آسیب‌شناسی شرکت توزیع برق استان البرز در بحران همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

4 دکترای تخصصی، مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی تهران، تهران، ایران

چکیده

بدون تردید در بحران همه‌گیری ویروس کووید 19، کاهش آسیب‌ها و بهبود عملکرد شرکت توزیع برق استان البرز که ارائه‌دهنده خدمات انحصاری و حیاتی در سطح کلان و راهبردی کشور است، از اهمیت ویژه‌ای برای تداوم فعالیت‌های ضروری جامعه و پایداری ملی در برابر بحران عمومی برخوردار است. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر، آسیب‌شناسی شرکت توزیع برق استان البرز با تأکید بر شناسایی اثرات منفی همه‌گیری بر شرکت و عوامل آسیب مدیریت بحران شرکت و همچنین ارائه پیشنهاد‌های کاربردی برای پایداری عملکرد و انعطاف‌پذیری شرکت در بحران‌های آتی است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال ارائه مفهوم‌سازی است از حیث هدف اکتشافی بوده و راهبرد پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی (کیفی – کمی) است. در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی از روش پژوهش پیمایشی استفاده‌شده است. برای گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی از مصاحبه نیمهساختارمند و در مرحله کمی نیز از پرسشنامه برای تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج متغیرهای مکنون (مقوله‌ها) از کدهای مفهومی (متغیرهای مشاهده‌پذیر) به‌دست‌آمده در مرحله کیفی، استفاده‌شده است. بر اساس شاخص‌های احصا شده از دل مصاحبه‌ها، دو پرسشنامه مربوط به عوامل آسیب مدیریت بحران و تأثیر بحران بر شرکت استخراج و تدوین شد که به ترتیب دارای 14 و 32 گویه بودند. سپس در مرحله پیمایش، بر اساس نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تعداد 4 عامل یا متغیر مکنون شامل سهل‌انگاری مدیریت بحران، عوامل محیطی مداخله‌گر، فقدان برنامه دفاع زیستی و فقر فرهنگی به‌عنوان عوامل شکست مدیریت بحران و تعداد 7 متغیر مکنون شامل آسیب‌های روانی، فرسودگی شغلی زودرس، تضعیف مدیریت دانش، آسیب جسمانی کارکنان، افول وفاق سازمانی، خسارات مالی بحران و محدود شدن عمل کارکنان به‌عنوان تأثیرات بحران بر شرکت شناسایی شد. همچنین نتایج رتبهبندی متغیرها حاکی است در زمان شیوع ویروس کووید 19، دو عامل سهل‌انگاری مدیریت بحران و آسیب‌های روانی به ترتیب بیشترین اهمیت را در میان عوامل شکست مدیریت بحران و تأثیرات بحران بر شرکت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Electric Power Distribution Company in the Crisis of the Covid-19 Epidemic

نویسندگان [English]

