ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کلان‌شهر تهران مطالعه موردی: محلات نواحی دو (منطقه 9)، چهار (منطقه 6) و پنج (منطقه 1)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

روند توسعه شهری در طی دهه‌­های اخیر بسیار شدت یافته و انطباق محیط ساخته‌شده و زیرساخت‌های حیاتی برای افزایش تاب‌آوری آنها موردنیاز است. یکی از مهم‌ترین این عناصر، زیرساخت‌های حمل‌ونقل هستند که پرداختن به تاب‌آوری این زیرساخت­‌ها به‌عنوان رویکردی ‌راهبردی از اهمیت خاصی برخوردار است. ازاین‌رو، در این پژوهش به تبیین تاب‌­آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل محلات نواحی دو (منطقه 9)، چهار (منطقه 6) و پنج (منطقه 1) کلان‌شهر تهران پرداخته شد. به این منظور 6 شاخص تراکم جمعیتی، بافت محلات، الگو طراحی محلات، قرارگیری بر گسل، محصوریت، عرض معبر با استفاده از روش تحلیل شبکه­‌ای (ANP) به جهت ارزیابی تاب­‌آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل محلات، وزن دهی و طبقه‌­بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تاب‌­آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل محله کاشانک بیشترین امتیاز (89/4) و محله مهرآباد جنوبی کمترین امتیاز (92/2) را درمجموع بررسی شاخص‌­ها کسب کردند که این موضوع نشانگر مطلوبیت بهتر و تاب­‌آورتر بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل محله کاشانک نسبت به بقیه محلات و در مقابل لزوم توجه بیشتر بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل محله مهرآباد جنوبی و توانمندسازی آنها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Resilience of Transportation Infrastructures in Tehran Metropolis. Case Study: Localities of Two (Region 9), Four (Region 6) and Five (Region 1) Districts

نویسندگان [English]

 • Esfandiar Zebardast 1
 • Soheil Gheshlaghpour 2
1 Prof., School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Urban Planning, Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The process of urban development has intensified in recent decades, and adaptation of the built environment and critical infrastructures are needed to increase their resilience. Some of the most important of these elements are transportation infrastructures, which is particularly important to address the resilience of these infrastructures as a strategic approach. Therefore, in this research, the resilience of the transportation infrastructures of two (region 9), four (6) and five (region 1) neighborhoods of Tehran metropolis were explained. For this purpose, 6 indicators of population density, texture of localities, design pattern of localities, Placement on the fault, enclosure, width of passage using network analysis method (ANP) in order to evaluate the resilience of transportation infrastructure the locations were weighted and classified. The results of this research showed that the resilience of transportation infrastructure in Kashank neighborhood got the highest score (4.89) and South Mehrabad neighborhood got the lowest score (2.92) in the total of indicators, which indicates better desirability and resilience. The transportation infrastructure of Kashank neighborhood is better compared to other neighborhoods, and in contrast, it is necessary to pay more attention to the transportation infrastructure of South Mehrabad neighborhood and empower them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transportation
 • Resilience
 • Urban Infrastructure
 • Tehran Metropolis
 1. (2010). World urbanization prospects: The 2009 revision highlights. NewYork, NY, USA: UNDESA
 2. Carmin, J., Nadkarni, N. & Rhie, C. (2012). Progress and challenges in urban climate adaptation planning: Results of a global survey. Massachusetts Cambridge, MA, USA. http://web.mit.edu/jcarmin/www/urbanadapt/Urban Adaptation Report FINAL.pdf
 3. Leichenko, R. (2011). Climate change and urban resilience. Current Opinion in Environmental Sustainability, 3(3), 164–168. http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust. 2010.12.014
 4. Meerow, S. & Newell, J. P. (2015). Resilience and complexity: A bibliometric review and prospects for industrial ecology. Journal of Industrial Ecology, 19(2), 236–251. http://dx.doi.org/10.1111/jiec.12252
 5. Batty, M. (2008). The size, scale, and shape of cities. Science, 319(584), 769–771. http://dx.doi.org/10.1126/science.1151419
 6. Godschalk, D. R. (2003). Urban hazard mitigation: Creating resilient cities. Natural Hazards Review, 4(3), 136–143. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)1527- 6988(2003)4:3(136)
 7. Ribeiro, P. J. G. & Gonçalves, L. A. P. J. (2019). Urban resilience: A conceptual framework. Sustainable Cities and Society, 50, 101625.‏
 8. Jabareen, Y. (2013). Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk. Cities31, 220-229.‏
 9. Santamouris, M., Cartalis, C., Synnefa, A. & Kolokotsa, D. 2015. On the impact of urban heat island and global warming on the power demand and electricity consumption of buildings-a review. Energ. Buildings 98, pp. 119-124.
