همکاران دفتر نشریه

مدیر علمی و اجرایی

وحید پورقهرمان

مهندسی عمران مدیر علمی و اجرایی نشریه مدیریت بحران

vahid.pourghahraman@gmail.com
021-22945141/38538
0000-0002-6739-7669