تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران مطالعه‏ی موردی: ستادهای مدیریت بحران شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شاهد

3 کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد.

چکیده

قرن بیست و یکم، قرن رویارویی با تغییرات شگرف تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که هیچ سازمانی از تغییرات و رویدادهای آن در امان نیست. بحران‏ها بخشی از فضای کسب و کار هستند و حذف تمامی بحران‏هایی که سازمان را تهدید می‏کند، ناممکن است. از سوی دیگر انطباق با شرایط موجود نیاز به نیروی انسانی متخصص برای بهره‏گیری هر چه بیشتر از فرصت‏های ایجاد شده دارد. مدیریت منابع انسانی و مدیریت بحران از موضوعات مهم سازمانی هستند که در طول دهه‏های اخیر در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه‏ی مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. در این مقاله پیوند این دو موضوع در ستادهای مدیریت بحران شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع کاربردی توسعه‏ای است، زیرا یافته‏های آن می‏تواند مبنای کاربردی در شهرداری‏ها داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که مؤلفه‏های منابع انسانی تا چه حد بر کیفیت ارکان نظام مدیریت بحران مؤثرند. در همین راستا، با توجه به مؤلفه‏های منابع انسانی در این زمینه، سؤالاتی در قالب پرسشنامه با طیف لیکرت پنج نقطه‏ای طراحی شده و به سنجش این عوامل پرداخته شده است. جامعه‏ی آماری این پژوهش ستادهای مدیریت بحران در مناطق 22گانه شهرداری تهران است. برای آزمون فرضیه‏ها، از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد در ستادهایی که نظام مدیریت منابع انسانی استقرار یافته است، کیفیت عملیات مدیریت بحران وضعیت بهتری دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Resources Management System on the Quality of Crisis Management Operations (case study: Headquarters of Tehran Municipality Crisis Management)

نویسندگان [English]

  • Saeed Askari Masouleh 1
  • mahdi afshar 2
  • Mina mohammadi 3
1 PhD Student of Organizational Behavior and Human Resource in University of Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran.
2 Master of Human Resource Management in University of Shahed, Tehran, Iran
3 Bachelor of Industrial Management, University of Shahed, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Twenty-first century, the century of dramatic changes in confrontation with technological, social, political and economic that any organization is immune from the changes and events. Crises are part of the business environment and remove the crises that threaten the organization is impossible. On the other hand, adapt to the current situation, require expert man power for take more advantage of the opportunities were created. Human resource management and crisis management have been important organizational issues that center of attention researchers in recent decades. One of the main requirements in the field of crisis management is the high level of readiness and capable manpower. In this article, link these two issues in the crisis management headquarters in Tehran municipality, has been studied. In terms of classification, the objective of this study is practical-development, because its findings could be practical foundation in municipalities. The main research question is components of human resources to what extent the quality of the pillars of effective crisis management system. Accordingly, due to the components of human resources in this field, some questions from experts in the form of a questionnaire has been designed within the five-point Likert and measuring these factors. The population of the research staff crisis management in 22 districts of Tehran Municipality. To test the hypothesis, the structural equation modeling method is used. Research findings show that at headquarters the human resources management system is established, the crisis management operations quality shows the better situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • human resource management
  • Tehran municipality