بهینه ‏سازی حرکت سرویس‏ رسان‏های فرودگاهی در شرایط اضطراری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستم اطلاعات مکانی، مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار، گروه سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 استادیار، پژوهشکده آفا، مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استادیار، مرکز پژوهشی علوم و فناوری آمایش و مکانیابی، مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

5 دانشیار، مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

توسعه‏‏یحملونقلهواییموجبتغییرات فراوانیدرفرودگاههاشدهاست.تعداداپرون‏ها1وپایانه‏هاازنظر پیچیدگیواندازهروبهافزایشاست. بهعلتافزایشتعداد پروازها، تعدادهواپیماها وبهتبعآنافزایش تجهیزات،وسائلنقلیهوموانعثابت، احتمال وقوع بحران در فرودگاه افزایش یافته است.
با توجه به این موضوع، تحقیق قابل توجهی برای کاهش بحران در فرودگاه‏ها و بهینهسازی دسترسی سرویسرسانان به هواپیماها انجام نشده است. سامانهی اطلاعات مکانی، با تواناییهایی که در تجزیه و تحلیل دادههای مکانی ارائه داده است، متخصصان و مهندسان فرودگاهها را در بهکارگیری آن برای بهبود مدیریت بحران در فرودگاه راغب کرده است. در این تحقیق اطلاعات مکانی و زمانی مربوط به سرویسرسانی در فرودگاه، که یکی از عوامل اصلی وقوع بحران در فرودگاه است، به صورت غیرآنی تجزیه و تحلیل شده و شیوهای نو برای بهینهسازی دسترسی سرویسرسانان به هواپیماها و در نتیجه کاهش بحران در فرودگاه ارائه شده است. هدف بهکارگیری این شیوه بهینه‏سازی دسترسی خودروهای سرویس‏رسان (با شرط تأخیر نداشتن پرواز‏ها) برای کاهش بحران در فرودگاه است. در طرح پیشنهادی عملیات سرویس‏رسانی با در نظر گرفتن دو حالت منجر به کاهش بحران می‏شود: در حالت اول سرویس‏رسان پس از ارائه‌‌‌‌‌‌‌ی سرویس به جایگاه دائم باز می‏گردد و در حالت دیگر سرویس‏رسان پس از ارائهی سرویس در جایگاه موقت توقف می‏کند. نتایج نشان میدهد که در هر دو حالت با کاهش تعداد سرویس‏رسان‏ها در سطح فرودگاه‏ها از میزان بحران کاسته میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Airport Service cars Motion in Emergencies

نویسندگان [English]

  • Aboozar Ramezani 1
  • Mohammad Reza Malek 2
  • Hamid Dehghani 3
  • Habib Sahami 4
  • Reza Hosnavi 5
1 PhD Student of GIS, Faculty of Geodesy and Geomatic Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, GIS Department, Faculty of Geodesy and Geomatic Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, AFA Department, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Logistics and location Department, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despite the traffic increases at the international airports, limited studies have been carried out to improve efficiency and accessibility of mechanics and servicemen to the plain and regarded facilities. GIS becomes a beneficiary tool for the airport managers to improve the process of managing of airports. This paper aims to apply GIS as an analyzing tool in the airport field. The main innovative contribution of this research is using offline spatiotemporal data analysis and introducing an efficient algorithm for service automobiles. The allocation optimization was carried out based on the reduction in departure time using deferment constraint. Allocation has been done by considering the aircraft push and tow required time and its distance for a service car. In this proposed solution service operation was optimized with considering two situations: returning the service car to its Equipment Parking Area or EPA when delivering service and the service car parks in Equipment Staging Area or ESA. The achieved numerical results in Mehrabad international airport indicate in both situations; departure delay is less than usual method. The outcomes of minimizing service cars are: traffic facilitation, increase management efficiency, decrease hazards due to the large number of service cars and increase safety in the airport field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Pushback tractor
  • Airport
  • allocation
  • Emergency management