شناسایی فاکتورهای تخریب پذیر در ساختمان‌ها پس از وقوع بحران‌های سیل و زلزله و رتبه‌بندی فاکتورهای مشترک با روش الکتره

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی طبری بابل، بابل، ایران

چکیده

زلزله و سیل به‌عنوان دو عامل از اساسی­ترین عوامل مخرب­ طبیعی در ایران به­شمار می­آیند. در واقع زلزله و سیل به‌عنوان یک پدیده طبیعی به‌خودی‌خود نتایج نامطلوبی در پی ندارند. آنچه از این عوامل مخرب یک فاجعه می­سازد عدم پیشگیری از تأثیر آنها و عدم آمادگی برای مقابله با عواقب آنها است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه­بندی فاکتورهای تخریب پذیر در ساختمان­ها پس از وقوع سیل و زلزله و ارائه راهکارهایی برای کاهش عوامل مخرب است. جامعه آماری تحقیق شامل 300 نفر از کارشناسان خبره عمران در حوزه ساخت­و­سازهای عمرانی هستند که با استفاده از فرمول کوکران، از این تعداد یک نمونه 80 نفری به دست می­آید. برای شناسایی فاکتورهای تخریب پذیری از تحقیقات پیشین و نظر متخصصان استفاده‌شده است. نظر متخصصان با استفاده از پرسشنامه دریافت شد. پس از تکمیل پرسشنامه­ها توسط متخصصین، آزمون سنجش روایی و پایایی بر روی پرسشنامه انجام شد. در این تحقیق برای بررسی نرمال بودن داده­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. به این طریق، تعداد 21 فاکتور تخریب پذیر پس از وقوع زلزله و 11 فاکتور تخریب پذیر پس از وقوع سیل استخراج شدند. در ادامه، با تهیه پرسشنامه­ای دیگر و توزیع آن در میان نمونه آماری، نظرات متخصصین را بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت جمع­آوری کرده و با انجام آزمون فرض عوامل تأثیرگذار شناسایی شدند. نتایج حاصل از آزمون فرض نشان می­دهد که کلیه عوامل شناسایی‌شده برای زلزله و سیل، مؤثر هستند. در ادامه، عوامل تخریب پذیر مشترک بین آنها شناسایی‌شده و برای اولویت­بندی این عوامل از روش تصمیم‌گیری چند معیاره الکتره 4 استفاده‌شده است. نتایج نشان می­دهند که واژگونی ساختمان و تخریب فونداسیون مهم‌ترین فاکتورهای مشترک هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Destructive Factors in Buildings after Flood and Earthquake Crises and Ranking of Joint Factors Using ELECTRE Method

نویسندگان [English]

 • Saber Shiripour 1
 • Shahla Andarz 2
1 Assoc. Prof., Dept. of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Garmsar, Garmsar, Iran
2 MSc. Graduated Student, Dept. of Construction Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering, Tabari Institute of Higher Education, Babol, Iran
چکیده [English]