 10. غلامی، یونس، حیدری، رسول، سلیمی، زهرا، برهمن، وحید. (1397). برنامه­‌ریزی با رویکرد تاب­‌آوری شهری، انتشارات اساتید دانشگاه، دانشگاه کاشان.
 11. Klein, R. J., Nicholls, R. J., & Thomalla, F. (2003). Resilience to natural hazards: How useful is this concept? Global environmental change part B: environmental hazards, 5(1), 35-45.
 12. Meerow, S., Newell, J. P. & Stults, M. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and urban planning, 147, 38-49.
 13. نامجویان، فرخ، رضویان، محمدتقی، سرور، رحیم. (1396). تاب‌آوری شهری چارچوبی الزام‌آور برای مدیریت آینده شهرها. جغرافیایی سرزمین، 55(4)، 81-95.
 14. Leichenko, R. (2011). Climate change and urban resilience. Current Opinion in Environmental Sustainability, 3(3), 164–168. http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust. 2010.12.014
 15. Walker, B., Salt, D., & Reid, W. (2006). Resilience thinking: Sustaining ecosystems and people in a changing world. Washington, DC: Island Press.
 16. Ludwig, D., Walker, B., & Holling, C. S. (1997). Sustainability, stability, and resilience.Conservation Ecology [Online] Url: http://www.consecol.org/vol1/iss1/art7/. (Accessed Date)
 17. Raco, M., & Street, E. (2012). Resilience planning, economic change and the politics of postrecession development in London and Hong Kong. URBAN STUDIES, 49(5), 1065–1087
 18. Heylighen, F. (2002). The science of self-organization and adaptivity. Belgium: Free University of Brussels, Center “Leo Apostel”.
 19. Ribeiro PJG, Gonc¸alves L, Urban Resilience: a conceptual framework, Sustainable Cities and Society (2019), https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101625
 20. Davoudi, S. (2012). Climate risk, resilience and security: New ways of seeing ‘the environment’ in the English planning system. European Planning Studies, 20(1), 49–69.
 21. Bach, C., Bouchon, S., Fekete, A., Birkmann, J., & Serre, D. 2014. Adding value to critical infrastructure research and disaster
 22. Lambert, J. H., Wu, Y. J., You, H., Clarens, A., & Smith, B. (2013). Climate change influence on priority setting for transportation infrastructure assets. Journal of Infrastructure Systems, 19(1), 36-46.‏
 23. Markolf, S. A., Hoehne, C., Fraser, A., Chester, M. V., & Underwood, B. S. (2019). Transportation resilience to climate change and extreme weather events–Beyond risk and robustness. Transport policy74, 174-186.‏
 24. Moretti, L., & Loprencipe, G. (2018). Climate change and transport infrastructures: State of the art. Sustainability10(11), 4098.‏
 25. علیزاده، سمانه، هنرور، محسن. (1397). سنجش تاب­آوری کالبدی نواحی شهری (نمونه مطالعاتی: نواحی منطقه 7 شهر قم). معماری شناسی، 1(6)
 26. محمدی ده‌چشم، مصطفی، علیزاده، هادی، عباسی گوجانی، داوود. (1398). تحلیل فضایی شاخص‌های تبیین‌کنندۀ تاب‌آوری در زیرساخت شریانی حمل‌ونقل (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر اهواز). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 7(2)، 375-391.
 27. بدیع، پروین، رحیمی، محمود. (1397). بررسی و سنجش تاب‌آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی منطقه 2 تهران).فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی, 10(2), 41-65.‎
 28. Burton, C. G. (2012). THE DEVELOPMENTOF METRICS FORCOMMUNITY RESILIENCE TO NATURAL DISASTERS. Diss. University of South Carolina.‏
 29. Sharifi, A., & Yamagata, Y. (2018). Resilient urban form: A conceptual framework. In Resilience-Oriented Urban Planning (pp. 167-179). Springer, Cham.‏
 30. صالحی، اسماعیل، آقابابایی، محمدتقی، سرمدی، هاج، فرزادبهتاش، محمدرضا. (1389). بررسی میزان تاب‌آوری محیطی با استفاده از مدل شبکه علیت. محیط‌شناسی، 37(59)، 99-112.
