پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تحقیق پیش‌رو بر تهیه‌ی نقشه‌ی پهنه‌بندی خطر و خسارت زمین‏لغزش در حوضه‌ی آبخیز بحرانی زیارت گرگان متمرکز شده است. نقشه‌ی شدت خسارت زمین‏لغزش از معادله‌ی وارنس (معادله‌‌ی عمومی ریسک) و از ترکیب سه نقشه‌ی خطر، عناصر در معرض خطر و درجه‌ی آسیب‌پذیری تهیه می‏شود. برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش از دو روش آماری چند متغیره (رگرسیون لجستیک) و مدل LNRF استفاده شده است. پس از اعمال نرخ به طبقات پارامترها، نقشه‌ی شدت خطر زمین‌لغزش برای هر یک از مدل‌ها تهیه شد. مدل برتر به‌وسیله‌ی چهار شاخص جمع کیفیت‏ها (Qs)، دقت نتایج پیش‌بینی شده (P)، ROC و آزمون کای اسکوئر انتخاب شد و مبنای تهیه‌ی نقشه‌ی خسارت قرار گرفت. نتایج نشان می‏دهد که مدل رگرسیون لجستیک برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش کارایی بیشتری دارد و 62/13 درصد و 04/9 درصد از حوضه‌ی آبخیز زیارت ـ شامل روستای زیارت ـ به ترتیب در پهنه‌ی خطر و خسارت زیاد و خیلی زیاد قرار می‏گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Landslide Risk and Hazard Zonation

نویسندگان [English]

  • Aiding kornejady 1
  • Majid Ownegh 2
  • Amir Sadoddin 2
1 PhD Student of Arid Zone and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Prof., Dept of Arid Zone and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This paper has focused on landslide hazard and risk zonation in the critical Ziarat watershed. Varnes equation and combination of Hazard map, elements at risk map and vulnerability map were used in the preparation of the risk map. Two quantitative models, including multivariate statistical (logistic regression) and LNRF model were used in the preparation of the hazard map. After applying the rate to the classes of parameters, Landslide hazard zonation was prepared for each of the models. The prior model was selected using four indices, including Quality summation (Qs), Precision of the predicted results (P), Receiver Operating Characteristic (ROC) and Chi-Square test and used in preparation of risk zonation. Results indicated that the logistic regression model shows a better performance for landslide hazard zonation and 13.63 and 9.04 percent of Ziarat watershed –including Ziarat village– were located in a high and very high zone of hazard and risk maps respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zonation
  • Varnes equation
  • LNRF
  • Logistic regression