Earthquake and flood are two of the most important natural destructive factors in Iran. In fact, earthquakes and floods as a natural phenomenon do not in themselves have undesirable consequences. What makes these destructive factors a disaster is their inability to prevent them and their inability to deal with their consequences. The purpose of this study is to identify and rank destructive factors in buildings after floods and earthquakes. The statistical population of the study consists 300 experts in the field of civil construction. Prior research and expert opinion have been used to identify destructive factors. Experts' opinions were measured using a questionnaire. After completing the questionnaires by experts, validity and reliability test was performed on the questionnaire. In this study, Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data. In this way, 21 destructive factors after earthquake and 11 destructive factors after flood have been extracted. Then, by preparing a questionnaire and distributing it among the statistical sample, experts' opinions were collected based on Likert's five-choice range and identified by testing the hypothesis of influential factors. The results of the hypothesis test show that all the identified factors are effective for earthquake and flood. Subsequently, common destructive factors are identified and the multi-criteria decision-making method of ELECTRE 4 is used to prioritize these factors. The results show that building reversal and foundation destruction are the most important common factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flood
 • Earthquake
 • Destructive Factors
 • Hypothesis Test
 • ELECTRE Multi Criteria Decision Making Method
 1. Ahmadi, H. (1998). The role of urban planning in reducing the vulnerability of the city. Housing and Rural Environment, 80, 61-70.
 2. Ashtiani, M., & Nategh elahi, F. (1994). Planning Tehran City for Future Earthquakes. International Institute of Seismology and Earthquake Engineering.
 3. Arab, M., Zeraati, H., Akbari Haghighi, F., & Ravangard, R. (2009). A study on the executive managers' knowledge and performance, and their hospitals preparedness against earthquake events and their relationships at public hospitals (affiliated by Tehran University of Medical Sciences (TUMS) 2005-2006). Journal of Health Administration, 11(34), 7-14.
 4. اصغری مقدم، م.ر. (1384). آب و زیستگاه شهری (مطالعات هیدرولوژی در برنامه‌ریزی شهری)، تهران. انتشارات سرا، 165.
 5. گندم‌کار، الف. (2012). مدیریت بحران وقوع سیل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه‌های جوی. تحقیقات جغرافیایی، 27(105)، 115-128.‎
 6. نادری، ط. (1385)، زلزله در کمین است، کرمان‌: شهرداری‌ کرمان‌، مرکز مطالعات‌ و مدیریت‌ بحران‌.
 7. Manen, R., Sipke, E., & Brinkhuis, M. (2005). Quantitative flood risk assessment for Polders. Reliability Engineering & system safety, 90(2–3), 229-237.
 8. Balram, , & Dragićević, S. (2005). Attitudes toward urban green space: Integrating guestionnaire survey and collaborative GIS techniaues to improve attitude measurements. landscape and urban planning, 71(2–4), 147-162.
 9. Yousefipour, M.R. (2005). Securing and controlling Tehran gas network against earthquake, The first national conference on safety engineering and HSE management.
 10. Martinelli, A., & Cifani, G. (2008). Bulding Vulnerability Assessment and Damage Scenarios in Celano (Italy) Using a Quick Survey Data-based Methodology. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, 875-889.
 11. Yin, H., & Xu, J. (2009). Measuring the Accessibility of Parks: a Case Study in Shanghai, China. Sixth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery. Tianjin, China, 1109/FSKD.2009.583.
 12. Liu, J., Fan, Y., & Shi, P. (2011). Response to a high-Altitude Earthquake: The Yushu Earthquake example. International journal of Disaster risk science, 2(1), 43-53.
 13. Reja,Y., & Shajahan, A. (2011). Analysing the earthquake vulnerabilities for urban areas: In the context of Chittagong city. Proceeding of the Disaster, Risk and Vulnerability Conference. Mahatma Gandhi University. India, 48-54.
 14. Chang, H.S., & Liao, H. (2011). Exploring an integrated method for measuring the relative spatial equity in public facilities in the context of urban parkes. Cities, 28(5), 361-371.
 15. Laghabdoost-arani, A., & Banihabib, M.E. (2011). Ranking flood management options using the ELECTRE- 6th National Congress of Civil Engineering. Semnan, Semnan University.
 16. Kazzazi, A., Amiri, M., & Rahbar Yaghobi, F. (2011). Evaluation and Ranking Strategies with ELECTRE III Techniques in Fuzzy Situation (Case Study Conducted at Temad Co.). Industrial Management Studies, 8(20), 49-79.
 17. Fooladian, M., Janfeshan, H. (2014). A Step-by-Step Study of Crisis Management and Earthquake Risk and Its Role in Risk Reduction in Development Projects. First National Congress of Civil Engineering and Construction Project Evaluation. Gorgan.
 18. Khakpour, A. (2015). Earthquake Rehabilitation Studies Project in Tehran. First National Conference on Water and Wastewater Operation. Tehran.
 19. Masoomian, Y. (2015). Survey of increasing awareness of people due to first aid training and crisis management in Tehran province - Rey city. First National Conference on Crisis Management, Safety, Health, Environment and Sustainable Development. Tehran, https://civilica.com/doc/490005/.
 20. Savoia, , Buratti, N., & Vincenzi, L. (2017). Damage and collapses in industrial precast buildings after the 2012 Emilia earthquake.  Engineering Structures, 137, 162-180.
 21. Nasiri, A., & Sangtarash, S. (2017). Earthquake crisis management and its floods in Iranian cities (challenges and strategies). The first conference on new ideas and technologies in geographical sciences. https://civilica.com/doc/679333/.
 22. Polese, , Ludovico, M.D., &  Prota, A. (2018). Post-earthquake reconstruction: A study on the factors influencing demolition decisions after 2009 L’Aquila earthquake. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 105, 139-149.
 23. Bashash, A., Nouri, GH., & Bohlooli, N. (2018). Common Causes of Demolition of Buildings in Kermanshah and Bam Earthquake Focused on Executive Problems During Construction. Islamic World Conference on Civil, Architecture and Urban Development. Tabriz, https://civilica.com/doc/775253/.
 24. Parvaresh, A., Mahdavi, R., Melikan, A., Esmailpour, Y., & Hali Saz, A. (2019). Studying the main factors and prioritizing the flooding potential of subwatersheds using fuzzy topsis and electre III, case study: Sarkhoon Watershed. Journal of Watershed Engineering and Management, 11(2), 493-507.
 25. Azar, A., & Rajab Zadeh, A. (2003). Applied Decision Making A.D.M. Knowledge Look, Tehran.
 26. Sipke, V., & Brinkhuis, E. M. (2005). Quantitative flood risk assessment for Polders. Reliability Engineering & system safety, 90(2–3), 229-237.
 27. Habibi, A. (2008). SPSS Application Training. Fifth Edition. Electronic Parsmodir, Tehran.