 31. فرزاد بهتاش، محمدرضا، کی نژاد، محمدعلی، پیربابایی، محمدتقی، عسگری، علی. (1392). ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری کلان‌شهر تبریز. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی 18(3)، 33-42.
 32. Cutter, S.L., Barnes, L., Berry, M., Burton,C., Evans,E., Tate, E. and Webb, J. (2008); A place-based model for understanding community resilience to natural disasters, Global Environmental Change, 18, pp. 598-606.
 33. گیوه‌چی، سعید، عطار، محمدامین. (1392). کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در مکان‌یابی اسکان موقت پس از زلزله. علمی پژوهشی مدیریت بحران، 1(2)، 35-43.
 34. ستایشی نساز، حسن، روستایی، شهرام، عمرانی دورباش، مجتبی، زارع پیشه، نرگس. (1392). بررسی تنگناهای ژئومورفولوژیکی و تأثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از GIS و روش (AHP) مطالعه موردی: شهر گیوی. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی 2(4)، 1-16.
 35. فلاح علی‌آبادی، سعید، گیوه‌چی، سعید، اسکندری، محمد، سرسنگی، علیرضا. (1392). ارزیابی آسیب‌پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). علمی پژوهشی مدیریت بحران، 2(1)، 5-13.
 36. سازمان ملی استاندارد ایران. استاندارد معابر شهری و طبقه­بندی (1390)، چاپ اول، کد:1، 1-46
 37. شریفی­نیا، ف. (1391). بررسی رابطه کاربری زمین شهری و میزان تاب‌آوری در برابر زلزله و ارائه راهکارها در زمینه برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: منطقه تهران)، دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر اسفندیار زبردست
 38. محمدی، پیمان. (1397). بررسی تاب­آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: ناحیه 1 منطقه 9 شهر تهران)، پردیس البرز گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر حسین حاتمی نژاد، استاد مشاور: دکتر احمد پوراحمد
 39. انجرانی، ناصر. (1395). تبیین نقش و ارزیابی تاب‌آوری سیستم شبکه معابر شهری در برابر زلزله و ارائه استراتژی‌ها و راهکارهای بهبود آن، مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران، دانشکده محیط‌زیست گروه برنامه­ریزی و مدیریت محیط‌زیست، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر اسماعیل صالحی، دکتر بابک امیدوار، استاد مشاور: دکتر علی عسگری
 40. معرب، یاسر. (1395). ارزیابی تاب­آوری کاربری اراضی شهری بر پایه رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: منطقه‌ی 1 شهرداری تهران)، دانشکده محیط‌زیست گروه برنامه­ریزی و مدیریت محیط‌زیست، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر اسماعیل صالحی دکتر محمدجواد امیری
 41. Karsak, E. E., Sozer, S., & Alptekin, S. E. (2003). Product planning in quality function deployment using a combined analytic network process and goal programming approach. Computers & industrial engineering44(1), 171-190.
 42. زبردست، اسفندیار. (1389). کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی 2(41)، 79-90.
 43. Das, M, Das, A, 2020; Assessing the relationship between local climatic zones (LCZs) and land surface temperature (LST) – A case study of SriniketanSantiniketan Planning Area (SSPA), West Bengal, India, https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100591 Received 21 April 2019; Received in revised form 17 November 2019; Accepted 9 January 2020 2212-0955/ © 2020 Elsevier B.V. All rights reserved.
 44. Asadzadeh, A., Kötter, T., & Zebardast, E. (2015). An augmented approach for measurement of disaster resilience using connective factor analysis and analytic network process (F’ANP) model. International Journal of Disaster Risk Reduction14, 504-518.
 45. اناری، فرزاد، اقبالی، ناصر، رضا، مویدفر. (1398). تحلیل و ارزیابی مؤثر بر ارتقای تاب­‌آوری شبکه معابر شهری در برابر بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت (نمونه موردی: مناطق 5 گانه حوزه شرقی شهر تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه‌­ریزی منطقه‌­ای)، 9(3)، 351-364.