دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل خطر وقوع زمین‏لرزه در محدوده‏ی حوزه‏ی شهری ایذه واقع در شمال شرق استان خوزستان با استفاده از مدل‏های چندمعیاری است. ویژگی‏های مورد استفاده در این پژوهش شامل فاصله از خطوط گسل، طول گسل، ویژگی‏های لرزه‏ای مانند بزرگای زمین‏لرزه، وضعیت ساختاری سازندهای زمین‏شناسی و عمق آب زیرزمینی است. ابتدا پنج لایه‏ی ذکرشده در محیط نرم‏افزار ArcGIS نسخه‏ی 10 تهیه و طبقه‏بندی گردیدند. سپس با استفاده از روش مقایسه‏ی زوجی و نظرهای کارشناسی وزن‏دهی شدند و در مرحله‏ی بعد وارد مدل‏ها گردیدند. خروجی حاصل از این اعمال شامل دو نقشه‏ی پهنه‏بندی به روش‏های WLC و AHP است. نتایج حاصل از مدل‏ها نشان می‏دهد که بر اساس مدل  AHP92/10 درصد، و بر اساس مدل WLC، 58/16 درصد از محدوده‏‏ی مورد مطالعه در طبقه‏ی خطر بسیار بالای زمین‏لرزه قرار دارد. ارزیابی مدل‏ها، با توجه به مشاهدات میدانی و داده‏های به کار گرفته شده، بیانگر این است که مدل WLC دارای کارایی بهتری نسبت به مدل AHP در پهنه‏بندی خطر زمین‏لرزه در محدوده‏ی مورد مطالعه است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation Seismic hazard in Izeh urban catchment with using models, Multi-criteria: WLC and AHP. in GIS

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Masomeh Mousavi 1
  • Mousa Abedini 2
  • Abazar Esmeali Ouri 3

1 MSc Student of physical Geography, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil

2 Associate Prof., Department of Geography, University of Mohaghegh Ardabil, Ardabil, Iran.

3 Associate Prof., Department of Watershed Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to assess earthquake risk analysis of Izeh urban catchment area located in the North East of Khuzestan province using the Multi-criteria models. The parameters used in this study include: the distance from the fault lines, seismic attributes such as magnitude of the earthquake, the geological structure and depth to the water table. In the first stage, five layers of the sesmic charachteristics were produced and classified by GIS 10 software. Then,  the pairwise comparison method was employed, and the experts’ opinions were weighted. The results of this study are two zoning map based on WLC and AHP methods. The results of the model indicate that the model based on the AHP and WLC, 10.92 and 16.58 Percents of the class area are at very high risk of earthquakes. By evaluating the models according to field observations; it is indicated that WLC model has better performance than AHP model for the seismic hazard zoning in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquakes
  • Izeh urban catchment
  • models WLC
  • AHP
  • GIS