دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها
مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها

شیرین علیزاده؛ رضا حسن زاده

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 33-43

چکیده
  بحران حادثه ای است که سبب آسیب، ویرانی، مرگ و رنج بشر و تخریب سلامت انسان هنگام حادثه و بعد از آن می شود. این حوادثبه طور طبیعی یا به وسیله بشر به طور ناگهانی به وجود می آیند. از بیشتر خسارت های بشری و خرابی ...  بیشتر