کاربرد روش‏های تصمیم‏گیری چند‏معیاره در ارزیابی آسیب‏پذیری مساکن شهری در برابر زلزله با تأکید بر روش E - VIKOR مطالعه‏‏ی موردی: منطقه‏ی 9 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

تهران، به‏منزله‏ی یکی از بزرگ‏ترین شهرهای کشور، به علت وجود گسل‏های فعال در اطراف آن و تمرکز شدید جمعیتی و ساختمانی در معرض آسیب‏پذیری بالایی از زلزله‏ی احتمالی است. با توجه به اینکه بخش اعظم پهنه‏های مسکونی منطقه‏ی 9 شهرداری تهران را پلاک‏های ریزدانه، نفوذناپذیر و با کاربرد مصالح بی‏دوام و ناپایدار تشکیل می‏دهد و نیز نزدیکی به گسل ری، این منطقه به‏منزله‏ی منطقه‏ی مورد مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده با توجه به روش‏های مبتنی بر پایگاه اطلاعاتی و بهره‏گیری از مدل E-VIKOR و نرم‏افزارهای مبتنی بر رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت می‏پذیرد. معیارهای مصالح ساختمانی، قدمت ساختمان، تعداد طبقات، کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، سازگاری کاربری‏ها و وضعیت قرارگیری ساختمان در بلوک برای انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد مساکن منطقه‏ی 9 شهرداری تهران در برابر زلزله آسیب‏پذیر است. به گونه‏ای که نقشه‏ی پهنه‏بندی آسیب‏پذیری لرزه‏ای، میزان مساحت سطوح آسیب‏پذیری کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد را به ترتیب 64/120، 157، 68/61 و 88/117 نشان داد. طبقه‏ی متوسط با در بر گرفتن 42 درصد از مساحت منطقه‏ی بیشترین و طبقه‏ی آسیب‏پذیری زیاد با 16 درصد از مساحت منطقه‏ی 9‏ کمترین وسعت را دارند. بنابراین لزوم توجه مدیریت شهری به مناطق با آسیب‏پذیری زیاد و خیلی زیاد با رویکرد مدیریت بحران احساس می‏گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of multi-criteria decision in evaluation the seismic vulnerability of urban housing with emphasis on E- VIKOR (Case Study: Region 9 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadabadi 1
  • Kimia Ghasemi 2
1 Assistant Professor, Department of Geomorphology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Young Researchers and Elites Club, Islamic Azad University-North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The city of Tehran as one of the largest and most important cities, due to the geographic location of this city on several active faults and historical records of these faults activities can be said to face a massive earthquake in near future, so the 9th district of Tehran municipality, is selected as the study area. In this research Extended VIKOR model is used to assess and analyze vulnerabilities in the study area, considering different earthquake intensities. Standards for building materials, old buildings, number of floors, building quality, population density, consistent user and position the building blocks were used for the study. The results showed that housing Tehran Municipality's District 9 is vulnerable to earthquakes. So that seismic vulnerability zoning map shows, the vulnerability of the area low, medium, high and very high in the order of 120.64, 157, 61.68 and 117.88, respectively. The middle vulnerable class, with 42 percent of the area, and most vulnerable class with 16 percent of the region 9 to have the highest and lowest extent. So it is necessary be considered urban management in areas with high and very high vulnerability to crisis management approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • vulnerable
  • Earthquake
  • 9th district of Tehran municipality
  • E-VIKOR model