رسانه ملی در مدیریت بحران سیاسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  علامه طباطبائی

  10. حسینی، محمد(1394) نگاه سازه‌گرایانه به نقش رسانه‌ها در پیشگیری از بحران در مصاحبه با مدیران بحران ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس البرز دانشگاه تهران

  1. معماری، سیمین ( 1393) بررسی دیدگاه مدیران بحران کشور در خصوص نحوه تعامل رسانه‌ها در مدیریت بحران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
  2. 12.  صبانوری، سیده (1391) روزنامه نگارش بحران، به سوی تدوین یک مدل بومی( بررسی دیدگاه‌های صاحب نظران ایرانی درباره روزنامه‌نگاری بحران) پایان‌نامه ارشد، گروه علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

  13. طلوع اصل، حجت (1388) بررسی عملکرد رسانه ملی در بحران‌های اجتماعی، سیاسی یک دهه گذشته با هدف ارائه الگوی مطلوب مدیریت بحران( بر اساس دیدگاه مدیران ارشد سازمان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسیما

  14. نقیب السادات، رضا (1387) تهدیدهای رسانه‌ای و مدیریت بحران، پژوهش دانشگاهی، گروه علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

   15. مرتضوی، محمود رضا(1384) مدیریت کارکرد خبری رسانه در مواجهه با بحران، پایان‌نامه ارشد، گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی

  16.Ian Jin and Burok Fisher(2016) Social media in crisis management. University Research.

  17. Tommy Simon, Avicii Goldberg(2015)Emergency Participation Review of social media use in emergencies Media Research. Latin America

  18. David Alexander, Mass media and reducing the risks of crisis management,inScience and Engineering Ethics

  19. Christian Korn(2013)Media coverage of organizations in critical

  situations, University of Germany.

  1. 20.  تفریجی، شیرازی محمد تقی(2011) بازنمایی مدیریت-رسانه بحران در بحرین و تحلیل گفتمان نشریات عربی زبان کشورهای حاشیه خلیج فارس، گروه مدیریت بحران، دانشگاه امام صادق‌(ع)

   

  21. Shelley Wigley (2011) A Study on Social Media in Crisis Planning in Public Relations, Netherlands Research Unit

  22. Bruce R. Linres(2011) A Study on Social Media in Crisis Planning in Public Relations, Congressional Research Unit of America.

  23. Morgen Jason (2008) Political persuasion in times of crisis The impact of news media training on real citizen information about Iraq, Congressional Research Unit of America.

  24 . دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1398) روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: اشراقی

  25 . معتمدنژاد، کاظم (1398) وسایل ارتباط جمعی، تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

  26. دی‌فلور، دنیس( 1989) رشد و کاهش تحقیق در انتشار اخبار، تهران: پزوهش و سنجش

  27. شمس اسفند‌آباد، حسن (1387) روان‌شناسی تفاوت‌های فردی، تهران: سمت

  28. اوفه، کلاس (1384) مقاله "چگونه به شهروندان اعتماد کنیم": از کتاب سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه به کوشش کیان تاج‌بخش، ترجمه حسن پویان و افشین خاکباز، تهران: شیرازه

  29. ادیب حاج باقری، محسن ( 1394) اصول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران: جامعه‌نگر

  30. Zheng, B., Bi, G., Liu, H., & Lowry, P. B. (2020). Corporate crisis management on social media: A morality violations perspective. Heliyon, 6(7), e04435.

  31. Harrison, S., & Johnson, P. (2019). Challenges in the adoption of crisis crowdsourcing and social media in Canadian emergency management. Government Information Quarterly, 36(3), 501-509.