شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مدیریت بارریزی ارتفاع بالا در عملیات امداد هوایی در شرایط بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آماد، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده است شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت بارریزی ارتفاع بالا در عملیات امداد هوایی در شرایط بحران است چراکه کشور ما با بحران‌های مختلفی ازجمله زلزله، جنگ، همه‌گیری یک بیماری واگیردار مواجه است. در شرایط بحران یکی از مأموریت‌های عملیات هوایی، پشتیبانی از نیروهای در حال رزم توسط هواپیما‌های سی- 130 است. بارریزی هوایی از دیرباز در ارتفاع پایین و با سرعت کم برای پشتیبانی نیروهای زمینی صورت می‌گیرد لیکن به دلایل مختلف امکان آسیب‌پذیری بار و هواپیما افزایش می‌یابد بر این اساس بایستی بارریزی در ارتفاع بالا انجام شود. برای حصول به هدف پژوهش، ابتدا اسناد، کتب و پیشینه پژوهش مطالعه، سپس پرسشنامه‌ای با روش دلفی با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت تدوین و طی دو مرحله میان 26 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران باتجربه که بارریزی ارتفاع بالا انجام داده بودند توزیع و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد درنهایت 6 بعد و 26 مؤلفه برای بارریزی ارتفاع بالا شناسایی شد. شاخص روایی محتوایی CVR مورد تائید و ضریب آلفای کرونباخ در کلیه مؤلفه‌ها بالای ۷/۰ به دست آمد که پایایی قابل‌قبول را نشان می‌دهد. سپس برای اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشخص‌شده، پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی تهیه و در بین کارکنان خبره هوایی توزیع و نتایج پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار Expert Choice تحلیل و به ترتیب اولویت در شش بعد شامل: شرایط اضطراری، شرایط جوی، نقطه پرتاب، چتر، بار و مسیر مشخص اولویت‌بندی شد و درنهایت با توجه به نتایج تحقیق راه‌کارهای عملیاتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking the Components of Barraging High-Altitude Management in Air Rescue Operation in Crisis Situations

نویسندگان [English]

  • Mostafa Lotfi Jalalabadi 1
  • Javad Zarvandi 2
  • Ali Aghajan 3
1 Assist. Prof., Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assist. Prof., Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology, Tehran, Iran
3 MSc. of Amad, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

What has been discussed in this article is the identification and ranking of the dimensions and components of barraging high-altitude Management in Air rescue operations in crisis situations. Our country is one of the countries that face various crises, such as earthquakes, wars, epidemics of contagious disease, etc. Among the crises that have been encountered so far were the Procrustean wars. One of the missions of air operations is to support the fighting forces with C-130 planes. Air barraging has long been carried out at low altitude and at low speed to support the ground forces, but due to the strong defense ring and the possibility of firing missiles at the aircraft at low altitude, the possibility of vulnerability increases. To achieve this purpose, first study documents and research background. Then a questionnaire was developed the Delphi method with a range of 5 Likert options and was distributed in two stages among 26 experts of airlines and effective high-altitude precipitation antecedents in air operation and Analysis with SPSS software. Then were identified 6 dimensions and 26 components, The content validity index of CVR was confirmed and the Cronbach's alpha coefficient in all components was above 0.7, which shows acceptable reliability. To prioritize the identified solutions, a hierarchical analysis questionnaire was prepared and distributed among the skilled staff of an airline. The results of the questionnaires were analyzed in Expert Choice software and the effective high-altitude precipitation antecedents in air operation were prioritized in six dimensions: Emergency conditions, weather conditions, launch point, parachute and load. Finally, according to the research results, applicable solutions were presented based on 6 dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airline
  • High-Altitude
  • Cost Reduction
  • Crisis Situations
1- افراسیابی، احمدرضا، (1395)، بررسی شبکه لجستیک امداد بلایا در شرایط بحران، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، 15-18
2- Kurt M. Klink Mueller, (2019). AIAA SciTech Forum: Airborne Delivery of Unmanned Aerial Vehicles via Joint Precision Airdrop Systems, 1.
3- Simona, B. (14 July 2021). Humanitarian airdrops: Light at the end of the tunnel. Retrieved from https://www.wfp.org/stories/airdrops-humanitarian-emergency-un-world-food-programme-sudan-syria
 
4- Holger, H. P. (2020). Retrieved from Joint Air Power Competence Centre: https://www.japcc.org/future-of-ap-and-european-defence-industry/
 
5- Mousavi, S. R., Rashedi, H., & Nabi Bidhendi, Gh. (2018). Role of Crisis Management in Reducing Socio-Psychological Vulnerabilities after Natural Disasters (Case Study: Citizens of Bam City). Environmental Energy and Economic Research, 2(3), 187-196.
6- Huang, K., Jiang, Y., Yuan, Y., & Zhao, L. (2015). Modeling multiple humanitarian objectives in emergency response to large-scale disasters. Transportation Research Part E: Logistics
7- ارغان، عباس، (1395)، بررسی مطلوبیت موقعیت مکانی مراکز مدیریت بحران در راستای دستیابی به یک مدل راهبردی (مطالعه موردی، منطقه 8 شهر تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 9، 169-186.
8- Wojciechowicz, W., Zych, J., & Hołubowicz, W. (2012). Information and Communication Technology and Crisis Management. Technical Sciences, 15(1), 102-110.
9- پاکباز خسروشاهی، علی (1397)، طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه، فصلنامه رسانه، 29، 3، ص 125-146.
10- MG, K. (2018). The Impact of Strategic Planning on Crisis Management Styles in the 5-Star Hotels. Journal of Hotel & Business Management, 7(1), 1-9.
11- عیسایی، حسین (1390)، مدل سیستم لجستیک مدیریت بحران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع).
12- بابایی، محمدرضا، (1398)، بال‌های قدرت هوایی، انتشارات مرکز مطالعات نهاجا، تهران.
13- حبیبی، نیک بخش، (1397)، ماهیت قدرت هوایی، انتشارات مرکز مطالعات نهاجا، تهران.
14- زنجانی، داوود، (1399)، عملکرد تیم کنترل رزمی در عملیات هوابرد، مرکز مطالعات راهبردی نهاجا، تهران.
15- Vuon.C, Fulmer.J, (2006) Fild Manual, Journal of Hotel & Business Management,P4-5.
 
16- Kenneth G. Wickham. (2020). FM-10(96) Airdrop of Supplies and Equipment in The Theater of operations.2-5, 2.
17- آئین‌نامه نهاجا 4-27/ه تاریخ 11/12/ 1395
18- بابایی، محمدرضا، (1399)، هواشناسی نوین (آشنایی با اقلیم با تأکید بر هواشناسی هوانوردی)، انتشارات مرکز مطالعات نهاجا، تهران.
19- Benney, R. (2005). The Joint Precision Airdrop System Advanced Concept. 18th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar.
20- Hudson, J. Shinseki, E. (2011). Air Force Technical Order 13c7-1-5, Department of the Air Force, P3-50.
21- سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، (1402)، روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، تهران.