دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی
بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی

کیومرث ناصری؛ سعید گیوه چی؛ مهناز نصرآبادی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 37-46

چکیده
  تجربه‌ی حوادث ناگوار در مجتمع‌های صنعتی و به‌ وجود آمدن مشکلات فراوان موجب گردید تا یک نظام مدیریت و فرماندهی استاندارد برای رفع مشکلات موجود و مدیریت بهتر بحران فراهم شود. ترسیم و تبیین ساختار سازمانی ...  بیشتر