 • Hamid Arvand 1
 • Behnam Abdi 2
 • Sajjad Farhang 3
 • Behnam Bayat 4
1 Ph.D. in Organizational Behavior Management, Faculty of Management, Imam Ali University (AS), Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Faculty of Management, Imam Ali University (AS), Tehran, Iran
3 Assist. Prof., Faculty of Management, Imam Ali University (AS), Tehran, Iran
4 Ph.D. in Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, in the crisis of the epidemic of the Covid-19 virus, reducing the injuries and improving the performance of the electric power distribution company, which provides exclusive and vital services at the strategic level of the country, is of special importance for the continuation of the essential activities of the society and national sustainability against the public crisis. Therefore, the purpose of the current research is to investigate and identify the effects of the epidemic on the company and Pathology of the company's crisis management and to provide practical suggestions for the sustainability of the company's performance and flexibility in the crisis. Considering that the current research seeks to provide conceptualization, it is exploratory in terms of its purpose, and the research strategy is exploratory mixed method (qualitative - quantitative). Content analysis method was used in the qualitative stage and survey research method was used in the quantitative stage. Semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative stage, and questionnaires were used in the quantitative stage for exploratory factor analysis and the extraction of Latent variable from the conceptual codes obtained in the qualitative stage. Based on the indicators collected from the interviews, two questionnaires related to research purpose were extracted and compiled, which had 14 and 32 items respectively. Then, in the survey stage, based on the results of the exploratory factor analysis test, there are 4 factors or latent variables including negligence in crisis management, intervening environmental factors, lack of biological defense program and cultural poverty as factors of failure of crisis management and 7 latent variables including Psychological injuries, job burnout, weakening of knowledge management, physical injury of employees, decline in organizational harmony, financial losses and limitation of employees' actions were identified as the effects of crisis on the company. Also, the results of the ranking of the variables indicate that during the outbreak of the Covid-19 virus, the two factors of crisis management negligence and Psychological injuries are respectively the most important among the factors of crisis management failure and the effects of the crisis on the company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis Management
 • Electric Power Distribution Company
 • The Epidemic of Covid-19
 1. World Health Organization. WHO emergency use listening: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak – Emergency Use Listing Procedure (EUL) announcement; 2020 [updated 2020 April 8; cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en/.
 2. Ferguson, N., Laydon, D., Nedjati Gilani, G., Imai, N., Ainslie, K., Baguelin, M., et al. (2020). Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand.
 3. Guterres, Antonio (2020). Secretary-General Remarks on COVID-19: A Call for Solidarity.UNESCO. Retrieved from http://www.unesco.org/.
 4. Mora Cortez, Roberto & Johnston, Wesley (2020). The Coronavirus crisis in B2B settings: Crisis uniqueness and managerial implications based on social exchange theory. Industrial Marketing Management, pp 125–135.

5- شمسی کیمیا، عطوفت و همکاران (1400). تأثیر ویروس کرونا بر روی مصرف برق در ایران و جهان. نشریه روش‌های هوشمند در صنعت برق، (45) 12. 64-51.

 1. Madurai Elavarasan, Rajvikram et al. (2020). COVID-19: Impact analysis and recommendations for power sector operation. Applied Energy, 279.
 2. Shangguan, Ziheng. Wang, Mark Yaolin & Sun, Wen (2020). What Caused the Outbreak of COVID-19 in China: From the Perspective of Crisis Management. Environmental Research and Public Health,

8- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1399). بررسی اثرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی به‌منظور کاهش اثرات منفی. شماره مسلسل 17054

 1. Bakovic, tonci (2020). The Impact of COVID-19 on the Power Sector. World Bank group.
 2. Olabi, Valentina (2022). Impact of COVID-19 on the Renewable Energy Sector and Mitigation Strategies, chemical engineering technology, 45(4), 558-571.

11- الوانی، مهدی،سایر دوستان، مدیریت بحران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،1387.

 1. Opatha, Henarath (2020). The Coronavirus and the Employees: A Study from the Point of Human Resource Management. Journal of Human Resource Management, 10(1), 37-49.
 2. Pandey, Meenakshi (2020). The Impact of Pandemic COVID -19 in Workplace. European Journal of Business and Management, 12(15), pp 8-18.

14- بازرگان،عباس(1397). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته،تهران:دیدار.

15- فراستخواه ، مقصود(1395)، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، تهران : آگاه.

16- دانایی‌فرد، حسن، الوانی‌، سید مهدی و آذر‌، عادل(1390)،«‌روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت‌‌»، تهران‌: نشر صفار.

 1. Duc Huynh, Toan Luu (2020). Does culture matter social distancing under the COVID-19 pandemic?. Safety Science, 130. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104872.
 2. Acar, Adam (2020). Global Coronavirus Research: Connections between the Spread of COVID-19 and Japanese Culture. International Journal of Web Base.
 3. Hamouche, Salima (2020). COVID-19 and employees’ mental health: stressors, moderators and agenda for organizational actions [version 1; peer review: 2 approved]. Emerald Open Research, 2(15). pp 1-15.
 4. Kniffin, Kevin et al. (2020). COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, and Insights for Future Research and Action. Working papers, Harvard Business School.